25/06/2018 08:23
728 x 90

İs­lam Oyun­la­rı­nın min­lər­lə kö­nül­lü­sü Azər­bay­ca­nın sa­ba­hı üçün nə ki­mi qüv­və­yə çev­ri­lə­cək...

"Kö­nül­lü ol­maq bö­yük bir mək­təb keç­mək de­mək­dir"

img

Ay­tə­kin Kam­ran­qı­zı: "Kö­nül­lü­lər dəs­tə­si­nə qo­şu­lan gənc­lər Azər­bay­ca­nı is­tə­ni­lən sa­hə­də uğur­la təm­sil edə bi­lə­cək"

 

Bö­yük ma­raq­la göz­lə­ni­lən və yük­sək sə­viy­yə­də ke­çi­ril­mə­si üçün cid­di ha­zır­lıq gö­rü­lən IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı ar­tıq bir ne­çə gün­dür baş­la­yıb. İs­lam alə­mi­nin Azər­bay­ca­na, onun in­ki­şa­fı­na ver­di­yi yük­sək də­yər ki­mi qiy­mət­lən­di­ri­lən "Ba­kı-2017"də 54 öl­kə­dən 3 min­dən çox id­man­çı iş­ti­rak edir.

Oyun­la­rın sta­tis­ti­ka­sın­da diq­qə­ti cəlb edən mə­qam­lar­dan bi­ri də kö­nül­lü­lər­lə bağ­lı­dır. Bey­nəl­xalq əhə­miy­yət­li bu ya­rı­şa 8500-dən ar­tıq kö­nül­lü qa­tı­lıb.

Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı da­xil ol­maq­la, öl­kə­miz­də ke­çi­ri­lən mö­tə­bər id­man ya­rış­la­rı­nın sa­yı heç də az de­yil. Bu gü­nə ki­mi "Ba­kı-2015" İlk Av­ro­pa Oyun­la­rı, "For­mu­la-1" Qran-Pri ya­rı­şı və 42-ci Şah­mat Olim­pia­da­sı ke­çi­ri­lib. Öl­kə­miz­də ke­çi­ri­lən bu ya­rış­lar­da kö­nül­lü­lər or­du­su ilk də­fə "Ba­kı-2015" İlk Av­ro­pa Oyun­la­rın­da ya­ran­dı. O za­man 15 min­dən ar­tıq kö­nül­lü "Ba­kı-2015" Av­ro­pa Oyun­la­rı­nın təş­ki­la­ti iş­lə­rin­də yar­dım­çı ol­du.

Qeyd edək ki, "Ba­kı-2017" İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın Təş­ki­lat Ko­mi­tə­si­nin səd­ri, Azər­bay­ca­nın Bi­rin­ci vit­se-pre­zi­den­ti Meh­ri­ban Əli­ye­va iki il ön­cə on­la­rın "Ba­kı-2015"  Av­ro­pa Oyun­la­rın­da­kı bö­yük ro­lu­nu yük­sək qiy­mət­lən­di­rə­rək, "Siz ol­ma­dan biz bu təd­bi­ri ke­çi­rə bil­məz­dik. Si­zin hə­və­si­niz və pe­şə­kar­lı­ğı­nız "Ba­kı-2015" ru­hu­nu can­lan­dır­maq­da bi­zə yar­dım­çı ol­du" - de­miş­di.

Kö­nül­lü­lər Av­ro­pa Oyun­la­rın­dan son­ra ey­ni hə­vəs və bö­yük ruh yük­sək­li­yi ilə "For­mu­la-1" ya­rı­şın­da da iş­ti­rak et­di­lər.
Bu gün hə­min kö­nül­lü­lər or­du­su İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da iş­ti­rak edir. 

Xa­tır­la­daq ki, 2009-cu il­də qə­bul olu­nan "Kö­nül­lü fəa­liy­yət haq­qın­da" Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Qa­nu­nu­na gö­rə, kö­nül­lü­lük qa­nun­ve­ri­ci­lik­lə qa­da­ğan edil­mə­yən iş­lə­rin gö­rül­mə­si və xid­mət­lə­rin gös­tə­ril­mə­si ilə bağ­lı ic­ti­mai fay­da­lı, gə­lir­siz, yə­ni əvə­zi ödə­nil­mə­yən fəa­liy­yət­dir.

Kö­nül­lü isə öz ira­də­si və sər­bəst se­çi­mi əsa­sın­da əvə­zi ödə­nil­mə­yən fəa­liy­yə­ti hə­ya­ta ke­çi­rən şəxs­dir.

Kö­nül­lü­lü­yün məq­sə­di tap­şı­rıq­la­rı ye­ri­nə ye­tir­mək, ma­liy­yə dəs­tə­yi ol­ma­dan fərd­lə­rə və ic­ti­mai təş­ki­lat­la­ra xid­mət gös­tər­mək, in­san­la­rın ri­fa­hı­nı yax­şı­laş­dır­maq üçün fə­da­kar­ca­sı­na ça­lış­maq­dır. Kö­nül­lü ol­maq, ümu­miy­yət­lə, xoş niy­yət­dən irə­li gə­lir. İn­san­lar bu iş­lə­ri öz asu­də vax­tı­nın he­sa­bı­na, tə­mən­na­sız ola­raq ki­mə­sə kö­mək et­mək, ümu­mi işə töh­fə ver­mək üçün gö­rür­lər.

Kö­nül­lü­lər or­du­su­nun Azər­bay­ca­nın gə­lə­cə­yi­nə nə vəd et­di­yi­ni öy­rən­mək məq­sə­di­lə eks­per­tə mü­ra­ci­ət et­dik.
So­sio­loq Ay­tə­kin Kam­ran­qı­zı bi­zim­lə söh­bə­tin­də qeyd et­di ki,

kö­nül­lü­lük həm qü­rur­ve­ri­ci, həm də mə­su­liy­yət­li bir iş­dir: "Kö­nül­lü­lə­rin hər bi­ri IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın yük­sək sə­viy­yə­də keç­mə­si üçün işi­ni mak­si­mum də­rə­cə­də yax­şı gör­mə­yə kök­lə­nib. Bu­nun üçün gənc­lə­ri­miz öz mə­su­liy­yə­ti­ni dərk edir. Həm­çi­nin kö­nül­lü­lük fəa­liy­yə­ti gənc­lə­rə ilk ola­raq təc­rü­bə, ye­ni dost­lar, özü­nəi­nam qa­zan­dı­rır. Kö­nül­lü ol­muş gənc özü­nə şə­ra­it ya­ra­dıl­dı­ğı təq­dir­də nə­lə­rə qa­dir ola bi­lə­cə­yi­ni öy­rə­nir və bu onun gə­lə­cək hə­ya­tı üçün sti­mul ro­lu­nu oy­na­yır.

Bu gün bey­nəl­xalq əhə­miy­yət­li təd­bir­lər­də kö­nül­lü olan gənc­lər gə­lə­cək kar­ye­ra­sı üçün çox yax­şı təc­rü­bə top­la­yır,  dil bil­gi­si­ni ar­tı­rır və ən nə­ha­yət, gənc ol­du­ğu­nu hiss edir".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, kö­nül­lü ol­maq bö­yük bir mək­təb keç­mək de­mək­dir: "Xa­tır­la­dım ki, yük­sək və­zi­fə­də ça­lı­şan­la­rın, de­mək olar ki, ək­sə­riy­yə­ti vax­ti­lə kö­nül­lü­lər dəs­tə­sin­də olub. On­lar da han­sı­sa sa­hə­də kö­nül­lü ola­raq ça­lı­şa­raq xal­qa yar­dım edib. İn­di­nin kö­nül­lü­lə­ri gə­lə­cə­yin li­der­lə­ri­dir. Çün­ki o gənc­lər ar­tıq in­di­dən hə­yat təc­rü­bə­si­nə yi­yə­lə­nir və və­tə­ni üçün xid­mət gös­tər­mə­yə baş­la­yır. Gə­lə­cək­də uğur qa­zan­maq is­tə­yən gənc­lər müt­ləq kö­nül­lü­lük hə­ya­tı­na qə­dəm qoy­ma­lı­dır.

Ta­ri­xən Azər­bay­can­da kö­nül­lü­lər or­du­su olub. "Av­ro­vi­zi­ya" mah­nı mü­sa­bi­qə­si, "Ba­kı-2015" Av­ro­pa Oyun­la­rı, "For­mu­la-1" ya­rı­şın­da da gənc­lər­dən iba­rət kö­nül­lü­lər dəs­tə­si olub. Kö­nül­lü­lər dəs­tə­si­nə qo­şu­lan gənc­lər Azər­bay­ca­nı is­tə­ni­lən sa­hə­də uğur­la təm­sil edə bi­lə­cək".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər