20/06/2018 11:34
728 x 90

Son üç il üçün Nax­çı­van­da mək­təb ti­kin­ti­si re­kor­du...

"Üç il ər­zin­də 21 mək­tə­bin in­şa olun­ma­sı ora­da­kı mək­təb­li­lə­rin təh­sil sə­viy­yə­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan müs­bət gös­tə­ri­ci­dir"

img

Mə­hər­rəm Zül­fü­qar­lı: "Qı­sa müd­dət ər­zin­də Nax­çı­van­da 21 mək­tə­bin in­şa olu­nub təh­vil ve­ril­mə­si hə­min böl­gə­də təh­si­lə yük­sək diq­qət gös­tə­ril­mə­si ilə bağ­lı­dır"

 

Son üç il­də Nax­çı­van­da 21 mək­təb in­şa olu­nub. Mə­lu­ma­ta əsa­sən, 2014-2017-ci il­lər ər­zin­də Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sın­da 5974 şa­gird yer­lik 21 ümum­təh­sil mək­tə­bi ti­ki­lib. Mux­tar Res­pub­li­ka­nın Sta­tis­ti­ka Ko­mi­tə­si­nin yay­dı­ğı mə­lu­mat­da qeyd olu­nur ki, ötən müd­dət ər­zin­də 13748 şa­gird yer­lik 30 ümum­təh­sil mək­tə­bi ye­ni­dən qu­ru­lub və ya əsas­lı tə­mir olu­nub.

Ha­zır­da Nax­çı­van şə­hə­ri­nin Qa­ra­xan­bəy­li, Ba­bək ra­yo­nu­nun Pa­yız, Or­du­bad ra­yo­nu­nun Üs­tü­pü, Cul­fa ra­yo­nu­nun Di­zə kənd­lə­rin­də mək­təb bi­na­la­rı­nın ti­kin­ti­si da­vam et­di­ri­lir. Kən­gər­li ra­yo­nu­nun Qıv­raq qə­sə­bə­sin­də 224, Ba­bək qə­sə­bə­si və Şah­buz şə­hə­rin­də hər bi­ri 242 yer­lik uşaq bağ­ça­sı bi­na­la­rı ti­ki­lib, Nax­çı­van Əla­hid­də Sər­həd Di­vi­zi­ya­sı­nın hər­bi şə­hər­ci­yin­də 72 yer­lik uşaq bağ­ça­sı bi­na­sı­nın ye­ni­dən qu­rul­ma­sı ba­şa çat­dı­rı­lıb. Nax­çı­van şə­hə­rin­də iki, Cul­fa ra­yo­nu­nun Bə­nə­ni­yar və Sə­də­rək ra­yo­nu­nun Sə­də­rək kənd­lə­ri­nin hər bi­rin­də bir uşaq mu­si­qi mək­tə­bi bi­na­sı­nın ti­kin­ti­si ba­şa çat­dı­rı­lıb.

Son üç il ər­zin­də Mux­tar Res­pub­li­ka­da 21 or­ta mək­tə­bin in­şa olun­ma­sı hə­min re­gi­on­da təh­si­lə önəm ve­ril­mə­sin­dən irə­li gə­lir.

Təh­sil sa­hə­si üz­rə eks­pert Mə­hər­rəm Zül­fü­qar­lı "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, qı­sa müd­dət ər­zin­də Nax­çı­van­da 21 mək­tə­bin in­şa olu­nub təh­vil ve­ril­mə­si hə­min böl­gə­də təh­si­lə yük­sək diq­qət gös­tə­ril­mə­si ilə bağ­lı­dır: "Həm­çi­nin, Mux­tar Res­pub­li­ka­da iq­ti­sa­di in­ki­şa­fın ol­ma­sı bu sa­hə­nin in­ki­şa­fı­na sə­bəb olur. İq­ti­sa­di in­ki­şaf ol­ma­sa idi, tə­bii ki, mək­təb ti­kin­ti­si üçün və­sa­it ay­rıl­maz­dı". M.Zül­fü­qar­lı bil­dir­di ki, adı­çə­ki­lən böl­gə­də üç il ər­zin­də 21 mək­tə­bin in­şa olun­ma­sı ora­da­kı mək­təb­li­lə­rin təh­sil sə­viy­yə­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan müs­bət gös­tə­ri­ci­dir.

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, son il­lər Mux­tar Res­pub­li­ka­nın iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı tək təh­si­lin in­ki­şa­fı­na de­yil, ey­ni za­man­da, mə­də­niy­yə­tə də öz müs­bət tə­si­ri­ni gös­tə­rir: "Ar­tıq mə­də­niy­yət sa­hə­sin­də də in­ki­şaf nə­zə­rə çar­pır".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər