20/06/2018 11:03
728 x 90

Qu­sa­rın po­lis əmək­daş­la­rı­nın ta­las­se­mi­ya xəs­tə­li­yin­dən əziy­yət çə­kən in­san­lar üçün qan­ver­mə ak­si­ya­sın­da rə­is və müa­vin­lər də iş­ti­rak et­di - FOTO

img

Öl­kə­miz­də möh­tə­rəm döv­lət rəh­bə­ri­mi­zin təs­diq et­di­yi "He­mo­fi­li­ya və ta­las­se­mi­ya ir­si qan xəs­tə­lik­lə­ri üz­rə Döv­lət Proq­ra­mı"na və Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun tə­şəb­bü­sü ilə ke­çi­ri­lən "Ta­las­se­mi­ya­sız hə­yat na­mi­nə" proq­ram la­yi­hə­si­nə uy­ğun ola­raq pay­taxt­da və böl­gə­lər­də qan­ver­mə ak­si­ya­la­rı ke­çi­ri­lir.

"Qan ver, ya­şat!" de­vi­zi ilə ger­çək­lə­şən bu nə­cib və hu­ma­nist ak­si­ya­da da­xi­li iş­lər or­qan­la­rı­nın əmək­daş­la­rı da fə­al iş­ti­rak edir.

DİN-in Mət­bu­at xid­mə­tin­dən al­dı­ğı­mız mə­lu­ma­ta gö­rə, növ­bə­ti be­lə təd­bir Qu­sar Ra­yon Po­lis Şö­bə­si, Şah­dağ Po­lis Böl­mə­si və ra­yo­nun Mər­kə­zi Xəs­tə­xa­na­sı­nın bir­gə təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə ke­çi­ri­lib.

Ak­si­ya­da Qu­sar RPŞ-nin rəi­si, po­lis pol­kov­ni­ki Za­ur Bə­də­lov, rə­is müa­vin­lə­ri, elə­cə də Şah­dağ PB-nin rəi­si, po­lis ma­yo­ru Sə­bu­hi Rüs­tə­mov bi­rin­ci­lər sı­ra­sın­da ol­maq­la, şəx­si he­yət iş­ti­rak edib. Po­lis pol­kov­ni­ki Z.Bə­də­lov bu nə­cib tə­şəb­bü­sə qo­şul­ma­ğı səh­hə­ti im­kan ve­rən hər bir əmək­da­şın və­tən­daş­lıq bor­cu ol­du­ğu­nu diq­qə­tə çat­dı­rıb.

Po­lis əmək­daş­la­rı əv­vəl­cə tib­bi müa­yi­nə­dən ke­çi­ri­lib. Son­ra isə qan ver­mək üçün ma­sa­la­ra ya­xın­la­şıb.

Qeyd edək ki, gün ər­zin­də yı­ğıl­mış qan Mər­kə­zi Qan Ban­kı­na təh­vil ve­ri­lə­cək və ta­las­se­mi­ya xəs­tə­li­yin­dən əziy­yət çə­kən in­san­la­rın müa­li­cə­sin­də is­ti­fa­də olu­na­caq.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər