25/06/2018 08:28
728 x 90

Ba­kı­da "Bak­cell"in dəs­tə­yi ilə uşaq­lar ara­sın­da şah­mat üz­rə bey­nəl­xalq tur­nir ke­çi­ri­lib

img

Azər­bay­ca­nın ilk mo­bil ope­ra­to­ru və apa­rı­cı mo­bil in­ter­net pro­vay­de­ri "Bak­cell" şir­kə­ti Azər­bay­can Şah­mat Fe­de­ra­si­ya­sı, "Gənc­lik" şah­mat klu­bu və Azər­bay­can­da­kı Fran­sız İns­ti­tu­tu­nun bir­gə təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə ke­çi­ri­lən XVI Bey­nəl­xalq uşaq şah­mat tur­ni­ri­nə dəs­tək gös­tə­rib.

9-14 ap­rel 2017-ci il ta­rix­lə­ri ara­sın­da Fİ­DE qay­da­la­rı­na uy­ğun ola­raq 7 tur­dan iba­rət, İs­veç­rə sis­te­mi üz­rə ke­çi­ri­lən ya­rış­da 2002-ci il və ki­çik tə­vəl­lüd­lü Azər­bay­can, Ru­si­ya, Tür­ki­yə, İran, Gür­cüs­tan, Fran­sa, Por­tu­qa­li­ya və Qa­za­xıs­tan­dan 56 gənc şah­mat­çı iş­ti­rak edib.

Ya­rış­lar­da ən çox xal yı­ğan azər­bay­can­lı şah­mat­çı­lar Fran­sa­da ke­çi­ri­lə­cək bey­nəl­xalq tur­nir­də iş­ti­rak et­mək im­ka­nı qa­za­nıb. Tur­ni­rin di­gər qa­lib­lə­ri isə "Bak­cell" şir­kə­ti tə­rə­fin­dən smart­fon və də­yər­li hə­diy­yə­lər­lə təl­tif edi­lib.

Onu da qeyd edək ki, "Bak­cell" şir­kə­ti 2006-cı il­dən baş­la­ya­raq Azər­bay­can­da uşaq­lar ara­sın­da təş­kil edi­lən çox­say­lı yer­li və bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li şah­mat tur­nir­lə­ri­nin təş­ki­li­nə dəs­tək gös­tə­rib.

Son xəbərlər