16/06/2019 17:41
728 x 90

Rusiyada Azərbaycandilli məktəblər...

Komitə sözçüsü başqa ölkələrdə də Azərbaycandilli məktəblərin mövcud olduğunu dedi

img

Azərbaycanda ayrıca rusdilli məktəblər və orta ümumtəhsil məktəblərində rus bölmələri fəaliyyət göstərir. Bu da onu göstərir ki, başqa keçmiş ittifaq respublikalarından bir çoxundan fərqli olaraq, ölkəmizdə rus dilinə və onun tədrisinə münasibət yüksək səviyyədədir. Hətta bunu dəfələrlə Rusiya rəsmiləri də qeyd ediblər. Bu günlərdə ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko da Azərbaycanda rusdilli məktəblərin olmasını müsbət göstərici kimi vurğulayıb.

Azərbaycanın paytaxtı da daxil olmaqla, respublikamızın hər yerində rus dili tədris edilir, öyrədilir.

Bəs Rusiyada necə, Azərbaycandilli məktəblər varmı, bu ölkədə Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin tədrisinə əhəmiyyət verilirmi?

Yeri gəlmişkən bildirək ki, Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının azərbaycanlıların tarixən kompakt yaşadığı Dərbənd şəhərində Azərbaycandilli məktəb var və fəaliyyət göstərir.

  • Vəsilə Vahidqızı: “Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın 53 re­gio­nun­da Azər­bay­can di­li, ta­ri­xi, mədə­niy­yə­ti­ni təd­ris edən həf­tə­so­nu mək­təb­lə­ri fəa­liy­yət gös­tə­rir”

Diasporla İş üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vəsilə Vahidqızı “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, nəinki Rusiyada, hətta dünyanın digər ölkələrində Azərbaycandilli məktəblərin açılmasına, fəaliyyətinə komitə tərəfindən böyük maraq göstərilir. Rusiya Federasiyasına gəldikdə isə, o qeyd etdi ki, bu öl­kə­də fəaliyyət gös­tə­rən bir çox Azər­bay­can di­as­por təş­ki­latı­nın nəz­din­də həf­tə­so­nu mək­təb­lə­ri var. Onun sözlərinə görə, Mosk­va, Sankt-Pe­ter­burq, Kursk, Kras­no­yarsk, Vla­di­vos­tok, Vo­ro­nej, Tam­bov, Tu­la, Ka­li­ninq­rad, Çu­va­şi­ya, Perm, Tomsk, No­vo­si­birsk, Çi­ta, Oren­burq, Stav­ro­pol, İva­no­vo, Tü­men, Ar­xan­gelsk, Çel­ya­binsk, Amur, Mur­mans­kda Azər­bay­can di­li və mə­də­niy­yə­ti­ni öy­rə­dən mək­təb­lər fəaliyyət göstərir. “Da­ha çox say­da azər­bay­can­lı­nın ya­şa­dı­ğı qon­şu Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nda fəa­liy­yət gös­tə­rən bir çox Azər­bay­can di­as­por təş­ki­latı­nın nəz­din­də həf­tə­so­nu mək­təblə­ri var. Ümu­mi­lik­də, Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın 53 re­gio­nun­da Azər­bay­can di­li, ta­ri­xi, mə­də­niy­yə­ti­ni təd­ris edən həf­tə­so­nu mək­təb­lə­ri fəa­liy­yət gös­tə­rir” - deyə V.Vahidqızı bildirdi.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın döv­lət or­qan­la­rı xa­ric­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­ra öz mə­də­ni ir­si­nin və di­li­nin qo­ru­nub sax­lan­ma­sın­da və in­ki­şaf etdiril­mə­sin­də, ana di­lin­də təh­sil al­maq im­ka­nı­nın hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­sin­də yar­dım gös­tə­rir və bu məq­səd­lə zə­ru­ri təd­bir­lər gö­rürlər. Dövlət qurumu xa­ri­ci öl­kə­lər­də Azərbay­can di­lin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən mək­təb­lə­rin təd­ris-­me­to­dik və mad­di-tex­ni­ki tə­mi­na­tı­na və in­ki­şa­fı­na, elə­cə də hə­min mək­təb­lər üçün kadr­la­rın ha­zır­lan­ma­sı­na yar­dım gös­tə­rir, eyni zamanda da xa­ric­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın mə­də­ni ir­si­nin öy­rə­nil­mə­si­nə dəstək verir. V.Vahidqızı qeyd etdi ki, xa­ric­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­ra öz ana di­li­ni qo­ru­yub sax­la­maq­da, ana di­li­nin öy­rə­nil­mə­si­ndə, təh­sil al­maq və in­for­ma­si­ya əl­də et­mək üçün bu dil­dən is­ti­fa­də­yə şə­ra­it ya­ra­dıl­ma­sın­da da komitə yaxından kö­məklik gös­tə­rir.

Rəsmi məlumatlara görə, xa­ric­də fəa­liy­yət gös­tə­rən Azər­bay­candil­li mək­təb­lə­rin müa­sir mən­zə­rə­si­nə nəzər saldıqda görərik ki, qardaş Tür­ki­yə­də “Zəh­ra ana” Yar­dım­laş­ma və Həm­rəy­lik Dər­nə­yi­nin, Azər­bay­can Təh­sil, Mə­də­niy­yət və So­si­al Həm­rəy­lik Dər­nə­yi­nin, Azər­bay­can Təh­sil və Kül­tür Dər­nə­yi­nin nəz­din­də Azər­bay­can mək­təb­lə­ri fəa­liy­yət gös­tə­rirlər. Bundan başqa, ha­zır­da Qa­zaxıs­tan­da 7, Öz­bə­kis­tan­da 1, Qır­ğızıs­tanda 2 Azər­bay­candil­li mək­təb fəa­liy­yət gös­tə­rir. ABŞ və bə­zi baş­qa öl­kə­lə­rə nə­zər sal­dıq­da isə, Flo­ri­da­da 2, Nyu-York­da 1, Bruk­lin­də 1, Ka­li­for­ni­ya­da 1, To­ron­to­da 1, Ot­ta­va­da 1, Lon­don­da 1 Azər­bay­candil­li mək­tə­bi həm­və­tən­lə­ri­mi­zə doğ­ma di­li­ni, ta­rix və mə­də­niy­yə­ti­ni öy­rə­dir. Da­ni­mar­ka, İs­veç­rə, Ni­der­land, Fran­sa, Es­to­ni­ya, Lit­va, Ni­der­land Kral­lı­ğı da Azər­bay­can di­li mək­təb­lə­ri­nin fəa­liy­yət gös­tər­di­yi öl­kə­lər sı­ra­sın­da­dır.

Komitə sözçüsünün verdiyi məlumata görə, ha­zır­da Uk­ray­na­nın Xar­kov şə­hə­rin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən "Dost­luq" cə­miy­yə­ti­nin, Uk­ray­na Azər­bay­can­lı­la­rı Bir­ləş­miş Konq­re­si­nin Odes­sa, Ni­ko­la­yev, Do­netsk, Dnep­ro­pet­rovsk və di­gər şə­hər­lər­də­ki re­gio­nal böl­mə­si­nin nəz­din­də də Azər­bay­can di­li üz­rə şən­bə-ba­zar si­nif­lə­ri fəa­liy­yət gös­tə­rir ki, bu si­nif­lər­də də di­li­miz, mə­də­niy­yə­ti­miz və ta­ri­xi­miz haq­qın­da mə­lu­mat­lar ve­ri­lir.

İradə SARIYEVA

Son xəbərlər