26/03/2019 00:53
728 x 90

İn­ves­tor­lar ver­gi­dən azad olun­du - Pre­zi­dent iş yer­lə­ri­nin ço­xal­ma­sı­na ye­ni şans aç­dı

"İn­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­ni "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­rən in­ves­tor­la­rın ver­gi­dən azad olun­ma­sı öl­kə­də ti­kin­ti bu­mu­nun ya­şan­ma­sı­na sə­bəb ola­caq"

img

Rü­fət Qu­li­yev: "Öl­kə­miz xa­ri­ci in­ves­tor­lar üçün da­ha cəl­be­di­ci gö­rü­nür"

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, bə­zi in­ves­tor­lar ver­gi­dən azad edi­lib.  İn­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­ni "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­rən in­ves­tor­la­rı döv­lət rü­su­mu­nu ödə­mək­dən azad edən qa­nun qüv­və­yə mi­nib. 
A­zər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev "Döv­lət rü­su­mu haq­qın­da" Qa­nun­da də­yi­şik­lik edil­mə­si ba­rə­də" 2016-cı il 14 oktyabr ta­rix­li Qa­nu­nun tət­bi­qi haq­qın­da Sə­rən­cam im­za­la­yıb. Sö­zü­ge­dən qa­nu­nun 3.3-cü mad­də­si­nə əsa­sən, in­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­ni "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­rən in­ves­tor­lar "Ti­kin­ti və infrastruk­tur ob­yektlə­ri ilə əla­qə­dar in­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­nin xü­su­si ma­liy­yə­ləş­mə əsa­sın­da hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si haq­qın­da" Qa­nu­na əsa­sən, döv­lət rü­sum­la­rı­nı ödə­mək­dən azad­dır.

Ma­raq­lı­dır, in­ves­tor­la­rın ver­gi­dən azad olun­ma­sı iq­ti­sa­diy­ya­ta nə ki­mi tə­sir gös­tə­rə­cək? İn­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­nin "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si ti­kin­ti sek­to­ru­nun ye­ni­dən fə­al­laş­ma­sı­na tə­sir gös­tə­rə bi­lər­mi?

Mil­li Məc­li­sin İq­ti­sa­di si­ya­sət, sə­na­ye və sa­hib­kar­lıq ko­mi­tə­si­nin üz­vü, mil­lət və­ki­li Rü­fət Qu­li­yev "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, in­ves­tor­la­rın ver­gi­dən azad olun­ma­sı öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­na müs­bət tə­sir edə­cək: "Xa­ri­ci in­ves­tor­lar üçün Azər­bay­can da­ha əl­ve­riş­li öl­kə­dir. Çün­ki  öl­kə­də si­ya­si-iq­ti­sa­di sa­bit­lik hökm sü­rür. Xa­ri­ci in­ves­tor­la­ra da elə məhz be­lə öl­kə sərf edir. Öl­kə­miz xa­ri­ci in­ves­tor­lar üçün da­ha cəl­be­di­ci gö­rü­nür".

Həm­söh­bə­ti­miz ümid edir ki, xa­ri­ci in­ves­tor­lar tək ma­liy­yə sa­hə­si­nə de­yil, ey­ni za­man­da, İKT sa­hə­si­nə də in­ves­ti­si­ya ayı­ra­caq.

İn­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­ni "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­rən in­ves­tor­la­rı döv­lət rü­su­mu­nu ödə­mək­dən azad edən qa­nu­nun qüv­və­yə min­mə­si­nə gə­lin­cə, mil­lət və­ki­li qeyd et­di ki, bu ad­dım iq­ti­sa­diy­yat­da in­ki­şa­fa sə­bəb ola­caq: "İq­ti­sad­çı alim ola­raq de­yi­rəm ki, bü­tün dün­ya iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın in­ki­şa­fı­nın tə­mə­li ti­kin­ti bu­mun­dan baş­la­yır. İs­tə­ni­lən öl­kə­nin iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın in­ki­şa­fı ti­kin­ti­dən ası­lı­dır. Han­sı öl­kə­də ti­kin­ti lən­gi­yir­sə və ya da­yan­dı­rı­lıb­sa, de­mə­li, hə­min öl­kə­nin iq­ti­sa­diy­ya­tı böh­ra­na uğ­ra­maq ərə­fə­sin­də­dir. Ti­kin­ti bu­mu baş­la­yan öl­kə­nin iq­ti­sa­diy­ya­tı çi­çək­lə­nir. Ümu­miy­yət­lə, iq­ti­sa­diy­yat­da in­ki­şaf ti­kin­ti­dən ası­lı­dır. İn­ves­ti­si­ya la­yi­hə­lə­ri­ni "Tik-ida­rə et-təh­vil ver" mo­de­li­nə uy­ğun hə­ya­ta ke­çi­rən in­ves­tor­la­rın döv­lət rü­su­mu­nu ödə­mək­dən azad olun­ma­sı iq­ti­sa­diy­ya­tın in­ki­şa­fı­na iki­qat tə­sir gös­tə­rə­cək. Qa­nu­nun qüv­və­yə min­mə­si Azər­bay­can iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın in­ki­şa­fı­na sə­bəb ola­caq. Öl­kə­də ye­ni­dən ti­kin­ti bu­mu ya­şa­na­caq".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər