25/06/2018 04:46
728 x 90

Nov­ruz hə­diy­yə­niz biz­dən ol­sun

4G dəs­tək­li "Sam­sung J2 Pri­me" və "GM 5+" smartfon­la­rı 0 % kre­dit­lə!

img

Nov­ruz bay­ra­mı ərə­fə­sin­də özü­nə və ya­xın­la­rı­na hə­diy­yə et­mək is­tə­yən­lər üçün "Azer­cell"dən əla für­sət! İn­di bü­tün abu­nə­çi­lər çox sər­fə­li şərtlər­lə "Sam­sung J2 Pri­me" və ya "GM 5+" smartfon­la­rın­dan bi­ri­nə sa­hib ola bi­lər.

Mar­tın 17-dən eti­ba­rən abu­nə­çi­lə­rə təq­dim olu­nan ye­ni "Smartfon Ba­ha­rı Kam­pa­ni­ya­sı" ilə ar­tıq hər kəs ar­zu­la­dı­ğı te­le­fo­nu əl­də edə bi­lər. Kam­pa­ni­ya çər­çi­və­sin­də abu­nə­çi­lər "Sam­sung J2 Pri­me" və ya "GM 5+" ki­mi 4G dəs­tək­li smartfon­la­rı ay­lıq mü­va­fiq ola­raq cə­mi 35 AZN və 50 AZN-dən baş­la­yan ödə­niş­lə əl­də et­mək­lə ya­na­şı, bir sı­ra üs­tün­lük­lər də qa­za­nır. Be­lə ki, abu­nə­çi­lər "Sam­sung J2 Pri­me" və ya "GM 5+" smartfon­la­rın­dan bi­ri­ni seç­mək­lə, 12 ay­lıq hə­diy­yə 5 GB, 10 GB və ya  Li­mit­siz (50GB) Mo­bil İn­ter­net pa­ke­tin­dən is­ti­fa­də­et­mə im­ka­nı­na sa­hib olur. Kam­pa­ni­ya­dan ya­rar­lan­maq üçün abu­nə­çi­lər "Azer­cell" müş­tə­ri xid­mət­lə­ri və ya di­ler ofis­lə­ri­nə ya­xın­laş­ma­lı­dır.

"Azer­cell" bö­yük məm­nu­niy­yət­lə si­zi ya­xın­la­rı­nız­la bir­gə bu bay­ram se­vin­ci­ni pay­laş­ma­ğa də­vət edir! Bu ba­ha­rı "Azer­cell"lə da­ha yax­şı ya­şa­yın!

Da­ha ət­raf­lı mə­lu­mat üçün news@mcs.az ün­va­nı­na mü­ra­ci­ət edə bi­lər­si­niz.

Son xəbərlər