27/04/2018 08:32
728 x 90

ATU rek­to­ru Gə­ray Gə­ray­bəy­li Bey­nəl­xalq Uni­ver­si­tet­lər As­so­si­a­si­ya­sı­nın pre­zi­den­ti ilə gö­rü­şüb

img

Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin (ATU) rek­to­ru, pro­fes­sor Gə­ray Gə­ray­bəy­li Qaf­qaz Uni­ver­si­te­ti­nin rek­to­ru, Bey­nəl­xalq Uni­ver­si­tet­lər As­so­si­a­si­ya­sı­nın pre­zi­den­ti Ka­xa Şen­ge­li­ya ilə gö­rü­şüb.

Qaf­qaz Uni­ver­si­te­ti­nin rek­to­ru Ka­xa Şen­ge­li­ya ATU-da ol­ma­sın­dan məm­nun­lu­ğu­nu ifa­də edib. Bey­nəl­xalq Uni­ver­si­tet­lər As­so­si­a­si­ya­sı ba­rə­də mə­lu­mat ve­rən rek­tor qu­ru­mun 1965-ci il­də Bir­ləş­miş Mil­lət­lər Təş­ki­la­tı­nın ya­nın­da ya­ra­dıl­dı­ğı­nı qeyd edib: "Dün­ya­nın 200-dən çox nü­fuz­lu uni­ver­si­te­ti bu As­so­si­a­si­ya­nın üz­vü­dür: "As­so­si­a­si­ya­nın əsas mər­kəz­lə­ri ABŞ-ın Nyu-York şə­hə­rin­də və Bö­yük Bri­ta­ni­ya­nın pay­tax­tı Lon­don şə­hə­rin­də yer­lə­şir".

Bey­nəl­xalq Uni­ver­si­tet­lər As­so­si­a­si­ya­sı­nın bu ilin 5-8 iyul ta­ri­xin­də Avstri­ya­nın pay­tax­tı Vya­na şə­hə­rin­də top­lan­tı­sı ke­çi­ri­lə­cək. Qu­rum pre­zi­den­ti Ka­xa Şen­ge­li­ya rek­tor Gə­ray Gə­ray­bəy­li­ni də top­lan­tı­ya də­vət edə­rək, "si­zi ora­da gör­mək­dən məm­nun­luq du­ya­rıq" - de­yib.

Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin rek­to­ru, pro­fes­sor Gə­ray Gə­ray­bəy­li qo­na­ğa ATU-nun fə­a­liy­yə­ti, kli­ni­ka­la­rı haq­qın­da ge­niş mə­lu­mat ve­rib. Bil­di­rib ki, ATU Azər­bay­can­da hə­kim və əc­za­çı­lıq sa­hə­sin­də mü­tə­xəs­sis ha­zır­la­yan ye­ga­nə ali təh­sil oca­ğı­dır: "Uni­ver­si­te­ti­mi­zə il­də təx­mi­nən 1000 tə­lə­bə qə­bul edi­lir. Ha­zır­da 7000-ə ya­xın tə­lə­bə­miz var. Bü­töv­lük­də Azər­bay­ca­nın apa­rı­cı ali ocaq­la­rın­dan bi­ri­yik. Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti xa­ri­ci tə­lə­bə­lə­rin sa­yı­na gö­rə öl­kə­miz­də 1-ci ye­ri tu­tur. Ha­zır­da uni­ver­si­te­tə 26 öl­kə­dən 1500-ə ya­xın xa­ri­ci tə­lə­bə qə­bu­lu var".

Gö­rüş­də ATU-nun bey­nəl­xalq əla­qə­lər üz­rə pro­rek­to­ru Na­dir Zey­na­lov, Azər­bay­can Döv­lət Neft və Sə­na­ye Uni­ver­si­te­ti­nin bey­nəl­xalq əla­qə­lər üz­rə pro­rek­to­ru, pro­fes­sor Ra­fiq Ca­ma­lov da iş­ti­rak edib.

Gö­rüş­də rek­tor G.Gə­ray­bəy­li qo­na­ğı ATU-nun fəx­ri me­da­lı ilə təl­tif edib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər