20/06/2018 11:04
728 x 90

Nax­çı­va­nın yas mə­ra­si­mi təc­rü­bə­si da­ha bir böl­gə­mi­zin məi­şə­ti­nə da­xil ol­du...

"Dəfn və yas mə­ra­sim­lə­ri tək bir ne­çə böl­gə­də de­yil, bü­tün öl­kə­də sa­də for­ma­da ke­çi­ril­mə­li­dir"

img

Cəm­şid Əli­yev: "Doğ­ma­sı rəh­mə­tə ge­dən şəxs yas mə­ra­si­mi­ni ne­cə yo­la ver­mə­yi dü­şün­mə­mə­li, ağ­rı-acı­sı­nı ya­şa­ma­lı­dır"

 

Azər­bay­can­da yas mə­ra­sim­lə­rin­də is­raf­çı­lıq hal­la­rı­nın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı yö­nün­də apa­rı­lan iş­lər ar­tıq öz bəh­rə­si­ni ve­rir. Yas mə­ra­sim­lə­ri­nin sa­də şə­kil­də ke­çi­ril­mə­si­nə ilk ola­raq Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sın­da  baş­lan­dı. Nax­çı­van­da ar­tıq bir ne­çə il­dir yas mə­ra­sim­lə­ri is­la­mi qay­da­la­ra uy­ğun tən­zim­lə­nir və bu iş­lər əha­li tə­rə­fin­dən də bö­yük ra­zı­lıq­la qar­şı­la­na­raq, öl­kə miq­ya­sın­da nü­mu­nə ki­mi gös­tə­ri­lir.

Ar­tıq Fü­zu­li ra­yo­nun­da da yas mə­ra­sim­lə­ri sa­də qay­da­da ke­çi­ri­lir. 2014-cü il­dən baş­la­ya­raq yas mə­ra­sim­lə­ri­nin təm­tə­raq­dan uzaq, is­la­mi qay­da­la­ra uy­ğun, sa­də və is­raf­sız ke­çi­ril­mə­si mə­sə­lə­si gün­də­mə gə­ti­ri­lib. Ra­yon­da eh­san süf­rə­lə­rin­də çay, qənd, hal­va, yu­xa, xur­ma, su və li­mon ve­ril­mə­si məq­sə­də­uy­ğun sa­yı­lır. Yas mə­ra­sim­lə­rin­də is­raf­çı­lı­ğın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı ra­yon ic­ti­ma­iy­yə­ti tə­rə­fin­dən bir­mə­na­lı ola­raq müs­bət qar­şı­la­nır. Bu, sa­də və­tən­daş­la­rı mad­di cə­hət­dən də ra­hat­la­dır. Əgər əv­vəl­lər yas sa­hi­bi 3, 7, 40 mə­ra­sim­lə­ri və cü­mə ax­şam­la­rı üçün or­ta he­sab­la 6-8 min ma­nat pul xərc­lə­mə­li olur­du­sa, ha­zır­da eh­san məc­lis­lə­ri­ni or­ta he­sab­la 500-700 ma­nat­la yo­la ver­mək olur. Son 4 ilə ya­xın dövr­də ra­yon­da 700-ə ya­xın yas mə­ra­si­mi olub, eh­san süf­rə­lə­ri­nin is­raf­çı­lı­ğa yol ve­ril­mə­dən təş­ki­li nə­ti­cə­sin­də or­ta he­sab­la ra­yon­da 4 mil­yon ma­nat­dan ar­tıq və­sai­tə qə­na­ət olu­nub, hə­min və­sai­ti və­tən­daş­lar so­si­al prob­lem­lə­ri­nin həl­li­nə sərf edib.

İla­hiy­yat­çı Cəm­şid Əli­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, dəfn və yas mə­ra­sim­lə­ri tək bir ne­çə böl­gə­də de­yil, bü­tün öl­kə­də sa­də for­ma­da ke­çi­ril­mə­li­dir: "Doğ­ma­sı rəh­mə­tə ge­dən şəxs yas mə­ra­si­mi­ni ne­cə yo­la ver­mə­yi dü­şün­mə­mə­li, ağ­rı-acı­sı­nı ya­şa­ma­lı­dır. An­caq in­di in­san­lar yas mə­ra­si­mi­ni ne­cə ke­çi­rə­cə­yi­ni fi­kir­lə­şir. Bə­zi in­san­lar məc­li­si yo­la ver­mək üçün ya kre­dit gö­tü­rür, ya da dost-ta­nı­şın­dan borc alır. Se­vin­di­ri­ci hal­dır ki, Nax­çı­van­dan son­ra Fü­zu­li ra­yo­nun­da da be­lə bir ad­dım atıl­dı. Eh­san süf­rə­lə­ri­nin sa­də, təm­tə­raq­dan uzaq ol­ma­sı yas məc­li­si­nin sa­hi­bi­nə əv­vəl­ki ki­mi mad­di zə­rər vur­mur, bank­la­ra borc­lu qal­ma­sı­na sə­bəb ol­mur. Ra­yon­da yas məc­lis­lə­rin­dən top­la­nan və­sa­it­lə və­tən­daş­lar həm mə­ra­si­mi yo­la ve­rir, həm də mər­hu­mun dəfn olun­ma­sı və qəb­rin gö­tü­rül­mə­si ki­mi iş­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­ti­rir".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər