"Vi­ki­pe­di­ya Açıq En­sik­lo­pe­di­ya­sı" ne­cə fəa­liy­yət gös­tə­rir?

11 Avqust 2017 00:26 (UTC+04:00)

Tər­xan Pa­şa­za­də: "Mü­tə­ma­di ola­raq bir kö­nül­lü ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­ri­rəm"
El­dar Əzi­mov: "Vi­ki­pe­di­ya is­ti­fa­də­çi­lə­ri­nin top­lan­dı­ğı "Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı" is­ti­fa­də­çi qru­pu möv­cud­dur"
Araz Ya­qu­boğ­lu: "Elə xa­ri­ci vi­ki­lər var ki, Qa­ra­ba­ğın iş­ğal olun­muş kənd ad­la­rı­nı..."

 

Azər­bay­can haq­qın­da bü­tün dün­ya­ya an­caq hə­qi­qət­lər çat­dı­rıl­ma­lı­dır. Ta­ri­xi­miz, döv­lət­çi­li­yi­miz, mə­də­niy­yə­ti­miz, in­cə­sə­nə­ti­miz, di­ni­miz, bu­ra­da ya­şa­yan xalq­lar, on­la­rın məi­şə­ti, di­li, cə­miy­yə­ti­mi­zin əh­va­lı ilə bağ­lı mə­lu­mat­lar ol­duq­ca həs­sas­lıq­la ya­yıl­ma­lı­dır.

Müa­sir Azər­bay­can döv­lə­ti Cə­nu­bi Qaf­qaz­da öz gü­cü, qüd­rə­ti, iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı ilə li­der­dir. Döv­lə­ti­miz bu sə­viy­yə­yə çat­maq üçün bö­yük və şə­rəf­li, ey­ni za­man­da da çə­tin yol ke­çib. Bu gün Er­mə­nis­tan­la mü­ha­ri­bə şə­rai­tin­də ya­şa­maq məc­bu­riy­yə­tin­də qa­lan, tor­paq­la­rı iş­ğal olu­nan Azər­bay­can həm də bəd­nam qon­şu­la­rı­mız­la in­for­ma­si­ya mü­ba­ri­zə­sin­də­dir.

Əl­bət­tə, er­mə­ni­lə­rin Azər­bay­ca­na, azər­bay­can­lı­la­ra qar­şı möv­qe­yi, təx­ri­bat­la­rı bü­tün dün­ya­ya mə­lum­dur. Am­ma bu­nun­la be­lə, on­la­rın bi­zim­lə bağ­lı yay­dı­ğı səhv in­for­ma­si­ya­la­ra "da­yan" de­yən yox­dur. Bəl­kə də bu on­dan irə­li gə­lir ki, dün­ya er­mə­ni­lə­rin yay­dı­ğı in­for­ma­si­ya­ya cid­di ya­naş­mır, am­ma bu­nun­la be­lə, o in­for­ma­si­ya­la­rın qar­şı­sı bir­mə­na­lı şə­kil­də alın­ma­lı­dır. Tə­bii, bu mə­sə­lə­də Azər­bay­can tə­rə­fi ak­tiv­dir. İn­ter­net re­surs­la­rın­dan is­ti­fa­də edə­rək er­mə­ni təx­ri­ba­tı­na ən müx­tə­lif for­ma­lar­da və ay­rı-ay­rı xa­ri­ci dil­lər­də ca­vab ve­rir. Söz­süz ki, bu­ra­da Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı­nın ro­lu da­nıl­maz­dır.

"Vi­ki­pe­di­ya"nın Azər­bay­can böl­mə­sin­də han­sı iş­lər gö­rü­lür?

Bil­di­yi­miz ki­mi, "Vi­ki­pe­di­ya" Açıq En­sik­lo­pe­di­ya­sı bü­tün dün­ya­nı əha­tə edir və müx­tə­lif dil­lər­də xid­mət gös­tə­rir. "Vi­ki­pe­di­ya" Açıq En­sik­lo­pe­di­ya­sı­nın Azər­bay­can di­lin­də va­ri­an­tı da uzun il­lər­dir fəa­liy­yət gös­tə­rir. Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı­nın əmə­yi sa­yə­sin­də bu sa­hə in­ki­şaf edir, zən­gin, sə­hih in­for­ma­si­ya xid­mə­ti gös­tə­rir. Bu ol­duq­ca müs­bət bir iş­dir.

Onu da qeyd edək ki, "Vi­ki­pe­di­ya"da Azər­bay­can haq­qın­da, onun ta­ri­xi, iş­ğal al­tın­da olan tor­paq­la­rı­mız, Qa­ra­bağ hə­qi­qət­lə­ri, mə­də­niy­yət və in­cə­sə­nə­ti­miz, iq­ti­sa­diy­ya­tı­mız, so­si­al hə­ya­tı­mız, id­ma­nı­mız və s. sa­hə­lər­də ma­raq­lı, doğ­ru, fakt­lar əsa­sın­da ha­zır­la­nan mə­lu­mat­lar­la ya­na­şı, hə­qi­qə­tə uy­ğun ol­ma­yan mətn­lər də yer­ləş­di­ri­lir. Tə­əs­süf ki, bə­zən bu mə­lu­mat­lar ana di­li­miz­də olur və bu da biz­də na­ra­hat­lıq ya­ra­dır. Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı, tə­bii ki, bu ki­mi hal­la­rın qar­şı­sı­nı al­maq­da ak­tiv­lik gös­tə­rir. An­caq bu­nun­la be­lə, düş­mən də­yir­ma­nı­na su tö­kən ya­zı­lar­dan xi­las ola bil­mi­rik.

Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, Azər­bay­can di­lin­də olan "Vi­ki­pe­di­ya"da 123.203 mə­qa­lə var. Qeyd edi­lə­nə gö­rə,

2014-cü il mart ayı­nın 25-də Azər­bay­can di­lin­də "Vi­ki­pe­di­ya"da mə­qa­lə­lə­rin sa­yı 100 000-i keç­miş və be­lə­lik­lə, bu la­yi­hə "Vi­ki­pe­di­ya"nın 10 000+ böl­mə­sin­dən 100 000+ böl­mə­si­nə ad­la­yıb.

Onu da vur­ğu­la­yaq ki, 2004-cü ilin yan­va­rın­dan az.wi­ki­pe­dia.org ün­va­nın­da Azər­bay­can di­lin­də "Vi­ki­pe­di­ya" fəa­liy­yə­tə baş­la­yıb. Bu­na Azər­bay­ca­nın açıq on­li­ne en­sik­lo­pe­di­ya­sı ki­mi də bax­maq olar. Azər­bay­can "Vi­ki­pe­di­ya"sın­da­kı mə­qa­lə­lə­rin sa­yı da­yan­ma­dan art­maq­da­dır. Bu­nun­la be­lə, qeyd et­mək la­zım­dır ki, ha­zır­da sayt­da çox­lu qram­ma­tik və sin­tak­tik səhv­lə­rə, qa­ra­la­ma ha­lın­da olan mə­qa­lə­lə­rə rast gəl­mək müm­kün­dür. Bu prob­le­mi də vi­ki­pe­di­ya­çı­lar ara­dan qal­dır­maq­da­dır.

"Vi­ki­pe­di­ya"nın Azər­bay­can di­lin­də böl­mə­si­nin ak­tiv fəa­liy­yət gös­tər­mə­sin­də əmə­yi olan in­san­lar çox ol­ma­sa da, yox da de­yil. On­lar­la bu sa­hə­də gös­tər­dik­lə­ri fəa­liy­yət haq­qın­da da­nı­şıb mə­lu­mat­lar əl­də et­dik.

Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı­nın kö­nül­lü hə­ya­ta ke­çir­di­yi bu iş ol­duq­ca fay­da­lı­dır.

"Vi­ki­pe­di­ya Açıq En­sik­lo­pe­di­ya­sı..."

Vi­ki­pe­di­ya­çı Tər­xan Pa­şa­za­də bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­dir­di ki, Azər­bay­can di­lin­də "Vi­ki­pe­di­ya" 2004-cü ilin yan­va­rın­dan az.wi­ki­pe­dia.org ün­va­nın­da fəa­liy­yə­tə baş­la­yıb: "Vi­ki­pe­di­ya Açıq En­sik­lo­pe­di­ya­sı" 2001-ci ilin 15 yan­var ta­ri­xin­dən in­ter­net­də fəa­liy­yət gös­tər­mə­yə baş­la­yıb. Azər­bay­can di­lin­də "Vi­ki­pe­di­ya" 2004-cü ilin yan­va­rın­dan az.wi­ki­pe­dia.org ün­va­nın­da fəa­liy­yət gös­tə­rir. İlk də­fə öz adım­la 2006-cı il­də qey­diy­yat­dan keç­mi­şəm. Am­ma hə­min dövr­də in­ter­ne­tə çı­xış im­kan­la­rım məh­dud ol­du­ğu üçün, o qə­dər də ak­tiv fəa­liy­yət gös­tə­rə bil­mə­dim. 2009-cu il­də "Cek­li829" adı ilə ye­ni­dən qey­diy­yat­dan keç­dim. Hə­min il­dən, mü­tə­ma­di ola­raq, bir kö­nül­lü ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­ri­rəm".

T.Pa­şa­za­də­dən "in­di­yə qə­dər təx­mi­nən nə qə­dər in­for­ma­si­ya yer­ləş­dir­mi­si­niz" - de­yə so­ruş­duq­da, ca­va­bı be­lə ol­du: "Ba­car­dı­ğım qə­dər. Tək Azər­bay­can di­lin­də olan "Vi­ki­pe­di­ya"da 9 min­dən çox mə­qa­lə ya­rat­mı­şam. "Wi­ki­me­dia Com­mons" la­yi­hə­si­nə isə 13 min­dən çox şə­kil yük­lə­mi­şəm və s."

"Eti­bar­lı mən­bə­lə­rə is­ti­nad edi­rəm"

T.Pa­şa­za­də­nin han­sı mən­bə­lə­rə is­ti­nad et­mə­si­nə gə­lin­cə, o bil­dir­di ki, eti­bar­lı mən­bə­lər­dən is­ti­fa­də edə­rək mə­qa­lə­lər ya­ra­dır: "Eti­bar­lı mən­bə­lə­rə is­ti­nad edi­rəm. İşin çə­tin­li­yi­nə gə­lin­cə, hə­və­sim olan ma­raq­lı bir iş­lə məş­ğul ol­maq, tə­bii ki, çə­tin de­yil".

"Vi­ki­pe­di­ya"da yer­ləş­di­ri­lən mə­lu­mat­lar bə­zən zid­diy­yət­li olur, bu­nun­la bağ­lı Tər­xan bəy bil­dir­di ki, ək­sər hal­lar­da bu zid­diy­yət özü­nü gös­tə­rir: "Bə­zən yox, hət­ta de­yər­dim ki, çox vaxt zid­diy­yət­li olur. Bu çox nor­mal­dır. Çün­ki "Vi­ki­pe­di­ya" da­vam­lı in­ki­şaf edən bir la­yi­hə­dir. İn­ter­ne­tə çı­xış im­ka­nı olan hər kə­sin də bu la­yi­hə­də fəa­liy­yət gös­tər­mək im­kan­la­rı ol­du­ğu üçün, müx­tə­lif in­san­lar müx­tə­lif cür töh­fə­lər ve­rir ki, bu­nun da bir his­sə­si­ni dır­na­qa­ra­sı töh­fə­lər təş­kil edir. Ona gö­rə də əsl kö­nül­lü­lə­rin hə­də­fi ilk növ­bə­də be­lə prob­lem­lə­ri ara­dan qal­dır­maq­dır".

Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı er­mə­ni sax­ta­kar­lı­ğı­nın qar­şı­sı­nı ala bi­lir­mi?

"Bu gün in­for­ma­si­ya mü­ha­ri­bə­si apa­rı­rıq, bi­zim mə­lu­mat­lar bəd­nam qon­şu­la­rı­mı­zın sax­ta in­for­ma­si­ya­la­rı­nın qar­şı­sı­nı ala bi­lir­mi?" - sua­lı­na T.Pa­şa­za­də ca­vab ola­raq bil­dir­di ki, biz hə­lə bu sa­hə­də on­la­rı üs­tə­lə­yə bil­mə­mi­şik: "Bu sua­lın ca­va­bı­nı bir kəl­mə ilə ifa­də et­sək: Xeyr! Sırf "Vi­ki­pe­di­ya" ilə bağ­lı mə­sə­lə­lər­də qar­şı tə­rəf çox təc­rü­bə­li və ope­ra­tiv­dir. Ki­fa­yət qə­dər də kadr po­ten­si­al­la­rı var. Mən­bə­şü­nas­lıq ba­xı­mın­dan da ge­niş im­kan­la­ra ma­lik­dir­lər. Ona gö­rə də dü­şü­nü­rəm ki, hə­lə bir müd­dət də on­la­rın üs­tün­lü­yü da­vam edə­cək. Üs­tün­lü­yü əl­də et­mək üçün ça­lış­ma­lı­yıq, həm də çox ça­lış­ma­lı­yıq. İlk növ­bə­də isə iş­ğal al­tın­da olan tor­paq­la­rı­mı­zı azad et­mə­li­yik".

Azər­bay­can vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rı­nın sa­yı­na gə­lin­cə, T.Pa­şa­za­də qeyd et­di ki, biz­də bu iş­lə məş­ğul olan­la­rın sa­yı çox de­yil: "Azər­bay­can­da vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rın sa­yı çox az­dır. Doğ­ru­dur, Azər­bay­can di­lin­də olan "Vi­ki­pe­di­ya"da 135 min­dən çox is­ti­fa­də­çi qey­diy­yat­dan ke­çib. Am­ma son 30 gü­nə bax­saq, cə­mi 586 nə­fər fəa­liy­yət gös­tə­rib ki, on­la­rın da bö­yük ək­sə­riy­yə­ti heç 10 re­dak­tə et­mə­yib".

Zid­diy­yət­li mə­lu­mat­lar ne­cə ara­dan qal­dı­rı­lır?

Bə­zən "Vi­ki­pe­di­ya"ya ta­ri­xi­miz, ta­ri­xi şəx­siy­yət­lə­ri­miz­lə bağ­lı yan­lış, ya­xud zid­diy­yət­li mə­lu­mat­lar yer­ləş­di­ri­lir. Bu hal­la mü­ba­ri­zə apar­maq müm­kün­dür­mü?

T.Pa­şa­za­də bil­dir­di ki, o mə­qa­lə­lə­ri ta­pıb re­dak­tə et­mək­lə yan­lış­lı­ğı dü­zəlt­mək olar: "Sa­də­cə, hə­min yan­lış­la­rı ta­pıb dü­zəlt­mək­lə bu prob­le­mi ara­dan qal­dır­maq olar. Ümu­mi­lik­də isə, bu mü­ba­ri­zə "Vi­ki­pe­di­ya"nın in­di­ki for­ma­tın­da hər za­man da­vam edə­cək. Bu tək Azər­bay­can­la bağ­lı mə­sə­lə­lər­də de­yil, bü­tün dün­ya­da be­lə­dir".

Bu iş­də vi­ki­pe­di­ya­çı­la­ra dəs­tək ve­rən­lə­rə gə­lin­cə, T.Pa­şa­za­də bil­dir­di ki, dəs­tək ve­rən­lər­dən çox, on­la­ra ma­neə tö­rə­dən­lər var: "Mər­di­ma­zar­çı­lıq edən­lər da­ha çox­dur, nə­in­ki dəs­tək ve­rən­lər.

İlk növ­bə­də Azər­bay­can di­lin­də, son­ra isə əsa­sən türk­cə, qa­qa­uz­ca və ümu­miy­yət­lə, di­gər türk­dil­li böl­mə­lər­də fəa­liy­yə­tim var, in­gi­lis və rus di­li böl­mə­lə­rin­də də bir xey­li mə­qa­lə ya­rat­mı­şam. Ümu­mi­lik­də isə, "Vi­ki­pe­di­ya"nın azı alt­mış­dan çox dil böl­mə­sin­də mi­ni­mum 1 mə­qa­lə ya­rat­mı­şam. Dil­lə­ri bil­mə­səm də, tex­ni­ki ba­ca­rıq­la­ra ma­lik ol­du­ğum üçün, de­mək olar ki, bü­tün dil­lər­də ən azı baş­lan­ğıc sə­viy­yə­də mə­qa­lə ya­ra­da bi­li­rəm".

"Vi­ki­pe­di­ya"ya nə­za­rət müm­kün­dür­mü?

Biz­də "Vi­ki­pe­di­ya"ya hər han­sı for­ma­da nə­za­rət olun­ma­lı­dır­mı?

T.Pa­şa­za­də­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, "Vi­ki­pe­di­ya"ya tam nə­za­rət müm­kün­süz­dür. Onu öl­kə əra­zi­sin­də blok­la­maq müm­kün ola bi­lər, am­ma ona tam nə­za­rət et­mək müm­kün de­yil. "Vi­ki­pe­di­ya"ya ən yax­şı nə­za­rə­ti vi­ki­cə­miy­yət özü vi­ki­qay­da­lar çər­çi­və­sin­də edə bi­lər ki, biz­də hə­lə be­lə bir ic­ma tam for­ma­laş­ma­yıb. İc­ma­nı for­ma­laş­dır­maq mə­sə­lə­si­nə gə­lin­cə, de­yər­dim ki, ilk növ­bə­də sağ­lam pi­ar apar­maq la­zım­dır. Möv­cud is­ti­fa­də­çi­lə­rə təz­yiq edib on­la­rı "Vi­ki­pe­di­ya"dan uzaq­laş­dır­ma­ğa cəhd gös­tər­mək, "Vi­ki­pe­di­ya" haq­qın­da mən­fi rəy ya­rat­maq və s. bu ki­mi amil­lər vi­ki­cə­miy­yə­tin for­ma­laş­ma­sı­na mən­fi tə­sir gös­tə­rir, onun in­ki­şa­fı­nı lən­gi­dir".

"Cid­di fəa­liy­yə­tim isə 2014-cü il­dən baş­la­yıb"

Fə­al "Vi­ki­pe­di­ya" is­ti­fa­də­çi­si, bu­ra­da ak­tiv fəa­liy­yət gös­tə­rən El­dar Əzi­mov­la da möv­zu ilə bağ­lı əla­qə sax­la­dıq.

E.Əzi­mov bil­dir­di ki, ilk də­fə qey­diy­yat­dan 2011-ci il­də ke­çib, la­kin bu­ra­da fəa­liy­yə­ti qı­sa olub: "O vaxt bu mə­nə çox da ma­raq­lı gəl­mə­di. Cid­di fəa­liy­yə­tim isə 2014-cü il­dən baş­la­yıb. İn­di­yə qə­dər təx­mi­nən 150 mə­qa­lə, 40 şab­lon ya­rat­mı­şam. Ya­rat­dı­ğım mə­qa­lə­lə­rin 40-ı Ame­ri­ka bas­ket­bo­lu ilə bağ­lı, qa­lan­la­rı isə müx­tə­lif (ta­rix, in­cə­sə­nət, gün­cəl olay­lar) möv­zu­lar­da­dır. Bu­nun­la ya­na­şı, yüz­lər­lə mə­qa­lə­də də­yi­şik­lik­lər edib zən­gin­ləş­dir­mi­şəm. Mən də bu işə kö­nül­lü qo­şul­mu­şam, kö­nül­lü fəa­liy­yət gös­tə­ri­rəm".

"Bu ki­mi hal­lar­la qar­şı­laş­dıq­da dər­hal is­ti­nad­lar gös­tə­rə­rək dü­zə­liş­lər edi­rəm"

Er­mə­ni­lər­lə mü­ba­ri­zə­də nə iş­lər gör­dü­yü­nə gə­lin­cə, E.Əzi­mov bil­dir­di ki, müm­kün qə­dər on­la­rın çaş­dı­rı­cı in­for­ma­si­ya­la­rı­nın qar­şı­sı­nı alır: "Az­vi­ki­də bu ki­mi hal­lar­la qar­şı­laş­dıq­da dər­hal is­ti­nad­lar gös­tə­rə­rək dü­zə­liş­lər edi­rəm. En­vi­ki­yə isə çox za­man ayı­ra bil­mə­di­yim üçün ora­da bu möv­zu­la­ra hə­lə ki, qa­rı­şa bil­mi­rəm. Azər­bay­can­da vi­ki­pe­di­ya­çı­la­rın bir­li­yi­nin, ic­ma­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı­na gə­lin­cə, de­yim ki, bi­zim əla­qə­miz var. Hət­ta bi­zim "Vi­ki­pe­di­ya" is­ti­fa­də­çi­lə­ri­nin top­lan­dı­ğı "Azər­bay­can vi­ki­pe­dia­çı­la­rı" is­ti­fa­də­çi qru­pu möv­cud­dur. Bu qrup va­si­tə­si­lə ən azı ay­da bir də­fə gö­rüş­lər ke­çi­ri­lir, "Vi­ki­pe­di­ya"da ke­çi­ri­lən möv­zu­lu ay­la­rın qa­lib­lə­ri mü­ka­fat­lan­dı­rı­lır və "Vi­ki­pe­di­ya"nın ha­zır­kı və­ziy­yə­ti, möv­cud prob­lem­lər mü­za­ki­rə olu­nur".

Ha­zır­da bu sa­hə­də gör­dü­yü iş­lə­rə gə­lin­cə, E.Əzi­mov bil­dir­di ki, in­di az­vi­ki­də ol­ma­yan mə­qa­lə­lə­ri Azər­bay­can di­li­nə tər­cü­mə et­mək­lə məş­ğul­dur: "Tə­bii, boş za­man tap­dıq­ca, bu iş­lə məş­ğul olu­ram"

"7 il­də 6 min ye­ni mə­qa­lə ya­rat­mı­şam"

"La­çın yur­du" jur­na­lın­da baş re­dak­to­run müa­vi­ni, "Vi­ki­pe­di­ya" is­ti­fa­də­çi­si Araz Ya­qu­boğ­lu 7 il­dir bu sa­hə­də fəa­liy­yət gös­tə­rir: "2010-cu ilin ap­re­lin­dən "Vi­ki­pe­di­ya"da is­ti­fa­də­çi ki­mi fəa­liy­yə­tə baş­la­mı­şam. 2013-cü ilin av­qus­tun­dan isə həm də ida­rə­çi­yəm. 7 il­də 6 min ye­ni mə­qa­lə ya­rat­mı­şam".

Araz bə­yin əsa­sən han­sı mən­bə­lə­rə is­ti­nad et­di­yi­nə gə­lin­cə, o bil­dir­di ki, əsas fəa­liy­yə­ti ta­ri­xi Azər­bay­can əra­zi­lə­ri olan Qər­bi Azər­bay­can­da­kı kənd­lə­ri­miz­lə bağ­lı­dır: "Elə­cə də o yer­lə­rin şəx­siy­yət­lə­ri haq­qın­da mə­qa­lə­lər ha­zır­la­yı­ram. Tək­cə Qər­bi Azər­bay­can­da­kı to­po­nim­lər haq­qın­da ya­rat­dı­ğım sə­hi­fə­lər 1000-dən çox­dur. Mən­bə mə­sə­lə­si ağ­rı­lı ye­ri­miz­dir. Be­lə ki, Azər­bay­can di­lin­də mən­bə­lər­dən is­ti­fa­də edə bil­mək im­kan­la­rı­mız məh­dud­dur. Ki­tab­la­rın, jur­nal­la­rın, qə­zet­lə­rin və di­gər in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri­nin can­lı link­lə­ri in­ter­net­də yox də­rə­cə­sin­də­dir. Azər­bay­can­da elek­tron­laş­dı­rı­lan bə­zi ki­tab­lar isə ge­niş au­di­to­ri­ya­ya açıq de­yil. On­lar­dan yal­nız ki­tab­xa­na­la­rın da­xi­lin­də is­ti­fa­də et­mək müm­kün­dür. Mən­bə­lə­rin əl­də olun­ma­sı, onu araş­dır­maq, is­ti­fa­də et­mək çox vaxt tə­ləb edir.

Ar­tıq bu fəa­liy­yə­ti­miz "Vi­ki­pe­di­ya" xəs­tə­li­yi­nə dü­çar edib bi­zi. Bə­li, hər gün işim ax­şam 6-da bi­tir. İşin qa­pı­sı­nı bağ­la­yıb içə­ri­də 4 sa­at əla­və tam vi­ki ilə məş­ğul olu­ram".

Bu gün in­for­ma­si­ya mü­ha­ri­bə­si apa­rı­rıq, bi­zim mə­lu­mat­lar bəd­nam qon­şu­la­rı­mı­zın sax­ta in­for­ma­si­ya­la­rı­nın qar­şı­sı­nı ala bi­lir­mi? - sua­lı­na A.Ya­qu­boğ­lu­nun ca­va­bı be­lə ol­du: "Tə­əs­süf ki, o qə­dər də ala bil­mir. Bi­zim haqq sö­zü­mü­zə, ya­zı­mı­za inan az, on­la­rın isə ya­lan mə­lu­ma­tı­na ina­nan çox­dur.

Elə xa­ri­ci vi­ki­lər var ki, Qa­ra­ba­ğın iş­ğal olun­muş kənd ad­la­rı­nı er­mə­ni­lə­rin ad­lan­dır­dıq­la­rı qon­dar­ma ad­lar­la ya­yım­la­yır­lar. On­lar vi­ki­dən da­ha sə­mə­rə­li is­ti­fa­də edir­lər. Tək­cə er­mə­ni­cə yox, həm də rus­ca, in­gi­lis­cə, fran­sız­ca vi­ki­lə­rin­də iş­lə­ri­ni gö­rür­lər. Biz­də isə ha­mı de­yir ki, fi­lan mə­qa­lə vi­ki­də yox­dur. Am­ma de­mir ki, yox­dur özüm ya­ra­dım.

Biz­də pis bir ten­den­si­ya da var, nə­sə iş gö­rür­sən­sə, onun mü­qa­bi­lin­də qa­zan­cın ol­ma­lı­dır. Bə­zi­lə­ri­miz dü­şü­nü­rük ki, ni­yə iş gö­rü­rəm­sə, pul qa­zan­mı­ram. Ona gö­rə də bu və­ziy­yət­də­yik. Bi­zi gör­dü­yü­müz işə gö­rə ağıl­sız ad­lan­dı­ran­lar da var".

Kadr ba­za­sı­nı ne­cə for­ma­laş­dır­maq olar? Tək­lif­lə­ri­niz var­mı? - sua­lı­ma ca­va­bı be­lə ol­du: "Azər­bay­can­da çə­tin mə­sə­lə­dir. Bu­na də­fə­lər­lə cəhd olu­nub. Son il­lər is­ti­fa­də­çi ar­tı­mı var. ümid­lər bö­yük­dür. İn­şal­lah, yax­şı olar. Tə­lə­bə­lə­ri cəlb et­mək yax­şı hal­dır. Hə­lə ki, alın­mır, söz ve­rir­lər, am­ma iş­lə­mir­lər" - de­yə ca­vab ver­di.

İra­də SA­RI­YE­VA