23/05/2018 18:35
728 x 90

Bi­rin­ci vit­se-pre­zi­dent sə­hiy­yə iş­çi­lə­ri­nin pe­şə­kar­lı­ğı ilə bağ­lı mə­sə­lə­ni ak­tu­al­laş­dır­dı...

"Hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lik ad­dım­lar məhz Qərb stan­dart­la­rı­na uy­ğun apa­rıl­ma­lı­dır"

img

Adil Qey­bul­la: "Tibb iş­çi­lə­ri­nin mad­di-tex­ni­ki im­kan­la­rı­nın, hə­yat sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də hə­lə xey­li gö­rü­lə­si iş­lər var"

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Bi­rin­ci vit­se-pre­zi­den­ti Meh­ri­ban Əli­ye­va İ.M.Se­çe­nov adı­na Bi­rin­ci Mosk­va Döv­lət Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin rek­to­ru Pyotr Qlı­boç­ko ilə gö­rü­şüb. M.Əli­ye­va İ.M.Se­çe­nov adı­na BMDTU ilə qu­ru­lan əmək­daş­lıq­dan, bu təh­sil oca­ğı­nın Ba­kı­da­kı fi­lia­lı­nın fəa­liy­yə­tin­dən da­nı­şıb. Onun fik­rin­cə, fi­lia­lın ya­ra­dıl­ma­sı ilə bağ­lı la­yi­hə çox uğur­lu olub.

Son il­lər­də öl­kə­mi­zin sə­hiy­yə sis­te­min­də mü­hüm iş­lə­rin gö­rül­dü­yü­nü, bu sa­hə­də bö­yük nai­liy­yət­lə­rin əl­də olun­du­ğu­nu vur­ğu­la­yan Azər­bay­ca­nın Bi­rin­ci vit­se-pre­zi­den­ti bil­di­rib ki, in­di əsas və­zi­fə sə­hiy­yə sis­te­min­də ça­lı­şan­la­rın pe­şə­kar­lı­ğı­nı da­ha da ar­tır­maq­dır. M.Əli­ye­va bu ba­xım­dan BMDTU-nun Ba­kı fi­lia­lı­nın fəa­liy­yə­ti­nin əhə­miy­yə­ti­nə to­xu­nub və bu­ra­da təh­sil alan tə­lə­bə­lə­rin gə­lə­cək­də Azər­bay­ca­nın sə­hiy­yə sis­te­mi­nə töh­fə­lər ve­rə­cə­yi­nə əmin­li­yi­ni ifa­də edib.

Ümu­mi­lik­də, hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı hər za­man va­cib mə­sə­lə­lər­dən bi­ri­dir. Müa­sir döv­rün tə­ləb­lə­ri, el­mi-tex­ni­ki tə­rəq­qi­nin in­ki­şa­fı hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­na xü­su­si önəm ve­ril­mə­si­ni zə­ru­rə­tə çe­vi­rir. Bü­töv­lük­də, bu sa­hə­də han­sı prob­lem­lər var və bun­lar ne­cə həll olu­na bi­lər?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən tibb elm­lə­ri dok­to­ru, pro­fes­sor Adil Qey­bul­la­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­nı ar­tır­maq üçün Qərb stan­dart­la­rı­na üs­tün­lük ver­mək la­zım­dır: "Ümu­mi­lik­də, sə­hiy­yə­nin prio­ri­tet sa­hə ol­ma­sı so­si­al hə­ya­tın çox mü­hüm ele­men­ti­dir. Bu sa­hə­də bir sı­ra iş­lə­rin gö­rül­mə­si va­cib­dir. Sə­hiy­yə sa­hə­sin­də mad­di-tex­ni­ki ba­za­nın möh­kəm­lən­di­ril­mə­si üçün ötən il­lər ər­zin­də xey­li iş­lər gö­rü­lüb. An­caq hə­lə­lik kadr mə­sə­lə­sin­də, hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı xey­li gö­rü­lə­si iş­lər var. Tibb iş­çi­lə­ri­nin mad­di-tex­ni­ki im­kan­la­rı­nın, hə­yat sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də hə­lə xey­li gö­rü­lə­si iş­lər var. Bu sa­hə­də is­la­hat­lar apa­rar­kən Qərb stan­dart­la­rı­nı nə­zə­rə al­ma­lı­yıq. Hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lik ad­dım­lar məhz Qərb stan­dart­la­rı­na uy­ğun apa­rıl­ma­lı­dır. Sə­hiy­yə­miz o stan­dart­la­ra ya­xın­la­şa bil­sə, o za­man hə­kim­lə­rin pe­şə­kar­lıq sə­viy­yə­si da­ha da ar­ta­caq. Əks hal­da, gö­rü­lən iş­lə­rin ef­fek­ti ar­zuo­lu­nan sə­viy­yə­də ol­ma­ya­caq. O ba­xım­dan, Meh­ri­ban xa­nım tə­rə­fin­dən bu­nun prio­ri­tet ola­raq səs­lən­di­ril­mə­si ak­tu­al­dır. Bu is­ti­qa­mət­də iş­lə­rin ne­cə gö­rü­lə­cə­yin­dən çox şey ası­lı­dır".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər