26/04/2018 15:43
728 x 90

Azər­bay­ca­nın id­man­çı po­lis­lə­ri­nin İs­la­mia­da tri­um­fu...

"Tə­bii ki, bu­ra­da ba­ca­rıq, qa­bi­liy­yət də önəm­li­dir"

img

Şəm­səd­din Əli­yev: "Bu onu gös­tə­rir ki, DİN əmək­daş­la­rı öz iş­lə­ri­nə yük­sək sə­viy­yə­də ya­naş­maq­la ya­na­şı, id­ma­na da diq­qət­lə ya­na­şır"

 

Azər­bay­can­da ke­çi­ri­lən IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi­nin (DİN) 17 id­man­çı əmək­da­şı qə­lə­bə uğ­run­da mü­ba­ri­zə­yə qa­tı­lıb. Ar­tıq on­lar öl­kə­mi­zin me­dal müc­rü­sü­nə 5 qı­zıl, 1 gü­müş me­dal qa­zan­dı­rıb.

Azər­bay­can yığ­ma ko­man­da­sı­na "Ba­kı-2017" IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da ilk qı­zıl me­da­lı DİN Da­xi­li Qo­şun­la­rı­nın gi­zi­ri Rus­lan Lun­yev qa­zan­dı­rıb. O bu uğu­ru­nu atı­cı­lıq üz­rə son­ra­kı ya­rış­la­ra qa­tıl­maq­la ye­ni­dən tək­rar edib, ko­man­da­ya ümu­mi­lik­də dörd qı­zıl me­dal qa­zan­dı­rıb.

Qeyd edək ki, Rus­lan bu ya­rış­da ana­sı, DİN Da­xi­li Qo­şun­la­rı­nın ve­te­ra­nı, is­te­fa­da olan ma­yor İra­də Aşu­mo­va ilə bir­gə mü­ba­ri­zə apa­rıb. İ.Aşu­mo­va Afi­na Olim­pia­da­sı­nın bü­rünc me­dal­çı­sı, də­fə­lər­lə Dün­ya və Av­ro­pa çem­pio­nat­la­rı­nın mü­ka­fat­çı­sı olub.

Ka­ra­te­nin ku­mi­te ya­rış­la­rın­da mü­ba­ri­zə apa­ran DİN Da­xi­li Qo­şun­la­rı­nın əs­gə­ri, iki il əv­vəl öl­kə­miz­də təş­kil olu­nan İlk Av­ro­pa Oyun­la­rı­nın qa­li­bi Ay­xan Ma­ma­yev sək­kiz­də­bir fi­nal­da ior­da­ni­ya­lı Sa­yan Mah­mu­du 7:1 he­sa­bı ilə məğ­lub edib. Azər­bay­can id­man­çı­sı dörd­də­bir fi­nal­da əl­cə­za­ir­li Mau­ad Aç­ha­çe­yə 5:3, ya­rım­fi­nal­da öz­bə­kis­tan­lı Əb­dü­lə­ziz Ata­bo­ye­və isə 3:1 he­sa­bı ilə qa­lib gə­lə­rək, fi­nal­da tür­ki­yə­li Al­pars­lan Ya­ma­noğ­lu­nu 1:0 he­sa­bı ilə məğ­lub edə­rək IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın qı­zıl me­da­lı­na sa­hib olub.

IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da pa­ra­cü­do ya­rış­la­rın­da Xə­zər Ra­yon Mü­ha­fi­zə İda­rə­si­nin əmək­da­şı, po­lis ser­jan­tı Kə­nan Ab­dul­la­xan­lı ko­man­da­nın he­sa­bı­na gü­müş me­dal qa­zan­dı­rıb.

Gö­rü­nən odur ki, id­man oyun­la­rın­da DİN-i təm­sil edən id­man­çı­lar çox yük­sək gös­tə­ri­ci or­ta­ya qo­yur­lar. Bü­töv­lük­də, bu uğur­lar nə­yin gös­tə­ri­ci­si­dir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən "Po­li­sə Dəs­tək" İc­ti­mai Bir­li­yi­nin rəh­bə­ri Şəm­səd­din Əli­yev bu­nu bir sı­ra amil­lər­lə əla­qə­lən­dir­di: "Bu, sö­zü­ge­dən qu­ru­mun bü­tün sa­hə­lər­də pe­şə­kar­lı­ğı­nın və bir də və­tə­nə, döv­lət­çi­li­yə sə­da­qə­tin ba­riz nü­mu­nə­si­dir. Mə­sə­lə on­da­dır ki, bu­ra­da prin­si­pi­al­lıq var, sə­da­qət nü­ma­yiş et­di­ri­lir. Tə­bii ki, bu­ra­da ba­ca­rıq, qa­bi­liy­yət də önəm­li­dir. Bu onu gös­tə­rir ki, DİN əmək­daş­la­rı öz iş­lə­ri­nə yük­sək sə­viy­yə­də ya­naş­maq­la ya­na­şı, id­ma­na da diq­qət­lə ya­na­şır. He­sab edi­rəm ki, DİN-i təm­sil edən id­man­çı­la­rın bu cür uğur əl­də et­mə­si­nin kö­kün­də məhz bu fak­tor­lar da­ya­nır. Ona gö­rə də bu cür uğur­lu nə­ti­cə or­ta­ya qo­yu­lub. Fik­rim­cə, bu hə­lə son de­yil. Oyun­lar bi­tə­nə qə­dər əl­də olu­nan me­dal­la­rın sa­yı da­ha da ar­ta­caq".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər