25/06/2018 04:46
728 x 90

Özəl uni­ver­si­tet­lə­rin təh­sil haq­la­rın­da bö­yük en­di­rim...

"He­sab edi­rəm ki, bu hal uni­ver­si­tet­lər ara­sın­da rə­qa­bət mü­hi­ti­ni ar­tı­ra­caq"

img

Kam­ran Əsə­dov: "Müs­bət hal­dır ki, təh­sil haq­la­rı­nın aşa­ğı sa­lın­ma­sı ix­ti­sas se­çi­min­dən əv­vəl baş ve­rib"

 

Bu il özəl ali mək­təb­lər təh­sil haq­la­rı­nı aşa­ğı sa­lıb. Mə­sə­lə on­da­dır ki, son 2 il­də ma­na­tın ucuz­laş­ma­sı ilə əha­li­nin alı­cı­lıq qa­bi­liy­yə­ti­nin aşa­ğı düş­mə­si təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə də tə­sir­siz ötüş­mə­yib. Bu özü­nü da­ha çox ötən ilin qə­bul nə­ti­cə­lə­rin­də gös­tə­rib. Be­lə ki, 2016-cı il­də ke­çi­ri­lən qə­bul im­ta­han­la­rın­dan son­ra özəl ali mək­təb­lər­də və döv­lət təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nin ödə­niş­li ix­ti­sas­la­rın­da plan yer­lə­ri­nin xey­li his­sə­si boş qa­lıb. Ən az nə­ti­cə isə Od­lar Yur­du Uni­ver­si­te­tin­də idi - cə­mi 11 % yer­lər tu­tu­lub. Di­gər­lə­rin­də isə ən yük­sək nə­ti­cə 50 %-ə ya­xın idi.

Uni­ver­si­tet­lər tə­lə­bə qə­bu­lu­nu ar­tır­maq na­mi­nə bu il qiy­mət­lə­ri xey­li ucuz­laş­dı­rıb. Elə ali mək­təb var ki, qiy­mət­lə­ri 50 fai­zə­dək ucuz­laş­dı­rıb.

Av­ra­si­ya Uni­ver­si­te­tin­də təh­sil haq­la­rı 300-400 ma­nat aşa­ğı sa­lı­nıb. Ötən il Re­gi­on­şü­nas­lıq fa­kül­tə­sin­də təh­sil haq­qı 1800 ma­nat, qa­lan­la­rın­da 2000 ma­nat idi. Uni­ver­si­tet rəs­mi­lə­ri qiy­mət ucuz­laş­ma­sı­nı tə­lə­bə­lə­rin ra­hat təh­sil al­ma­sı­na şə­ra­it ya­rat­maq is­tə­yi ilə izah edir.

ADA Uni­ver­si­te­tin­də qiy­mət­lər də­yiş­mə­yib. Bu­ra­da ba­ka­lavr pil­lə­sin­də təh­sil haq­qı 6000-6500 ma­nat ara­sın­da də­yi­şir. Ma­gistr pil­lə­sin­də təh­sil haq­qı isə 6500-28000 ma­nat ara­sın­da də­yi­şir.

Qərb Uni­ver­si­te­tin­də də qiy­mət­lər ötən il­lə mü­qa­yi­sə­də 50 fa­iz aşa­ğı sa­lı­nıb. Uni­ver­si­tet ye­ni qiy­mət­lə­ri elan edib.

Bü­töv­lük­də, qiy­mət­lə­rin aşa­ğı sa­lın­ma­sı özəl uni­ver­si­tet­lər­də təh­sil al­maq is­tə­yən tə­lə­bə­lə­rin sa­yı­nın art­ma­sı­na gə­ti­rib çı­xa­ra bi­lər­mi?

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə­ni də­yər­lən­di­rən təh­sil üz­rə eks­pert Kam­ran Əsə­do­vun fik­rin­cə, döv­lət uni­ver­si­tet­lə­ri də təh­sil haq­qı­nı aşa­ğı sal­sa, bu­nun müs­bət tə­si­ri ola bi­lər: "2016-2017-ci təd­ris ilin­də 8 mi­nə ya­xın plan ye­ri boş qal­dı. Hət­ta bə­zi uni­ver­si­tet­lər­də 90 fa­iz yer­lə­rə qə­bul ol­ma­dı və boş qal­dı. Ümu­mi­lik­də, ke­çən il özəl uni­ver­si­tet­lər ar­tıq ikin­ci tur­da mü­əy­yən gü­zəşt­li kam­pa­ni­ya­lar­la tə­lə­bə­lə­ri cəlb et­mə­yə ça­lış­sa­lar da, bu­na na­il ol­ma­dı­lar. Əv­vəl­ki il­dən nə­ti­cə çı­xa­ran özəl uni­ver­si­tet­lər bu il­dən eti­ba­rən təh­sil haq­la­rı­nı azalt­ma­ğa baş­la­dı­lar və müs­bət hal­dır ki, bu, ix­ti­sas se­çi­min­dən əv­vəl baş ve­rib. La­kin döv­lət uni­ver­si­tet­lə­ri də boş da­yan­ma­ma­lı­dır. Çün­ki ha­zır­da bir sı­ra özəl uni­ver­si­tet­lə­rin ic­ti­mai nü­fu­zu, təd­ris gös­tə­ri­ci­lə­ri və rey­tin­qi heç də aşa­ğı de­yil. Va­li­deyn­lər və abi­tu­ri­yent­lər se­çim za­ma­nı təh­sil mü­əs­si­sə­si­nin yer­ləş­di­yi mə­ka­na da xü­su­si diq­qət ve­rir. Ke­çid ba­lı­nı top­la­yan abi­tu­ri­yent ix­ti­sas se­çi­mi za­ma­nı re­gi­on­da han­sı­sa uni­ver­si­te­ti seç­mək­dən­sə, Ba­kı­da ey­ni təh­sil haq­qı olan özəl uni­ver­si­te­ti se­çə­cək. Di­gər tə­rəf­dən, ar­tıq Azər­bay­can abi­tu­ri­yen­ti bə­zən yük­sək bal top­la­yan­da nə­in­ki döv­lət uni­ver­si­te­ti­ni seç­mir, bir­ba­şa, heç ix­ti­sas se­çi­mi et­mə­dən xa­ri­ci öl­kə­lə­rə üz tu­tur. Hər il yük­sək bal top­la­yan yüz­lər­lə abi­tu­ri­yent bu­nu edir. He­sab edi­rəm ki, bu hal uni­ver­si­tet­lər ara­sın­da rə­qa­bət mü­hi­ti­ni ar­tı­ra­caq. Hər bir uni­ver­si­tet da­ha çox abi­tu­ri­yen­ti cəlb et­mək­də ma­raq­lı ola­caq. Nə­zə­rə al­saq ki, bu il abi­tu­ri­yent­lə­rin sa­yı əv­vəl­ki il­lər­lə mü­qa­yi­sə­də kəs­kin aza­lıb, plan yer­lə­ri isə ar­tıb, biz hə­lə uni­ver­si­tet­lə­rin tə­lə­bə cəlb et­mək­lə bağ­lı gü­zəşt­lə­rə ge­də­cə­yi­ni göz­lə­yə bi­lə­rik".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər