26/04/2018 15:41
728 x 90

Əh­li­man Əmi­ras­la­nov Mil­li Məc­lis­də və­tən­daş­la­rı qə­bul edib

img

Mil­li Məc­li­sin Sə­hiy­yə ko­mi­tə­si­nin səd­ri, aka­de­mik Əh­li­man Əmi­ras­la­nov dü­nən Mil­li Məc­lis­də və­tən­daş­la­rı növ­bə­ti də­fə qə­bul edib.

Qə­bul­da həm Əh­li­man Əmi­ras­la­no­vun de­pu­tat se­çil­di­yi 65 say­lı Sa­at­lı-Sa­bi­ra­bad-Kür­də­mir seç­ki da­i­rə­sin­dən olan və müx­tə­lif  prob­lem­lə­rin həl­lin­də kö­mək­lik is­tə­yən se­çi­ci­lər, həm də Mil­li Məc­li­sin Sə­hiy­yə ko­mi­tə­si­nə səh­hə­tin­də olan prob­lem­lər­lə bağ­lı mü­ra­ci­ət edən in­san­lar iş­ti­rak edib. Qə­bul za­ma­nı kox­le­ar implan­ta­si­ya, sü­ni ma­ya­lan­ma və di­gər müx­tə­lif cər­ra­hi əmə­liy­yat­lar, o cüm­lə­dən or­qan kö­çü­rül­mə­si­lə bağ­lı mü­ra­ci­ət­lər olub. Mü­ra­ci­ət edən se­çi­ci­lər isə əsa­sən so­si­al prob­lem­lər­lə bağ­lı şi­ka­yət­lə­ri­ni de­pu­ta­ta çat­dı­rıb­lar. Əh­li­man Əmi­ras­la­nov qeyd edi­lən prob­lem­lə­rin həl­li is­ti­qa­mə­tin­də mü­va­fiq ad­dım­lar atı­la­ca­ğı­nı qeyd edə­rək, və­tən­daş­la­rı na­ra­hat edən bə­zi prob­lem­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə ai­diy­yə­ti üz­rə mü­va­fiq or­qan­la­ra mü­ra­ci­ət edi­lə­cə­yi­ni  bil­di­rib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər