21/06/2018 19:59
728 x 90

"İs­tər­dik ki, bö­yük fəa­liy­yət yo­lu­nuz­da aya­ğı­nı­za to­xu­nan daş­la­ra əhə­miy­yət ver­mə­yə­si­niz..."

Min qəd­di əyən ağır yük bir çi­yi­nə dü­şən­də da­hi­lik ya­ra­nır - Asif Əfən­di­yev

img

Də­yər­li Cə­fər mü­əl­lim! Si­zin Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti­nə rek­tor tə­yin olun­ma­ğı­nız­dan bir il ke­çir. Bu müd­dət ər­zin­də siz Azər­bay­can təh­sil sis­te­min­də tək­lən­miş, ən axı­rın­cı - so­nun­cu cər­gə­lə­rə sı­xış­dı­rıl­mış mə­nə­vi də­yər­lə­ri so­raq­la­dı­nız, on­la­rın də­yər­siz­ləş­di­ril­mə­si ilə ba­rış­ma­dı­ğı­nı­zı sü­but et­di­niz. Kim ki bi­lir və bil­di­yi ilə ət­ra­fı hey­ran edir, işıq­lan­dı­rır, de­mək o, müd­rik­dir.

Si­zin Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti­nə rəh­bər­lik et­di­yi­niz bu müd­dət­də hə­min müd­rik­lik ay­dın gö­rü­nür. Və bu müd­rik­li­yin tim­sa­lın­da in­san­la­ra hör­mət, Və­tə­nə yan­ğı, gənc­lə­rə mə­nə­vi da­yaq ol­maq is­tə­yi - qay­ğı ifa­də olu­nur. Hay-küy­dən uzaq ol­maq, mə­nə­vi də­yər­lə­rə söy­kən­mək si­zin ama­lı­nız­dır. Si­zin bü­tün əməl­lə­ri­niz son nə­ti­cə­də tə­va­zö­kar və və­tən­se­vər bir in­san ol­du­ğu­nu­zu sü­but edir.

Azər­bay­can xal­qı­nın keç­di­yi yo­la nə­zər sa­lar­kən ay­dın olur ki, biz na­dir ir­sin va­ris­lə­ri­yik. Hər bir Azər­bay­can və­tən­da­şı bu ir­sə la­yiq ol­ma­ğa ça­lı­şa­raq bö­yük bir ta­ri­xi keç­mi­şi, zən­gin mə­də­niy­yə­ti, yük­sək mə­nə­viy­ya­tı olan öl­kə­mi­zin həm dü­nə­ni­nə, həm bu gü­nü­nə, həm də gə­lə­cə­yi­nə də­rin bir mə­su­liy­yət his­si ilə ya­naş­ma­lı­dır. Si­zin əqi­də­niz, ru­hu­nuz, bü­tün var­lı­ğı­nız öz xal­qı­na mə­həb­bət və sev­gi ilə do­lu­dur. Bö­yük al­man ya­zı­çı­sı Hö­te de­yib: "Bö­yük ağıl qar­şı­sın­da mən baş əyi­rəm, bö­yük ürək qar­şı­sın­da isə diz çö­kü­rəm". Bö­yük ürək qar­şı­sın­da diz çök­mək ne­çə min ürək qar­şı­sın­da diz çök­mək­dir. Çün­ki bö­yük ürək­də ne­çə-ne­çə müx­tə­lif tə­bi­ət­li və xa­rak­ter­li in­san ya­şa­yır! Nə qə­dər in­san se­vin­ci və in­san kə­də­ri, nə qə­dər in­san də­ya­nə­ti, in­san şə­rə­fi ya­şa­yır bö­yük ürək­də. Bu ilin yaz im­ta­han ses­si­ya­sın­da mən tə­lə­bə­lə­rin göz­lə­rin­dən bu mə­həb­bə­ti, bu se­vin­ci oxu­yur­dum. On­lar nə qə­dər məm­nun­luq his­si ilə im­ta­han nə­ti­cə­lə­rin­dən ra­zı­lıq edir­di­lər. Qüd­rət­li ta­ri­xi si­ma­la­rın nü­fu­zu öz­lə­ri hə­yat­da ol­ma­dıq­la­rı za­man­da be­lə mən­sub ol­duq­la­rı xal­qın ta­le­yin­də xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir. Ata­tür­kün si­ma­sın­da - Tür­ki­yə, Şarl de Qo­lun si­ma­sın­da Fran­sa və s.     

Cə­fər mü­əl­lim, əmi­nik ki, si­zin si­ma­nız­da Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti öl­kə­miz­də ən nü­fuz­lu ali mək­təb­lər sı­ra­sı­na çı­xa­caq. İn­di si­zin rəh­bər­lik et­di­yi­niz uni­ver­si­tet­də ke­çi­ri­lən, el­min və təh­si­lin in­ki­şa­fı­na sə­bəb ola­caq kök­lü is­la­hat­lar bü­tün öl­kə­də bəl­li­dir. Bu gün­lər Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti­nin ta­ri­xin­də par­laq bir sə­hi­fə ola­caq.

Ali mək­təb­lər­də bü­töv­lük­də mil­lə­tin gə­lə­cə­yi­nə xid­mət edən is­la­hat­lar apar­ma­ğın in­san­dan nə qə­dər bö­yük güc, sə­riş­tə, təş­ki­lat­çı­lıq ba­ca­rı­ğı və qüd­rət tə­ləb et­di­yi­ni bu aləm­dən az-çox xə­bə­ri olan və bu­nun mə­su­liy­yə­ti­ni dərk edən­lər yax­şı bi­lir. Hər bir pe­şə üçün han­sı­sa ge­ne­tik qa­bi­liy­yət ol­ma­lı­dır, bu hər kəs­də ol­mur. Am­ma siz­də var.

Bir vaxt­lar İs­lam di­ni dö­yü­şən qı­lın­cı və bö­yük Qu­ra­nın mü­qəd­dəs ayə­lə­ri ilə özü­nə yol açıb. Və za­man gös­tər­di ki, bə­şər nəs­li­ni ca­hil­lik­dən xi­las et­mə­yin bö­yük yo­lu is­lam mə­nə­viy­ya­tın­dan və is­lam mə­də­niy­yə­tin­dən ke­çir. Si­zin Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­tin­də apar­dı­ğı­nız bö­yük is­la­hat­lar haqq və əda­lə­tə söy­kə­nir. Si­zi apar­dı­ğı­nız is­la­hat­lar dün­ya­sı­nın el­mi id­rak və ağıl sər­kər­də­si ki­mi gö­rü­rük. Əl­bət­tə, də­yi­şik­lik­lər döv­rün­də, su­yu bu­lan­dır­maq is­tə­yən­lə­rin ol­du­ğu bir z=a­man­da zər­bə­lər­dən ta­mam yan keç­mək də müm­kün­süz­dür. Öz üm­mə­ti­ni səh­ra­lar­dan, ca­hil­lik­dən xi­las et­mək qüd­rə­ti an­caq pey­ğəm­bər­lə­rə nə­sib olan key­fiy­yət­dir. Bu, gə­lə­cək qar­şı­sın­da çox bö­yük mə­su­liy­yət yü­kü­nü çi­yin­lə­rin­də da­şı­maq­dır. Siz bu ağır yü­kü şə­rəf­lə da­şı­yır­sı­nız.

Tə­sa­dü­fi de­yil ki, bü­tün təh­sil sis­te­mi­nin lə­ya­qət­li zi­ya­lı­la­rı, alim­lə­ri, tə­lə­bə­lər si­zi təq­dir edir, gör­dü­yü­nüz bö­yük iş­lər uğ­run­da fəa­liy­yə­ti­niz­də fə­da­kar­lı­ğı­nı­zı təs­diq­lə­yir­lər. Bi­zim pe­da­qo­ji uni­ver­si­te­tin pro­fes­sor-mü­əl­lim he­yə­ti və tə­lə­bə­lə­ri si­zin haq­qı­nız­da rəğ­bət və hör­mət his­si ilə da­nı­şır­lar. Bir söz­lə, biz is­tər­dik ki, siz bö­yük fəa­liy­yət yo­lu­nuz­da aya­ğı­nı­za to­xu­nan daş­la­ra əhə­miy­yət ver­mə­yə­si­niz. Çün­ki si­zin el­mi fəa­liy­yə­ti­niz, ge­niş eru­di­si­ya­nız, in­tel­lek­ti­niz özü bir mək­təb­dir.

Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­tin­də ka­fed­ra­lar­da təd­ris olu­nan fən­lər üz­rə pro­fes­sor, do­sent, baş mü­əl­lim və mü­əl­lim və­zi­fə­lə­ri­ni tut­maq üçün ke­çi­ri­lən mü­sa­bi­qə­nin nə­ti­cə­lə­ri elan olun­du. Xa­tır­la­daq ki, Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­tin­də pro­fes­sor, do­sent, baş mü­əl­lim və mü­əl­lim və­zi­fə­lə­ri­nin tu­tul­ma­sı qay­da­la­rı ön­cə­dən uni­ver­si­te­tin rəs­mi say­tı olan ad­pu.edu.az say­tın­da yer­ləş­di­ri­lib, həm­çi­nin bu ba­rə­də so­si­al şə­bə­kə­lər­də ge­niş mə­lu­mat­lar pay­la­şı­lıb. Bu­nun­la ya­na­şı, mü­sa­bi­qə­nin ke­çi­ril­mə­si ba­rə­də "Xalq qə­ze­ti"nin, "Azər­bay­can mü­əl­li­mi" qə­ze­ti­nin 4 mart 2017-ci il ta­rix­li say­la­rın­da mü­va­fiq elan­lar dərc edil­miş­dir. Mü­sa­bi­qə­yə və­zi­fə­lər yox, fən­lər çı­xa­rıl­mış­dır. Mü­sa­bi­qə­yə çı­xa­rı­lan 114 va­kant ye­rə ümu­mi­lik­də 500, Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­tin­dən 350, kə­nar­dan isə 150 nə­fər sə­nəd ve­ril­miş­dir. Sə­nəd ve­rən­lə­rin 230 nə­fə­ri­nin el­mi də­rə­cə­si var­dı. Al­ter­na­tiv əsas­lar­la ke­çi­ri­lən mü­sa­bi­qə­nin məq­sə­di pe­da­qo­ji uni­ver­si­tet­də təd­ris pro­se­si­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si və da­ha sə­mə­rə­li qu­rul­ma­sı, şəf­faf və ob­yek­tiv təh­sil mü­hi­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı, sağ­lam rə­qa­bə­tin for­ma­laş­dı­rıl­ma­sı, də­rin el­mi bi­li­yə, krea­tiv dü­şün­cə­yə, zən­gin eru­di­si­ya­ya, ət­raf­lı dün­ya­gö­rü­şü­nə, yük­sək mə­nə­vi-əx­la­qi key­fiy­yət­lə­rə ma­lik rə­qa­bət qa­bi­liy­yət­li mü­tə­xəs­sis­lə­ri işə cəlb et­mək ol­muş­dur. He­sab edi­rik ki, bu mü­tə­rəq­qi, ob­yek­tiv ya­naş­ma­dır, çün­ki ali mək­təb­lər­də təh­si­lin key­fiy­yə­ti­nə tə­sir edən fak­tor­lar­dan bi­ri də mü­əl­lim­lə­rin bi­lik, elm sə­viy­yə­lə­ri­nin yük­sək ol­ma­sı­dır.

Mü­sa­bi­qə ke­çi­ri­lər­kən hər bir na­mi­zə­din pe­da­qo­ji təc­rü­bə zən­gin­li­yi, pe­da­qo­ji us­ta­lı­ğı, ix­ti­sas sa­hə­si üz­rə bi­lik­lə­ri­nin əha­tə­li­li­yi, mü­əl­li­min krea­tiv dü­şün­cə­yə ma­lik ol­ma­sı, on­lar­la ün­siy­yə­ti, tə­lə­bə­lər­lə əmək­daş­lıq şə­rai­ti, sə­mə­rə­li me­tod­lar­dan is­ti­fa­də edib bi­lik və ba­ca­rıq­la­rın ötü­rül­mə­sin­də nai­liy­yət­lər qa­zan­ma­sı nə­zə­rə alın­mış­dır. An­caq ali mək­təb həm də el­mi-təd­qi­qat mər­kə­zi ol­du­ğun­dan, gə­lə­cək seç­ki­lər­də ey­ni za­man­da mü­əl­li­min el­mi mə­qa­lə­lə­ri­nə, kon­frans­lar­da çı­xış­la­rı­na, me­to­dik töv­si­yə­lə­ri­nə, dərs­lik­lə­ri­nə və s. üs­tün­lük ve­ril­mə­li­dir.

Cə­fər mü­əl­lim, siz ça­lı­şır­sı­nız ki, hər şey şəf­faf ol­sun, qa­bi­liy­yət­li­lər, haq­qı olan­lar bu mü­sa­bi­qə­də se­çil­sin. Hər hal­da, si­zin prin­si­pi­niz sağ­lam məq­sə­də xid­mət edir və be­lə bir mü­sa­bi­qə­nin ke­çi­ril­mə­si cə­miy­yə­ti­mi­zin gə­lə­cə­yi üçün fay­da­lı he­sab olun­ma­lı­dır. Bu mü­sa­bi­qə­də ay­dın­lıq, şəf­faf­lıq, ob­yek­tiv­lik və əda­lət öz ye­ri­ni tut­du.

Gö­rü­lən bü­tün iş­lər za­ma­nın tə­ləb­lə­ri­nə uy­ğun ol­ma­lı­dır. Təh­sil sa­hə­sin­də qə­bul olu­nan qə­rar­lar, stra­te­gi­ya­lar, mü­əl­lim ha­zır­lı­ğın­da key­fiy­yət gös­tə­ri­ci­lə­ri­nin yük­səl­dil­mə­si­ni, təd­ris pro­se­si­nin mo­dern­ləş­di­ril­mə­si­ni əsas məq­səd ki­mi qar­şı­ya qo­yur. Təd­ris pro­se­sin­də müa­sir tə­lim tex­no­lo­gi­ya­la­rın­dan is­ti­fa­də, təd­ris plan­la­rı­nı tək­mil­ləş­dir­mək, tə­lə­bə­lə­rin el­mi dün­ya­gö­rü­şü və və­tən­pər­vər­lik his­si­ni for­ma­laş­dır­maq işi­ni və ix­ti­sas ha­zır­lı­ğı sə­viy­yə­si­ni ak­tu­al və­ziy­yət­də sax­la­maq, əx­la­qi-mə­nə­vi tər­bi­yə mə­sə­lə­lə­ri­nin diq­qət mər­kə­zin­də sax­lanl­ma­sı bu gün qar­şı­da du­ran ən va­cib prob­lem­lər sı­ra­sın­da­dır.

Kim­lər­sə öl­çü­yə­gəl­məz də­rə­cə­də prin­si­pi­al, sərt və tə­ləb­kar kri­te­ri­ya­lar­la iş­lə­yən Cə­fər mü­əl­li­min ko­man­da­sın­dan çı­xa bi­lər, döz­mə­di­yi, əs­lin­də gü­cü çat­ma­dı­ğı üçün ba­şı­nı gö­tü­rüb qa­ça, is­te­fa ve­rə bi­lər. Bu nə­həng mey­dan­da iş­lə­mək üçün güc­lü kadr po­ten­sia­lı ya­ra­dı­lır, ye­ti­şir. Ya­rı yol­da qa­lan­la­rı əvəz edən, bu işin öh­də­sin­dən la­yi­qin­cə gə­lə bi­lən ye­ni nə­sil isə elm və bi­lik mey­da­nı­na ürək­lə çı­xır.

Uni­ver­si­te­ti­mi­zin rek­to­ru Cə­fər mü­əl­li­min də ça­lış­dı­ğı bun­dan iba­rət­dir ki, bey­nəl­xalq alə­min təh­sil əs­ri ad­lan­dır­dı­ğı XXI əsr­də Azər­bay­can təh­si­li­ni da­ha bö­yük ener­ji­yə, po­ten­sia­la, bi­lik və ba­ca­rı­ğa ma­lik olan in­san­lar təm­sil et­sin...

Və o da doğ­ru­dur ki, son 10 il­də Azər­bay­can təh­si­lin­də apa­rı­lan çox cid­di is­la­hat­lar təh­si­lin və el­min in­ki­şa­fı­na bö­yük tə­kan ver­mək­də­dir. Təh­sil sa­hə­sin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar yük­sək qiy­mət­lən­di­ril­mə­li­dir. Çün­ki təh­sil hər bir öl­kə üçün stra­te­ji bir sa­hə­dir. Cə­fər mü­əl­li­min çox sev­di­yi kə­lam­lar­dan bi­ri də Ulu ön­də­ri­miz Hey­dər Əli­ye­vin təh­sil ba­rə­sin­də söy­lə­di­yi fi­kir­dir: "Təh­sil hər bir xal­qın gə­lə­cə­yi­dir". Ümu­miy­yət­lə, öl­kə­miz­də təh­sil sa­hə­sin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar, o cüm­lə­dən təh­sil sis­te­min­də müa­sir in­fros­truk­tu­run ya­ra­dıl­ma­sı, Azər­bay­ca­nın hər bir böl­gə­sin­də mək­təb ti­kin­ti­si­nin ge­niş vü­sət al­ma­sı xü­su­si­lə diq­qə­tə­la­yiq ha­di­sə­lər­dən­dir. Fi­kir ve­rir­si­niz­sə, ha­zır­da bü­tün dün­ya­da xalq və döv­lət­lə­rin ye­ni müs­tə­vi­də in­ki­şa­fı ilə səs­lə­şən bü­tün ça­ğı­rış­la­rı ilk növ­bə­də təh­sil­lə, cə­miy­yə­tin in­tel­lek­tu­al sə­viy­yə­si­nin yük­sə­li­şi­lə bağ­lı­dır. Tək­rar vur­ğu­la­maq is­tə­yi­rik ki, əs­ri­miz təh­sil əs­ri­dir. Bu mə­na­da müs­tə­qil Azət­bay­can döv­lə­ti, bü­tün sa­hə­lər­də ol­du­ğu ki­mi, təh­sil sa­hə­sin­də də müa­sir döv­rün hə­dəf­lə­ri­nə doğ­ru inam­la irə­li­lə­yir. Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin diq­qət və qay­ğı­sı sa­yə­sin­də döv­lət si­ya­sə­ti­nin prio­ri­tet is­ti­qa­mət­lə­rin­dən bi­ri­nə çev­ril­miş təh­si­li­mi­zin uğur­lu se­çim­lə­rin­dən bi­ri də Cə­fər Cə­fə­ro­vun ötən il Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti­nə rek­tor tə­yin olun­ma­sı­dır. He­sab edi­rik ki, bu tə­yi­nat çox də­qiq bir se­çim­dir və pe­da­qo­ji uni­ver­si­te­tin hə­ya­tın­da ye­ni bir mər­hə­lə­nin baş­lan­ğı­cı de­mək­dir.

El­na­rə MEH­BA­LI­YE­VA
Kim­ya və bio­lo­gi­ya fa­kül­tə­si­nin de­ka­nı, do­sent
Əli ZA­LOV
Ana­li­tik və üz­vi kim­ya ka­fed­ra­sı­nın do­sen­ti 

Son xəbərlər