24/04/2018 18:47
728 x 90

Qan ver­mək üçün top­laş­mış Sa­bun­çu po­lis­lə­rin­dən eşit­dik­lə­rim... - FOTO

img

"Əgər kör­pə bir uşa­ğın, ana­nın hə­ya­tı­nı ver­di­yi­miz qan xi­las edə­cək­sə, biz hər za­man be­lə nə­cib, xe­yir­xah ak­si­ya­lar­da can­la-baş­la iş­ti­rak et­mə­yə ha­mı­lıq­la ha­zı­rıq". Qan ver­mək üçün Sa­bun­çu Ra­yon Mü­ha­fi­zə İda­rə­si­nin hə­yə­ti­nə top­la­şan həm­kar­la­rı­mın bu fi­kir­lə­ri diq­qə­tim­dən ya­yın­ma­dı.

İda­rə­nin akt za­lın­da ya­şat­maq üçün qan ver­mə­yə kö­nül­lü gə­lən­lə­rin üzün­də qə­ri­bə bir se­vinc his­si var­dı və mən o hisslə­ri ya­zı­ya al­maq­da çə­tin­lik çək­dim sö­zün doğ­ru­su.

Sə­hiy­yə Na­zir­li­yi­nin B.Ey­va­zov adı­na Res­pub­li­ka El­mi-Təd­qi­qat He­mo­to­lo­gi­ya və Transfu­zi­o­lo­gi­ya İnsti­tu­tu­nun Mər­kə­zi Qan Ban­kı­nın təş­ki­lat­çı­lı­ğı və dəs­tə­yi ilə ger­çək­lə­şən xe­yir­xah ak­si­ya­da RMİ-nin rə­i­si, po­lis pol­kov­ni­ki Əş­rəf Al­lah­ya­rov baş­da ol­maq­la bü­tün şəx­si he­yət fə­al iş­ti­rak et­di. Əş­rəf Al­lah­ya­rov bu nə­cib tə­şəb­bü­sə qo­şul­ma­ğa səh­hə­ti im­kan ve­rən hər bir əmək­da­şın və­tən­daş­lıq bor­cu ol­du­ğu­nu diq­qə­tə çat­dı­ra­raq, is­tər xid­mə­ti və­zə­fə­lə­ri­nin ic­ra­sı, is­tər­sə də be­lə tə­şəb­büs­lər­də ön­də ol­maq üçün po­lis əmək­daş­la­rı­na bir da­ha öz sağ­lam­lıq­la­rı­nı qo­ru­ma­ğı, zə­rər­li vər­diş­lər­dən uzaq ol­ma­ğı töv­si­yə et­di.

Ye­ri gəl­miş­kən qeyd edək ki, Res­pub­li­ka El­mi-Təd­qi­qat He­mo­to­lo­gi­ya və Transfu­zi­o­lo­gi­ya İnsti­tu­tu­nun Mər­kə­zi Qan Ban­kı tə­rə­fin­dən ezam olun­muş xü­su­si tibb bri­qa­da­sı­nın hə­kim-he­mo­to­loq­la­rı tə­rə­fin­dən hər bir do­no­run sağ­lam­lı­ğı ön­cə­dən mü­əy­yən olu­nur, gö­tü­rü­lən qan ana­liz­lə­rin­də on­la­rın sağ­lam olub-ol­ma­ma­la­rı mü­əy­yən­ləş­di­ri­lir.

Ha­fiz Tə­mi­rov,
po­lis ma­yo­ru

Son xəbərlər