25/06/2018 08:23
728 x 90

Sa­bun­çu Ra­yon Po­li­si nar­ko­ma­ni­ya əley­hi­nə maa­rif­lən­di­ri­ci təd­bir ke­çir­di - FOTO

img

Üze­yir bə­yin "Ko­roğ­lu" uver­tü­ra­sı­nın sə­da­la­rı­nı eşi­dən­də mə­nə elə gəl­di ki, mək­təb­də əla­və bir təd­bir də ke­çi­ri­lir. Tə­əc­cü­bü­mü gö­rən di­rek­tor Ari­zə Mah­mu­do­va de­di ki, əs­lin­də bu, mək­tə­bin zən­gi­dir.

Təd­bir baş­la­ya­na qə­dər mək­təb­lə ta­nış olub, uşaq­lar­la söh­bət et­dim. On­la­ra ya­xın-uzaq ta­ri­xi­miz­dən, xü­su­sən də or­du­mu­zun əl­də et­di­yi uğur­lar­dan su­al ün­van­la­yan­da ver­dik­lə­ri ca­vab­lar­dan son­ra gə­lə­cə­yi­mi­zi eti­bar edə bi­lə­cə­yi­miz uşaq­la­rın be­lə və­tən­pər­vər bö­yü­mə­sin­də əmə­yi olan mü­əl­lim­lə­ri­mi­zə "çox sağ ol" de­dim.

Təd­bi­ri şa­gird­lər açıq elan et­di­lər. Bir­ba­şa mət­lə­bə ke­çib möv­zu ilə bağ­lı ha­zır­la­dıq­la­rı səh­nə­cik­də nar­ko­ma­ni­ya­ya qur­şan­mış, ki­tab­dan, təh­sil­dən uzaq­laş­mış mək­təb­li­nin  düş­dü­yü bə­la­nı əsl ak­tyor­luq ba­ca­rı­ğı ilə elə can­lan­dır­dı­lar ki, zal­da­kı­lar hey­rət­lə­ri­ni giz­lə­də bil­mə­di­lər.

A.Mah­mu­do­va nar­ko­ma­ni­ya ilə mü­ba­ri­zə­yə həsr olun­muş və mü­tə­ma­di ola­raq ke­çi­ri­lən təd­bir­lər­dən, gö­rü­lən iş­lər­dən da­nış­dı.

Sa­bun­çu Ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti baş­çı­sı­nın I müa­vi­ni, Nar­ko­man­lı­ğa və Nar­ko­tik va­si­tə­lə­rin qa­nun­suz döv­riy­yə­si­nə qar­şı mü­ba­ri­zə üz­rə ko­mis­si­ya­nin səd­ri Gü­loğ­lan Məm­mə­dov nar­ko­ma­ni­ya­nın fə­sad­la­rın­dan, maa­rif­lən­dir­mə­nin va­cib­li­yin­dən, apa­rı­lan mü­ba­ri­zə­dən da­nı­şar­kən de­di ki, bu bə­la cə­miy­yə­tin mə­nə­vi, əx­la­qi də­yər­lə­ri­ni sar­sı­dır, so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fa mən­fi tə­sir gos­tə­rir, in­san­la­rın hə­yat və sağ­lam­lı­ğı­na cid­di təh­lü­kə ya­ra­dır və ci­na­yət­kar­lı­ğın art­ma­sı­na sə­bəb olur.

Ra­yon Po­lis İda­rə­si­nin rəi­si, po­lis pol­kov­ni­ki El­dar İl­ya­sov nar­ko­ma­ni­ya­nın tək­cə bir nə­fə­ri de­yil, yüz­lər­lə in­sa­nı ağu­şu­na al­ma­sı­nı əsl fə­la­kət ad­lan­dır­dı və qeyd et­di ki, bu gün öl­kə­miz­də nar­kop­ma­ni­ya­ya qar­şı çox cid­di mü­ba­ri­zə apa­rı­lır və maa­rif­lən­dir­mə təd­bir­lə­ri hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. İda­rə rəi­si nar­ko­ti­kə alu­də­çi­li­yin əsa­sən gənc­lik döv­rün­də baş­lan­dı­ğı­nı, bu­na gö­rə də elə mək­təb döv­rün­dən pro­fi­lak­tik iş­lə­rin apa­rıl­ma­sı­nın va­cib­li­yi­nə diq­qət çək­di. Bil­di­ril­di ki, nar­ko­man­lı­ğın ya­yıl­ma­sı, nar­ko­tik va­si­tə­lə­rin döv­riy­yə­si­nə qar­şı mü­ba­ri­zə­də po­lis da­vam­lı iş­lər apa­rır. Çün­ki bu, in­san cə­miy­yə­ti­nin mə­nə­vi və əx­la­qi də­yər­lə­ri­nə cid­di zər­bə vu­ran, so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fa mən­fi tə­sir gös­tə­rən, in­san­la­rın hə­yat və sağ­lam­lı­ğı­na bö­yük təh­lü­kə ya­ra­dan, həm­çi­nin ci­na­yət­kar­lı­ğın art­ma­sı­na sə­bəb olan əsas amil­lər­dən bi­ri­dir. Nar­ko­tik qə­bul edən­lə­rin, xü­su­si­lə ye­ni­yet­mə­nin kri­mi­nal meyl­lə­ri da­ha təh­lü­kə­li­dir. Xa­rak­te­rin zə­if­li­yi, mə­nə­vi özü­nə­nə­za­rə­tin hə­lə tam for­ma­laş­ma­ma­sı on­la­rın ci­na­yət əməl­lə­ri­nə sövq edil­mə­si­ni asan­laş­dı­rır.

Hə­kim-nar­ko­loq Qa­lib Məm­mə­dov nar­ko­ma­ni­ya­nın bir­ba­şa ge­no­fon­da zə­rə­rin­dən da­nış­dı.

RPİ-nin böl­mə rəi­si, po­lis ma­yo­ru Əli Ba­ba­yev, Ra­yon Gənc­lər və İd­man İda­rə­si­nin rəi­si Ra­kif Əli­yev, Nar­ko­tik­lər­lə mü­ba­ri­zə üz­rə Döv­lət Ko­mis­si­ya­sı­nın İş­çi Qru­pu­nun bö­yük re­fe­ren­ti Şa­hin İs­ma­yı­lov ye­ni­yet­mə və gənc­lə­rin nar­ko­man­lıq və di­gər zə­rər­li vər­diş­lər­dən qo­run­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də apa­rı­lan iş­lər ba­rə­də söh­bət aça­raq gənc nəs­lin sa­vad­lı, və­tən­pər­vər ruh­da bö­yü­mə­si, sağ­lam in­ki­şaf et­mə­si, zə­rər­li vər­diş­lər­dən uzaq ol­ma­sı üçün gö­rül­mə­li iş­lər­dən da­nış­dı­lar və mün­tə­zəm ola­raq maa­rif­lən­di­ri­ci təd­bir­lə­rin ke­çirl­mə­si­nin va­cib­li­yi­ni vur­ğu­la­dı­lar.

Son­da şa­gird­lə­ri ma­raq­lan­dı­ran su­al­lar ca­vab­lan­dı­rıl­dı.

Ha­fiz Tə­mi­rov
po­lis ma­yo­ru

Son xəbərlər