26/05/2018 02:37
728 x 90

Tibb Uni­ver­si­te­tin­də qa­dın­la­rın müa­sir cə­miy­yət­də ro­lu­na həsr edil­miş təd­bir ke­çi­ril­di...

img

Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­tin­də (ATU) "Qa­dın­lar döv­lə­ti­mi­zin, döv­lət­çi­li­yi­mi­zin, müs­tə­qil­li­yi­mi­zin, bu­gü­nü­mü­zün və gə­lə­cə­yi­mi­zin da­ya­ğı­dır" möv­zu­sun­da təd­bir ke­çi­ri­lib.

Təd­bi­rin açı­lı­şın­da ATU-nun təd­ris və müa­li­cə iş­lə­ri üz­rə pro­rek­to­ru, pro­fes­sor Sa­bir Əli­yev Azər­bay­can­da həm ic­ti­mai hə­yat­da, həm də ai­lə­də qa­dı­na ve­ri­lən yük­sək qiy­mət haq­qın­da söz açıb: "Azər­bay­can qa­dın­la­rı, döv­lə­tin ida­rə edil­mə­si də da­xil ol­maq­la, bü­tün sa­hə­lər­də ak­tiv fəa­liy­yət gös­tə­rir. Hər bir ai­lə­nin in­ti­zam­lı-ni­zam­lı hə­ya­tın­da, ümu­mi­lik­də cə­miy­yə­tin in­ki­şa­fın­da qa­dın­la­rın müs­təs­na ye­ri var. Bi­zim öl­kə­miz­də fəa­liy­yət gös­tə­rən of­tal­mo­loq alim­lər ara­sın­da xü­su­si ye­ri olan gör­kəm­li elm xa­di­mi, ilk qa­dın Zə­ri­fə Əli­ye­va bu sa­hə üz­rə ilk qa­dın aka­de­mik olub. Ta­nın­mış of­tal­mo­loq-alim Zə­ri­fə xa­nım Əli­ye­va yük­sək el­mi nai­liy­yət­lə­ri­nə gö­rə SSRİ Tibb Elm­lə­ri Aka­de­mi­ya­sı­nın M.İ.Aver­bax adı­na mü­ka­fa­tı­na la­yiq gö­rü­lüb. Ol­duq­ca gö­zəl mə­də­niy­yə­tə ma­lik olan gör­kəm­li alim tibb sa­hə­sin­də bö­yük xid­mət­lər gös­tə­rib, mo­nu­men­tal əsər­lər sa­hi­bi olub".

S.Əli­yev xa­tır­la­dıb ki, məhz uü­mum­mil­li li­der Hey­dər Əl­ye­vin tə­şəb­bü­sü və gös­tə­ri­şi ilə Azər­bay­can­da ilk də­fə Ai­lə, Qa­dın və Uşaq Prob­lem­lə­ri üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si ya­ra­dı­lıb. Azər­bay­can­da bü­tün dövr­lər­də çox sa­vad­lı, fə­də­kar qa­dın­lar ça­lı­şıb və in­di də ça­lış­maq­da­dır.

YAP Nə­si­mi ra­yon təş­ki­la­tı­nın səd­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Mə­la­hət İb­ra­him­qı­zı çı­xı­şın­da qa­dın­la­rı nəs­li­mi­zin bu­gü­nü, keç­mi­şi və gə­lə­cə­yi ad­lan­dı­rıb: "Qa­dın­lar haq­qın­da nə qə­dər da­nış­saq da yet­məz. Qa­dın üçün ana­dan uca bir ad yox­dur. Bu gün Azər­bay­can gənc­li­yi də qa­dın­la­ra ve­ri­lən də­yə­ri an­la­ma­lı­dır. Di­gər tə­rəf­dən, əsas və­zi­fə­niz tib­bi bi­lik­lə­rə ye­tə­rin­cə yax­şı yi­yə­lən­mək, gə­lə­cək­də pe­şə­kar hə­kim, sa­vad­lı bir in­san ol­maq­dır". Mil­lət və­ki­li qeyd edib ki, tə­lə­bə­lər Azər­bay­ca­nı və mil­lə­ti­mi­zi bü­tün dün­ya­da la­yi­qin­cə təm­sil və təb­liğ et­mə­li­dir.

Mil­lət və­ki­li Qə­ni­rə Pa­şa­ye­va Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin mə­zu­nu ki­mi tə­lə­bə­lə­rə özü­nün təh­sil il­lə­ri haq­qın­da xa­ti­rə­lə­rin­dən da­nı­şıb: "Mən də bu uni­ver­si­te­tin tə­lə­bə­si ol­mu­şam. Mən oxu­du­ğum il­lər­də ATU bu və­ziy­yət­də de­yil­di, heç mə­nim ai­ləm də si­zin ai­lə­lə­ri­niz ki­mi de­yil­di. İn­di­ki nə­sil bu ba­xım­dan çox şans­lı­dır". Q.Pa­şa­ye­va vur­ğu­la­yıb ki, in­di­ki nə­sil müs­tə­qil Azər­bay­can üçün, onun bü­töv­lü­yü üçün var gü­cü ilə ça­lış­ma­lı­dır: "Yox­sa nə ta­rix, nə də gə­lə­cək nə­sil si­zi ba­ğış­la­ya­caq. Di­gər tə­rəf­dən, ən güc­lü və­tən­pər­vər özü­nü təh­si­lə ve­rən şəxs­dir. Bu gün və­tən üçün edə bi­lə­cə­yi­niz ən va­cib əməl yax­şı oxu­maq­dır".

Ai­lə, Qa­dın və Uşaq Prob­lem­lə­ri üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin gen­der şö­bə­si­nin baş məs­lə­hət­çi­si Se­vinc Əli­za­də müs­tə­qil­lik qa­zan­dı­ğı­mız ilk il­lər­də ic­ti­mai hə­yat­da qa­dın­la­ra mü­na­si­bə­tin bir­mə­na­lı ol­ma­dı­ğı­nı bil­di­rib. Bu gün Azər­bay­can qa­dı­nı­nın da­ha güc­lü və mü­ba­riz ol­du­ğu­nu söy­lə­yən S.Əli­za­də gənc­lər üçün təh­si­lin əsas amil ol­du­ğu­nu bil­di­rib: "Qa­dın üçün təh­sil da­ha va­cib­dir. Çün­ki qa­dın heç ki­mə gü­vən­mə­dən öz ayaq­la­rı üs­tün­də da­yan­ma­ğı ba­car­ma­lı­dır. Sa­bah qa­dın hə­yat­da tək qal­sa, özü­nü və öv­lad­la­rı­nı ayaq­da sax­la­ma­ğı ba­car­ma­lı­dır". Ap­rel dö­yüş­lə­rin­də şə­hid ol­muş pol­kov­nik Ra­quf Oru­co­vun hə­yat yol­da­şı olan Se­vinc Əli­za­də hər kə­sə da­ha mü­ba­riz ol­ma­ğı töv­si­yə edib.

Təd­bi­rin da­va­mın­da ATU-nun əc­za­çı­lı­ğın tex­na­lo­gi­ya­sı və ida­rə­çə­li­yi ka­fed­ra­sı­nın baş mü­əl­li­mi Ai­də Bən­də­li­ye­va iş­ti­rak­çı­lar­la möv­zu haq­qın­da fi­kir­lə­ri­ni bö­lü­şüb. Top­lan­tı­da Azər­bay­can qa­dın­la­rı­nın ida­rə­et­mə­də, si­ya­si və ic­ti­mai hə­ya­tın­da­kı rol­la­rın­dan, on­la­rın ak­tiv fə­la­iy­yə­tin­dən, bu sa­hə­lər­də möv­cud olan prob­lem­lər­dən söz açı­lıb. 

Son xəbərlər