25/04/2018 18:31
728 x 90

Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­tin­də "Sağ­lam təh­sil - sağ­lam mil­lət: gö­rül­müş iş­lər, nai­liy­yət­lər və pers­pek­tiv­lər" möv­zu­sun­da el­mi-prak­tik kon­frans ke­çi­ril­di - FOTO

img

Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin (ATU) Təd­ris Te­ra­pev­tik Kli­ni­ka­sın­da "Sağ­lam təh­sil - sağ­lam mil­lət: gö­rül­müş iş­lər, nai­liy­yət­lər və pers­pek­tiv­lər" möv­zu­sun­da el­mi-prak­ti­ki kon­frans ke­çi­ri­lib. Kon­frans­da bö­yü­mək­də olan nəs­lin sağ­lam­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı mə­sə­lə­lə­ri, bu is­ti­qa­mət­də gö­rü­lən maa­rif­çi­lik təd­bir­lə­ri mü­za­ki­rə olu­nub.

ATU-nun rek­to­ru, pro­fes­sor Gə­ray Gə­ray­bəy­li qo­naq­la­rı sa­lam­la­ya­raq bil­di­rib ki, "Sağ­lam təh­sil - sağ­lam mil­lət" la­yi­hə­si mək­təb­yaş­lı uşaq­la­rın in­ki­şa­fı, maa­rif­lən­di­ril­mə­si, təh­si­li və sağ­lam­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı ki­mi mü­hüm və­zi­fə­lə­rin həl­li­nə yö­nəl­di­lib.

Rek­tor Gə­ray Gə­ray­bəy­li bu cür la­yi­hə­lə­rin önə­min­dən də bəhs edib: "Bu­gün­kü kon­fran­sı­mız­da çox cid­di və va­cib mə­sə­lə­lər­dən da­nı­şı­la­caq. XXI əsr­də təh­sil alan­la­rın sə­viy­yə­si­nə diq­qət bü­tün düny­da art­maq­da­dır. ABŞ, Av­ro­pa, MDB, Azər­bay­can alim­lə­ri­nin təd­qi­qat­la­rı gös­tə­rir ki, bir çox fak­tor­la­rın mən­fi tə­sir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də uşaq və ye­ni­yet­mə­lə­rin fi­zi­ki, psi­xi in­ki­şa­fın­da mü­əy­yən qü­sur­lar ya­ra­nır və bu da ilk ön­cə uşa­ğın mək­təb­li döv­rü­nə tə­sa­düf edir. Bu­na gö­rə də məhz mək­təb şə­rai­tin­də uşaq­la­rın düz­gün in­ki­şa­fı­na, düz­gün hə­yat tər­zi­nin for­ma­laş­ma­sı­na, düz­gün qi­da­lan­ma­sı­na və s. fak­tor­la­ra diq­qət ye­ti­ril­mə­li­dir. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Təh­sil İn­ki­şa­fı üz­rə Döv­lət Stra­te­gi­ya­sı­nın qar­şı­ya qoy­du­ğu və­zi­fə­lə­ri nə­zə­rə ala­raq, 2013-cü il­də Təh­sil Na­zir­li­yi­nin "Sağ­lam təh­sil" la­yi­hə­si­nə baş­lan­dı. Bu la­yi­hə­nin əsas məq­sə­di fi­zi­ki və mə­nə­vi sağ­lam, yük­sək sa­va­da ma­lik olan Azər­bay­can və­tən­daş­la­rı ye­tir­mək idi".

Azər­bay­can Döv­lət Pe­da­qo­ji Uni­ver­si­te­ti­nin rek­to­ru, pro­fes­sor Cə­fər Cə­fə­rov bil­di­rib ki, Təh­sil Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən son il­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lən la­yi­hə­lər mək­tə­bə­qə­dər, or­ta, ali və di­gər gənc nəs­lin, təh­sil­lə ya­na­şı, tər­bi­yə­sin­də də bö­yük rol oy­na­yır: "2014-cü il­dən baş­la­yan bu la­yi­hə bu­gü­nə­dək Ba­kı və Sum­qa­yı­tın 35 mək­tə­bi­nin 116 sin­fin­də tət­biq olu­nub. Bu cür la­yi­hə­lə­rin uğu­ru ilk növ­bə­də ib­ti­dai si­nif mü­əl­lim­lə­rin­dən ası­lı­dır. Gə­lə­cək ib­ti­dai si­nif mü­əl­lim­lə­ri­ni "Sağ­lam si­nif" la­yi­hə­sin­də iş­ti­rak edən si­nif­lər­lə ta­nış et­mək üçün ib­ti­dai təh­sil fa­kül­tə­si­nin nəz­din­də Sağ­lam Təh­sil Pe­da­qo­gi­ka­sı Mər­kə­zi və sağ­lam təh­sil au­di­to­ri­ya­sı ya­ra­dı­lıb. İb­ti­dai si­nif mü­əl­lim­li­yi ix­ti­sa­sın­da uşaq ana­to­mi­ya­sı, fi­zio­lo­gi­ya­sı, hə­yat bil­gi­si və onun me­to­di­ka­sı, ib­ti­dai təh­si­lin pe­da­qo­gi­ka­sı­nın təd­ri­sin­də mək­təb­lə­rin sağ­lam­lı­ğı və sağ­lam təh­sıl tex­no­lo­gi­ya­la­rı ilə bağ­lı da­ha ge­niş mə­lu­mat­la­rın ve­ril­mə­si nə­zər­də tu­tu­lub. "Sağ­lam təh­sil-sağ­lam mil­lət" la­yi­hə­si­nə uy­ğun ola­raq, pe­da­qo­gi­ka kur­su­nun təd­ri­sin­də pe­da­qo­ji va­leo­lo­gi­ya və di­dak­to­lo­gi­ya­nın əsas­la­rı öy­rə­di­lir".

Təh­sil na­zi­ri­nin mü­şa­vi­ri Hə­sən Hə­sən­li bil­di­rib ki, 2014-cü ilin ma­yın­da 2500 mək­təb­li­nin di­aq­nos­tik qiy­mət­lən­dir­mə apar­maq üçün tib­bi mo­ni­to­rinq ke­çi­ri­lib. Ənə­nə­vi si­nif­lər­də mək­tə­bi bi­ti­rən ye­ni­yet­mə mə­zun­lar ara­sın­da gör­mə prob­le­mi 45 fa­iz, qa­mət po­zun­tu­su isə or­ta he­sab­la 50 fa­iz təş­kil edib. Bi­rin­ci si­nif­də təh­sil alan oğ­lan­lar ara­sın­da fi­zi­ki in­ki­şaf ça­tış­maz­lı­ğı 19 fa­iz, be­şin­ci si­nif­də 33 fa­iz, so­nun­cu si­nif­də isə ar­tıq 40 fa­iz təş­kil edib: "Mü­tə­xəs­sis­lə­ri­miz tə­rə­fin­dən apa­rıl­mış mo­ni­to­rinq­lə­rin sta­tis­tik təh­lil­lə­ri də gös­tə­rir ki, ənə­nə­vi si­nif­lər­lə mü­qa­yi­sə­də sağ­lam təh­sil si­nif­lə­rin­də şa­gird­lə­rin hər bir is­ti­qa­mət üz­rə nə­ti­cə­lə­ri əhə­miy­yət­li də­rə­cə­də yük­sək­dir".

Mil­li Məc­li­sin Elm və təh­sil ko­mi­tə­si­nin sədr müa­vi­ni, mil­lət və­ki­li Bəx­ti­yar Əli­yev qeyd edib ki, sağ­lam hə­yat və mü­hit şa­gird­lər üçün ol­duq­ca va­cib mə­sə­lə­dir: "Cə­miy­yə­tin sağ­lam­laş­dı­rıl­ma­sı hər bir döv­lə­tin qar­şı­sın­da du­ran əsas mə­sə­lə­lər­dən­dir. Gö­rü­lən işin uğu­ru onun müx­tə­lif pe­şə sa­hib­lə­ri­ni bir ara­da top­la­ma­sın­dan irə­li gə­lir. Sağ­lam mü­hi­ti ya­rat­ma­dan sağ­lam in­sa­nı da ye­tiş­di­rə bil­mə­rik. Bu məq­səd­lə la­yi­hə­nin bi­rin­ci mər­hə­lə­sin­də ki­çik­yaş­lı mək­təb­li­lər sağ­lam təh­si­lə cəlb edi­lib. Gə­lə­cək­də bu sis­te­min bü­tün mək­təb yaş­lı uşaq­la­rı əha­tə et­mə­si da­ha məq­sə­də­uy­ğun olar­dı".

İc­ba­ri Tib­bi Sı­ğor­ta üz­rə Döv­lət Agent­li­yi­nin mo­ni­to­rinq, təh­lil və İT şö­bə­si­nin mü­di­ri İsa Əli­yev bil­di­rib ki, ic­ba­ri tib­bi sı­ğor­ta sis­te­min­də uşaq­lar sı­ğor­ta haq­qı ödə­mək­dən azad ola­caq. Uşaq­la­ra tibb mü­əs­si­sə­lə­rin­də gös­tə­ri­lən bü­tün tib­bi xid­mət­lə­rin xərc­lə­ri agent­li­yə döv­lət tə­rə­fin­dən ödə­ni­lə­cək.

Kon­frans­da çı­xış edən­lər uşaq və ye­ni­yet­mə­lə­rin sağ­lam­lı­ğı­nın mü­ha­fi­zə­si və gi­gi­ye­na­sın­dan, on­la­rın sağ­lam­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı və mək­təb­lər­də sağ­lam­lı­ğın təş­viq olun­ma­sı­nın əhə­miy­yə­tin­dən bəhs edib, bu pi­lot la­yi­hə­nin mək­təb­li­lə­rin sağ­lam­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı­na xid­mət et­di­yi­ni bil­di­rib və onun gə­lə­cək­də da­ha da ge­niş­lən­mə­si­nə ümid et­dik­lə­ri­ni vur­ğu­la­yıb­lar.

Qeyd edək ki, kon­frans­da Uşaq və ye­ni­yet­mə­lə­rin sağ­lam­lı­ğı­nın mü­ha­fi­zə­si və gi­gi­ye­na­sı El­mi-Təd­qi­qat İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru, Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı­nın müx­bir üz­vü, pro­fes­sor V.Kuç­ma da iş­ti­rak edib.

Kon­frans­da ATU-nun qi­da­lan­ma gi­gi­ye­na­sı ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri, Dos. İb­ra­him Əh­mə­dov, Təh­sil Na­zir­li­yi­nin apa­rı­cı məs­lə­hət­çi­si, p.ü.f.d. Afət Sü­ley­ma­no­va,AMEA-nın Fəl­sə­fə ins­ti­tu­tu, So­sio­lo­gi­ya şö­bə­si­nin mü­di­ri, ə.e.x Prof.Rə­fi­qə Əzi­mo­va,Uşaq və ye­ni­yet­mə­lə­rin sağ­lam­lı­ğı­nın mü­ha­fi­zə­si və gi­gi­ye­na­sı ETİ-nun di­rek­to­ru, REA-nın müx­bir üz­vü, pro­fes­sor V.R.Kuç­ma, Res­pub­li­ka­nın baş epi­de­mio­lo­qu, ATU-nun epi­de­mio­lo­gi­ya ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri Prof.İba­dul­la Ağa­yev, Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin do­sen­ti Ni­gar Sü­ley­man­za­də, MTTM, AMEA-nın dis­ser­tan­tı, so­sio­loq, Ni­gar Şah­hü­seyn­bə­yo­va, Ba­kı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin Psi­xo­lo­gi­ya ka­fed­ra­sı­nın p.ü.f.d. A.Bun­ya­to­va, ATU-nun ic­ti­mai sağ­lam­lıq və sə­hiy­yə­nin təş­ki­li ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri Prof.Ra­fiq Ço­ba­nov, Azər­bay­can Dil­lər Uni­ver­si­te­ti­nin Psi­xo­lo­gi­ya ka­fed­ra­sı­nın mü­əl­li­mi Se­vinj Əmi­ro­va, Ra­sio­nal In­ki­şaf uğ­run­da Qa­dın­lar Cə­miy­yə­ti­nin səd­ri, Qa­dın­lar üçün Qlo­bal Fon­dun Azər­bay­can üz­rə nü­ma­yən­də­si gen­der üz­rə mü­tə­xəs­sis Şəh­la İs­ma­yıl, 18 nöm­rə­li mək­tə­bin di­rek­to­ru, əmək­dar mü­əl­lim Rə­na Sü­ley­ma­no­va, 26 nöm­rə­li mək­təb, ib­ti­dai si­nif mü­əl­li­mi, Qa­baq­cıl təh­sil iş­çi­si Qön­çə Qa­sı­mo­va, ATU-nun uşaq və ye­ni­yet­mə­lər gi­gi­ye­na­sı ka­fed­ra­sı­nın do­sen­ti Sə­da­qət Hə­sə­no­va, AD­PU-nun mü­əl­li­mi Xu­ra­man Na­ğı­za­də, AD­PU-nun SA­BAH qrup­la­rı­nın ko­or­di­na­tor rəh­bə­ri La­lə Mur­səl­bə­yo­va, Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin do­sen­ti Zöh­rə İs­ma­yı­lo­va­nın çı­xış­la­rı din­lə­nib.

Ümu­mi­lik­də, el­mi-prak­tik kon­frans­da təx­mi­nən 200 nü­ma­yən­də, o cüm­lə­dən alim­lər, mü­əl­lim­lər, müx­tə­lif döv­lət qu­rum­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri və mək­təb di­rek­tor­la­rı iş­ti­rak edib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər