22/04/2018 18:22
728 x 90

ATU-nun hə­kim­lə­ri iran­lı cər­ra­hın xəs­tə­nin qar­nın­da unut­du­ğu cis­mi çı­xar­dı­lar - FOTO

img

Bu gün­lər­də ATU-nun Təd­ris Cər­ra­hiy­yə Kli­ni­ka­sın­da da­ha bir uğur­lu əmə­liy­yat ic­ra olu­nub. Yed­di ay əv­vəl Ta­ci­kis­ta­nın pay­tax­tı Dü­şən­bə şə­hə­rin­də iran­lı cər­rah tə­rə­fin­dən böy­rək kö­çür­dü­lən xəs­tə­nin ha­lı pis­lə­şib.

ATU-nun Təd­ris Cər­ra­hiy­yə Kli­ni­ka­sı­na mü­ra­ci­ət edən xəs­tə­nin ya­ra­sı sa­ğal­mır və irin­lə­yir­miş. Di­gər tə­rəf­dən, bu və­tən­da­şa həm də şə­kər­li di­a­be­tə tu­tul­du­ğu­nu de­yib­lər­miş. 

Mü­a­yi­nə nə­ti­cə­sin­də xəs­tə­yə düz­gün di­aq­noz qo­yul­ma­dı­ğı ayın­la­şıb. Kompyu­ter to­moq­ra­fi­ya­sı za­ma­nı do­sent Ra­sim Bay­ra­mov xəs­tə­nin qar­nın­da irin­li və yad­dan çıx­mış yad ci­sim aş­kar­la­yıb. Xəs­tə dər­hal pro­fes­sor Mü­ba­riz Əli­yev tə­rə­fin­dən əmə­liy­ya­ta alı­nıb. Yük­sək sə­viy­yə­də ke­çən əmə­liy­yat uğur­lu olub. Ha­zır­da xəs­tə­nin və­ziy­yə­ti sta­bil­lə­şib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər