20/06/2018 11:20
728 x 90

Qə­bul im­ta­han­la­rın­da yük­sək bal top­la­yan po­lis öv­lad­la­rı... - FOTO

Si­zin­lə qü­rur du­yu­ruq...

img

Ali mək­təb­lə­rə qə­bul im­ta­han­la­rı və onun hə­yə­ca­nı ar­tıq ar­xa­da qal­dı. Se­vi­nən­lər də ol­du, mə­yus olan­lar da. Hə­ya­tın ilk sı­na­ğın­dan qa­lib çı­xan­la­rın, yük­sək bal­la ali mək­təb­lə­rə da­xil olan­la­rın için­də həm­kar­la­rı­mı­zın öv­lad­la­rı­nın ol­ma­sı­na çox se­vin­dik. Həm də bi­lən­də ki, on­lar­dan bə­zi­lə­ri va­li­deyn­lə­ri­nin yo­lu­nu da­vam et­di­rib gə­lə­cək­də po­lis ol­maq ar­zu­sun­da­dır, bu, gə­lə­cə­yə olan ina­mı­mı­zı da­ha da ar­tır­dı.

De­mək, biz­dən son­ra sa­va­dı, bi­lik və ba­ca­rı­ğı, sə­mi­miy­yə­ti ilə xal­qa, döv­lə­tə xid­mət edə­cək gənc­lər yo­lu­mu­zu inam­la və uğur­la da­vam et­di­rə­cək.

On­lar­dan bir ne­çə­si ilə siz­lə­ri ta­nış et­mək is­tə­yi­rik.

Ra­ma­za­nov El­vin Əli­yar oğ­lu 2000-ci il­də Ba­kı şə­hə­rin­də do­ğu­lub. Or­ta mək­tə­bi əla qiy­mət­lər­lə bi­ti­rib. Qə­bul im­ta­han­la­rın­da III qrup üz­rə 682 bal top­la­ya­raq DİN-in Po­lis Aka­de­mi­ya­sı­na da­xil olub. El­vi­nin ata­sı Əli­yar Ra­ma­za­nov  DİN-in Po­lis Aka­de­mi­ya­sı­nın əmək­da­şı, po­lis ma­yo­ru­dur.

Ay­dan və Ni­gar Qu­li­ye­va­lar da po­lis öv­lad­la­rı­dır. Ata­la­rı Əj­dər Qu­li­yev DİN-in Po­lis Aka­de­mi­ya­sın­da "DİO-da xü­su­si tex­ni­ka" ka­fed­ra­sı­nın rəi­si, po­lis pol­kov­ni­ki­dir. Ba­cı­lar bu il ke­çi­ri­lən qə­bul im­ta­han­la­rın­da yük­sək bal top­la­ya­raq Ak­də­niz uni­ver­si­te­ti­nin "İç me­mar­lıq və çev­rə ta­sa­rı­mı" fa­kül­tə­si­nə qə­bul olu­nub­lar.

Gənc­lə­ri­mi­zi təb­rik edir, uğur­lar ar­zu­la­yı­rıq.

Ha­fiz TƏ­Mİ­ROV
po­lis ma­yo­ru

Son xəbərlər