25/06/2018 08:26
728 x 90

So­si­al mə­zu­niy­yət­li mü­əl­lim­lər­lə bağ­lı mü­hüm qə­rar...

"So­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan mü­əl­lim­lə­rin ye­ri­nə baş­qa bir pe­da­qoq de­yil, əvə­ze­di­ci gö­tü­rül­mə­li­dir"

img

Ra­fiq İs­ma­yıl: "So­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan mü­əl­lim­lə­rin dərs yü­kü­nün va­kan­si­ya­ya çı­xa­rıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı va­cib­dir"

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, mək­təb­lər­də so­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan­la­rın dərs yü­kü va­kan­si­ya­ya çı­xa­rıl­ma­ya­caq. Bu, "Təh­sil Na­zir­li­yi sis­te­mi­nə da­xil olan ümum­təh­sil mü­əs­si­sə­lə­rin­də mü­əl­lim­lə­rə tə­lə­ba­tın mü­əy­yən­ləş­di­ril­mə­si, pe­da­qo­ji kadr­la­rın işə qə­bu­lu və yer­də­yiş­mə­si qay­da­la­rı"nda öz ək­si­ni ta­pıb.

Qay­da­la­ra əsa­sən, so­si­al mə­zu­niy­yət­də olan mü­əl­lim­lə­rə hər dərs ili­nin əv­və­lin­də ta­rif­ləş­mə cəd­və­lin­də həf­tə­lik dərs yü­kü ay­rı­lır və əmr­ləş­di­ri­lir. So­si­al mə­zu­niy­yət­də olan mü­əl­lim­lə­rin dərs yü­kü ilə bağ­lı aşa­ğı­da­kı ar­dı­cıl­lıq göz­lə­nil­mək­lə qə­rar qə­bul edi­lir. Bu za­man dərs yü­kü mü­əs­si­sə­də ça­lı­şan mü­əl­lim­lər ara­sın­da bö­lüş­dü­rü­lür, di­gər mək­təb­lər­dən əvəz­çi­lik­lə ix­ti­sas­lı mü­əl­lim də­vət edi­lir, mər­kəz­ləş­di­ril­miş mü­sa­bi­qə­də iş­ti­rak edə­rək ke­çid ba­lı top­la­mış na­mi­zəd­lə yer­li təh­si­li ida­rə­et­mə or­qa­nı və əra­zi ma­liy­yə he­sab­laş­ma mər­kə­zi ilə ra­zı­laş­dı­rıl­maq­la əmək mü­qa­vi­lə­si bağ­la­nır.

Qay­da­la­ra uy­ğun ola­raq, məh­kə­mə­nin qə­ra­rı­na əsa­sən, ya­xud sağ­lam­lı­ğı ilə əla­qə­dar pe­da­qo­ji fəa­liy­yət gös­tər­mə­si qa­da­ğan olu­nan şəxs­lər mü­əl­lim­lə­rin işə qə­bu­lu mü­sa­bi­qə­si­nə bu­ra­xıl­mır.

Mü­əl­lim­lə­rin ye­ni təd­ris ili üçün dərs yü­kü mü­əs­si­sə rəh­bə­ri tə­rə­fin­dən mü­əl­lim­lər əmək mə­zu­niy­yə­ti­nə çı­xa­na­dək mü­əy­yən­ləş­di­ri­lir və on­la­ra bu ba­rə­də mə­lu­mat ve­ri­lir. Mü­əl­lim­lə­rin dərs yü­kü təd­ris ili ər­zin­də, bir qay­da ola­raq, sa­bit sax­la­nır. Dərs yü­kü bö­lüş­dü­rü­lər­kən möv­cud qa­nun­ve­ri­ci­li­yin tə­ləb­lə­ri, mü­əl­lim­lə­rin di­aq­nos­tik qiy­mət­lən­dir­mə­də gös­tər­di­yi nə­ti­cə­lə­ri nə­zə­rə alı­nır. Dərs böl­gü­sü apa­rı­lar­kən mü­əs­si­sə­də iş­lə­yən mü­əl­lim üçün həf­tə­lik dərs yü­kü 18 sa­at (bu za­man həf­tə­lik dərs yü­kü 2 stav­ka­dan ar­tıq ol­ma­ma­lı­dır) mü­əy­yən­ləş­di­ri­lir. Va­kant dərs yü­kü 18 sa­at­dan az olar­sa, hə­min sa­at­lar ilk növ­bə­də mü­əs­si­sə­nin ix­ti­sas­lı mü­əl­lim­lə­ri ara­sın­da bö­lüş­dü­rü­lür. Mü­əs­si­sə­də hər han­sı ix­ti­sas­dan kadr ol­ma­dıq­da, hə­min ix­ti­sas üz­rə təd­ris pla­nı­na əsa­sən mü­əy­yən­ləş­di­ril­miş həf­tə­lik dərs yü­kü 18 saa­ta­dək ol­du­ğu hal­da, di­gər mü­əs­si­sə­lər­dən əvəz­çi­lik­lə və ya sa­at­he­sa­bı qay­da­sın­da mü­əl­lim də­vət olun­ma­sı mə­sə­lə­si­nə ba­xı­lır, bu müm­kün ol­ma­dıq­da, hə­min dərs sa­at­la­rı va­kant he­sab olu­nur və mü­sa­bi­qə­yə çı­xa­rıl­ma­sı üçün təq­dim edi­lir.

Eks­pert­lə­rin fik­rin­cə, so­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan­la­rın dərs yü­kü­nün va­kan­si­ya­ya çı­xa­rıl­ma­ma­sı düz­gün qə­rar­dır. 

Təh­sil sa­hə­si üz­rə eks­pert Ra­fiq İs­ma­yıl "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, so­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan mü­əl­lim­lə­rin dərs yü­kü­nün va­kan­si­ya­ya çı­xa­rıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı va­cib­dir: "İs­tər ana­lıq mə­zu­niy­yə­ti, is­tər­sə də müx­tə­lif sə­bəb­lər­dən mə­zu­niy­yə­tə çı­xan mü­əl­li­min dərs­lə­ri­nin baş­qa bir mü­əl­li­mə ve­ril­mə­si düz­gün de­yil. O pe­da­qo­qun mə­zu­niy­yə­ti bi­tən­dən son­ra əv­vəl­ki dərs yü­kü ilə tə­min olun­mur­du. Tə­bii ki, bu hal onun əmək­haq­qı­na da tə­sir edir­di".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, so­si­al mə­zu­niy­yə­tə çı­xan mü­əl­lim­lə­rin ye­ri­nə baş­qa bir pe­da­qoq de­yil, əvə­ze­di­ci gö­tü­rül­mə­li­dir: "Be­lə olan hal­da, həm mə­zu­niy­yət­də olan mü­əl­lim ra­hat ola­caq ki, onun dərs yü­kü ol­du­ğu ki­mi qa­lır, həm də şa­gird­lər bi­lə­cək ki, mü­əl­lim­lə­ri ya­xın müd­dət­də on­la­ra ye­ni­dən dərs de­yə­cək".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər