23/05/2018 18:39
728 x 90

Sa­bit­li­yin da­vam­lı ol­ma­sı təh­lü­kə­siz­li­yi­mi­zin qa­ran­tı­dır

img

Ba­kı şə­hər Baş Po­lis İda­rə­si Sa­bun­çu Ra­yon Po­lis İda­rə­si­nin əmək­daş­la­rı və­tən­daş­lar­dan da­xil olan mə­lu­mat­la­ra çe­vik re­ak­si­ya ve­rə­rək Nar­da­ran qə­sə­bə­si­nin sa­ki­ni Əli­əs­gər Cab­ba­ro­vun evin­də si­lah-sur­sat aş­kar edib.

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı müs­tə­qil­li­yi­ni əl­də et­dik­dən bu gü­nə qə­dər əha­li­də od­lu si­lah­la­rın ol­ma­sı fakt­la­rı hə­mi­şə öz təs­di­qi­ni ta­pıb. Qeyd olu­nan­lar po­li­sin cə­miy­yət­lə sıx tə­mas­da ol­ma­sı­nın əya­ni sü­bu­tu­dur. Hər də­fə ol­du­ğu ki­mi, bu də­fə də DİN əha­li­yə mü­ra­ci­ət edə­rək, od­lu si­lah və sur­sat­la­rı kö­nül­lü po­lis or­qan­la­rı­na təh­vil ve­rən­lə­rin ci­na­yət mə­su­liy­yə­tin­dən azad ola­caq­la­rı ilə bağ­lı xə­bər­dar­lıq et­sə də, qa­nun­suz si­lah sax­la­yıb-da­şı­yan­la­rın ha­mı­sı­nın bu ça­ğı­rı­şa mə­həl qoy­ma­ma­sı acı tə­əs­süf do­ğu­rur. Öl­kə­nin pay­tax­tı Ba­kı şə­hə­rin­də bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin ke­çi­ri­lə­cə­yi bir ərə­fə­də "ki­çik bir qı­ğıl­cım" bey­nəl­xalq nü­fu­zu­mu­za cid­di zi­yan vu­ra bi­lər. Qa­nun­suz od­lu si­lah­la­rın və hər­bi sur­sat­la­rın və­tən­daş­lar­da sax­lan­ma­sı əm­niy­yə­ti­mi­zə və ic­ti­mai qay­da­la­ra qar­şı təh­lü­kə mən­bə­yi­dir. Ona gö­rə də, hər bir Azər­bay­can və­tən­da­şı yük­sək pat­rio­tizm və Və­tə­nə sə­da­qət nü­ma­yiş et­dir­mə­li, hü­qu­qa zidd hər cür mə­lu­mat­lar ba­rə­də əra­zi üz­rə po­lis or­qan­la­rı­na və ya 102 qay­nar xət­ti­nə mü­ra­ci­ət et­mə­li­dir. Bu, hər bi­ri­mi­zin təh­lü­kə­siz ya­şa­ma­sı­nın və Azər­bay­can­da sa­bit­li­yin da­vam­lı ol­ma­sı­nın qa­ran­tı­dır.

Şəm­səd­din Əli­yev

Son xəbərlər