25/06/2018 23:26
728 x 90

Azər­bay­ca­nın po­lis ve­te­ran­la­rı­nın he­sa­ba­tın­dan ma­raq­lı rə­qəm­lər...

İki min gö­rüş, iki min al­tı yüz­dən çox ci­na­yət...

img

Öl­kə­mi­zin müx­tə­lif böl­gə­lə­rin­də po­lis ve­te­ran­la­rı mü­tə­ma­di ola­raq ci­na­yət­kar­lıq­la mü­ba­ri­zə­də, asa­yi­şin qo­run­ma­sın­da, gənc əmək­daş­la­rın tə­lim-tər­bi­yə­sin­də, pe­şə­kar­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sın­da on­lar­da döv­lə­tə və döv­lət­çi­li­yə, an­da, xid­mə­ti və­zi­fə bor­cu­na sə­da­qət hiss­lə­ri­nin for­ma­laş­ma­sın­da, ni­zam-in­ti­za­ma və qa­nun­çu­lu­ğa cid­di əməl edil­mə­si­nin va­cib­li­yi­nin izah olun­ma­sın­da bi­lik və təc­rü­bə­lə­ri­ni bö­lü­şür.

DİN-in Mət­bu­at Xid­mə­tin­dən al­dı­ğı­mız mə­lu­ma­ta gö­rə, ca­ri ilin bi­rin­ci ya­rı­sın­da əra­zi po­lis or­qan­la­rı­nın ve­te­ran­la­rı res­pub­li­ka üz­rə or­ta mək­təb­lər­də, li­sey­lər­də, küt­lə­vi təd­bir­lər­də bö­yü­mək­də olan nə­sil və ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri ilə müx­tə­lif möv­zu­lar­da iki mi­nə ya­xın gö­rüş ke­çi­rib.

Həm­çi­nin DİN-in Vet­ran­lar Şu­ra­sı­nın səd­ri, is­te­fa­da olan po­lis pol­kov­ni­ki Fər­had Sü­ley­ma­nov və Şu­ra­nın üz­vü, is­te­fa­da olan po­lis pol­kov­ni­ki Ra­miz Axun­dov cəb­hə­ya­nı böl­gə­lər­də hə­min ra­yon­la­rın İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti və Po­lis Şö­bə­lə­ri­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı, ve­te­ran şu­ra­la­rı­nın, təd­ris mü­əs­si­sə­lə­ri­nin mü­əl­lim, şa­gird və din­lə­yi­ci­lə­ri­nin, şə­hid po­lis ai­lə üzv­lə­ri­nin, hər­bi qul­luq­çu­la­rın iş­ti­ra­kı ilə "Gənc­lə­rin mil­li və­tən­pər­vər­lik tər­bi­yə­si" möv­zu­sun­da təd­bir­lər ke­çi­rib.

Qeyd edək ki, ilin bi­rin­ci ya­rı­sın­da po­lis ve­te­ran­la­rı ümu­mi­lik­də res­pub­li­ka üz­rə 2644 ci­na­yə­tin acıl­ma­sın­da ya­xın­dan iş­ti­rak edib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər