Koreyalı alimin kitabı dilimizdə nəşr olunub - FOTO

img

Görkəmli Koreya türkoloqunun “XX yüzil Türkiyə və Koreya ədə­biyyatında qadın” adlı monoqrafiyası Azərbaycan dilində nəşr olunub. “Nurlar” nəşriyyatında nəfis şəkildə nəşr olunan monoqrafiyada XX yüzil Türkiyə və Koreya romanlarında qadın problemi müqayisəli ədəbiyyat kontekstində - femi­nist yöntəmdə təhlil obyektinə çevrilib. Kitabı Azərbaycan dilinə gənc ədəbiy­yatşünas Aygün Ali çevirib.  Monoqrafiyanın elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Bakı Dövlət Universitetinin professoru, yazıçı Vaqif Sultanlıdır. Bu, müəllifin Azərbaycanda nəşr olunan ilk kitabıdır.

Bilindiyi kimi, Eunkyung Oh Seuldakı Donkduk Qadınlar Universitetinin pro­fessoru, Avrasiya Türk­ Araşdırmaları İnstitu­tunun direktoru, UNESCO-nun Or­ta Asiya ölkələri üzrə təmsilçisi, Özbəkistan Elmlər Akademiyasının üzvü, nazir səviyyəsində Koreya prezidentinin müşaviridir.

Eyni zamanda, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü olan müəllifin nəşr olunmuş elmi araşdırmaları içərisində “Türk ədəbiyyatında Koreya savaşı” (türk­cə), “XX yüzil Türkiyə və Koreya ədəbiyyatında qadın” (türkcə), “Örtü içində islam qadını”, “Psixo-analitik baxımdan islamda qadın kimi yaşamaq” (Koreya dilində), “Türkiyə və Koreya qəhrəmanlıq dastanlarının müqayisəli təhlili: “Alpa­mış” və “Jumong” (özbəkcə və rusca)  kitabları xüsusi yer tutur.

Davamlı olaraq tərcümə fəaliyyəti ilə məşğul olan Eunkyung Oh Yaşar Ka­malın “İlanı öl­dürsələr”, “Ağrı dağı əfsanəsi”, “Min­boğalar əfsanəsi”, “İncə Məmməd”, Murad Tun­celin “İnanna” romanlarını, Bəxtiyar Vahabzadənin şeir və poemalardan ibarət “Gülüstan” adlı kitabını, Vaqif Sultanlının hekayələrini Koreya dilinə çevirib.

İlk nəşri 2005-ci ildə Ankarada gerçəkləşən monoqrafiyada fe­mi­nist səpkidə aparılan təhlillər iki ölkənin bədii nəsr örnəkləri - ro­man janrı fonunda gerçək­ləşib. Müəllif istər Türkiyə, istərsə də Ko­reya ədə­biyyatında qadın prob­lemlərini səciyyələndirmək üçün ən uy­ğun ya­zarları və əsərləri seçməyə çalışıb. Belə ki, araşdırıcı Xa­lidə Ədib Adıvar, Rəşad Nuri Güntəkin, Orxan Kamal, Yaşar Ka­mal, Ədalət Ağa­oğlu, Ayla Kutlu, Əminə İsinsu kimi Türkiyə na­sirlə­rinin əsər­lərinə müraciət edib. Eyni zamanda, XX əsr Koreya nəs­rinin İncik Yi, Gvangsu Yi, Kyungri Par, Hun Şhim, Seokyung Kang, Vanu Kim, Jiyong Gong kimi görkəmli nü­mayəndələrinin roman­ları mü­qa­yisəli təh­lilə cəlb olunub.

Kitabda təhlilə çəkilən hər bir romanın qısa özəti verilmiş, daha sonra əsər bəlli problem fonunda araşdırmaya cəlb olun­ub. Müəllif feminist təhlil kontekstində, həmçinin, digər ya­radıcılıq metodlarının prinsiplərindən də yetərincə yararlanmış, bu isə məsələyə fərqli baxış bucağından yanaşma imkanları yaradıb.

Müəllif Türkiyə və Koreyada qadınların təhsili, hüquqları, ailə inkişafı ilə bağlı dövlət qanunlarına diqqət yetirmiş, onların məz­munu və mahiyyəti haqqında bilgi vermiş və bu yöndə də müqayisələr aparıb. Romanlarda yaranan qadın obraz­ları­nın də­yər­ləndi­ril­mə­sin­də ölkədə qadınlara yönəlik fəaliyyətin bədii mətnə yansımasını sə­ciyyələndirib.

Kitaba yazmış olduğu ön sözdə Vaqif Sultanlı araşdırma ilə bağlı fikirlərini belə ümumiləşdirir: “Zəngin qaynaqlar əsasında yazılan monoqrafiya elmi-nəzəri tu­tumu ilə qarşılaşdırmalı ədəbiyyat araşdırmaçılığının mükəmməl ör­nəklərindən biri kimi səciyyələnir. Araşdı­rıcının qadın olması təhlilə çəkilən prob­lemin ən incə və qapalı məqamlarının üzə çıxarılmasına imkan ver­mişdir. Əsərin Azərbaycan türkcəsində nəşr edilməsinin səbəbi, ilk növ­bədə, bu sahə­də araş­dır­malara ciddi ehtiyacın olmasından qay­naqlanır. Həm­çinin, monoqrafiyada qaldı­rılan problem­lərin Azərbay­can ədəbiy­yatı və mə­dəniyyəti ilə bağlı ortaq özəlliklərə malik olduğu unudulma­malıdır”.

Eunkyung Ohun “XX yüzil Türkiyə və Koreya ədə­biyyatında qadın” adlı monoqrafiyasının Azərbaycan ədəbi tənqidinin diqqət və marağını çəkəcəyi, haqqında fikir və mülahizələr söyləniləcəyi şübhə doğurmur.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər