23/05/2018 18:20
728 x 90

"Azer­cell" gənc­lər üçün ye­ni mü­sa­bi­qə­yə baş­la­yır

img

"Azer­cell Te­le­kom" MMC mü­ta­liə­se­vər­lər üçün ha­zır­la­dı­ğı "Gənc­lər ki­tab oxu­yur" la­yi­hə­sin­də qi­ra­ət­çi qis­min­də iş­ti­rak et­mək ar­zu­sun­da olan gənc­lər üçün mü­sa­bi­qə elan edir. 

Mü­sa­bi­qə­yə qa­tıl­maq üçün na­tiq­lik və qi­ra­ət ba­ca­rı­ğı­na gü­və­nən 18-29 ya­şa­ra­sı gənc­lər bo­ok­ma­te­@a­zer­cell.com ün­va­nı­na öz­lə­ri haq­qın­da qı­sa mə­lu­mat, fo­to, əla­qə nöm­rə­si və səs nü­mu­nə­si gön­dər­mə­li­dir. Gənc­lə­rin sev­dik­lə­ri ki­tab­dan 2-3 cüm­lə səs­lən­dir­mə­si bu mü­sa­bi­qə­də iş­ti­rak et­mə­yə ki­fa­yət edə­cək. Ey­ni za­man­da səs nü­mu­nə­lə­ri is­tə­ni­lən səs­yaz­ma ci­ha­zı (mo­bil te­le­fon, dik­to­fon) va­si­tə­si­lə qey­də alı­na bi­lər. Ən yax­şı qi­ra­ət­çi­lər "Azer­cell" şir­kə­ti­nin mü­tə­xəs­sis­lə­ri tə­rə­fin­dən se­çi­lə­rək "Gənc­lər ki­tab oxu­yur" la­yi­hə­si çər­çi­və­sin­də "Star­bucks" ka­fe­sin­də pub­li­ka qar­şı­sın­da ki­tab oxu­ya­caq. Mü­sa­bi­qə 19.04.2017 - 23.04.2017-ci il ta­rix­lə­ri­ni əha­tə et­mək­lə, 5 gün da­vam edə­cək. Qa­lib­lə­rin elan olun­ma­sı 26.04.2017-ci il ta­ri­xi­nə plan­laş­dı­rı­lır. Gənc­lər mü­sa­bi­qə­nin şərt­lə­ri­nə da­ir da­ha ət­raf­lı mə­lu­ma­tı "Azer­cell"in rəs­mi in­ter­net və "Fa­ce­bo­ok" sə­hi­fə­lə­rin­də iz­lə­yə bi­lər.

Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, "Azer­cell"in "Gənc­lər ki­tab oxu­yur" la­yi­hə­si gənc­lər ara­sın­da mü­ta­liə mə­də­niy­yə­ti­ni ar­tır­maq, yer­li mü­əl­lif­lə­ri­mi­zi ta­nıt­maq, elə­cə də di­na­mik hə­ya­tı­mız­da in­tel­lek­tu­al is­ti­ra­hət im­ka­nı təq­dim et­mə­yi qar­şı­sı­na məq­səd qo­yur. Oxu gün­lə­rin­də "Azer­cell"in 2 il bun­dan əv­vəl is­ti­fa­də­yə ver­di­yi "Bo­ok­ma­te" tət­bi­qi­nə da­xil et­di­yi əsər­lər gənc qi­ra­ət­çi­lər tə­rə­fin­dən "Star­bucks Azer­bai­jan"ın "Gənc­lik Mall"da yer­lə­şən ka­fe­sin­də oxu­na­caq.

Qeyd edək ki, "Azer­cell" öl­kə­də mü­ta­liə mə­də­niy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı, ki­ta­ba ma­ra­ğın ar­tı­rıl­ma­sı üçün in­di­yə qə­dər bir sı­ra la­yi­hə­lər hə­ya­ta ke­çi­rib. 2015-ci il­də təq­dim edi­lən "Bo­ok­ma­te" əla­və­si sa­yə­sin­də bü­tün "Azer­cell" abu­nə­çi­lə­ri Azər­bay­can, rus, in­gi­lis, türk və on­lar­la əc­nə­bi dil­də məh­du­diy­yət­siz ki­tab oxu­ya bi­lir. "Azer­cell"in təq­dim et­di­yi mo­bil ki­tab­xa­na­da 690 000-dən ar­tıq ki­ta­ba çı­xış tə­min olu­nub.

Da­ha ət­raf­lı mə­lu­mat üçün news@mcs.az ün­va­nı­na mü­ra­ci­ət edə bi­lər­si­niz.

Son xəbərlər