23/05/2018 18:34
728 x 90

ATU-nun Təd­ris Cər­ra­hiy­yə Kli­ni­ka­sın­da 3-cü or­qan transplan­ta­si­ya­sı gün­lə­ri start gö­tür­dü... - FOTO

img

Dü­nən Azər­bay­can Tibb Uni­ver­si­te­ti­nin Təd­ris Cər­ra­hiy­yə Kli­ni­ka­sın­da 3-cü or­qan transplan­ta­si­ya­sı gün­lə­ri­nə start ve­ri­lib.

Bu məq­səd­lə təş­kil olu­nan təd­bir­də açı­lış nit­qi ilə çı­xış edən aka­de­mik Nu­ru Bay­ra­mov bu tip konfransla­rın önə­min­dən bəhs edib: "Biz bu­ra­da bi­lik­lə­ri­mi­zi qar­şı­lıq­lı bö­lü­şüb, nə­lər­sə öy­rə­ni­rik. Gə­lə­cək nə­sil üçün də bu ol­duq­ca va­cib­dir. El­mi araş­dır­ma­lar za­ma­nı ya­zı­lan, iş­lə­nən hər iş çox in­cə­lik­lə edil­mə­li­dir".

Da­ha son­ra təd­bir öz işi­ni se­mi­nar şək­lin­də da­vam et­di­rib. Ma­lat­ya İnö­nü Uni­ver­si­te­ti Tur­qut Özal Tibb Mər­kə­zi­nin pro­fes­so­ru Cü­neyt Ka­ya­alp iş­ti­rak­çı­lar­la "El­mi araş­dır­ma­lar" möv­zu­sun­da mə­ru­zə edib. O bil­di­rib ki, in­sa­nın gü­cü elmdə­dir: "Nə qə­dər çox bil­sən o qə­dər də güc­lü olar­san".

Pro­fes­sor C.Ka­ya­alp mə­qa­lə yaz­maq, araş­dır­ma­lar apar­maq­la da bağ­lı təc­rü­bə­si­ni bö­lü­şüb.

Qeyd edək ki, konfrans 2 gün da­vam edə­cək.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər