24/04/2018 22:07
728 x 90

Şa­gird dərslik­lə­rin­də il­lər­dir zi­yan­ve­ri­ci rol oy­na­yan rek­lam­lar çı­xa­rıl­dı - Pre­zi­den­tin sa­yə­sin­də...

"Dərs və­sa­it­lə­rin­də rek­la­mın ol­ma­sı pe­da­qo­ji prin­sip­lə­rə zid­dir"

img

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Uşaq psi­xo­lo­gi­ya­sı elə­dir ki, rek­lam­da olan ma­raq­lı şə­kil­lər onun diq­qə­ti­ni cəlb edir"

 

Ar­tıq dərslik­lər­də rek­lam ol­ma­ya­caq. Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev "Təh­sil haq­qın­da" Qa­nun­da də­yi­şik­lik­lər edil­mə­si ba­rə­də" 2016-cı il 30 de­kabr ta­rix­li Qa­nu­nun tət­bi­qi haq­qın­da Fər­man im­za­la­yıb. "Təh­sil haq­qın­da" Qa­nu­na aşa­ğı­da­kı məz­mun­da 11.4-cü və 11.5-ci mad­də­lər əla­və edi­lib:

"11.4. Dərslik­də, dərs və­sa­i­tin­də, təd­ris ma­te­ri­a­lın­da, mək­təb gün­də­li­yin­də, dəf­tər­də, al­bom­da, yet­kin­lik ya­şı­na çat­ma­yan­lar üçün nə­zər­də tu­tul­muş ki­tab­da rek­lam yer­ləş­di­ri­lə bil­məz.

11.5. Yet­kin­lik ya­şı­na çat­ma­yan­la­ra mə­nə­vi və fi­zi­ki ba­xım­dan zə­rər­li tə­sir gös­tə­rə bi­lən rek­lam mək­tə­bə­qə­dər və ümu­mi təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nin əra­zi­lə­rin­dən mü­va­fiq ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı­nın mü­əy­yən et­di­yi mə­sa­fə­dən ya­xın yer­ləş­di­ri­lə bil­məz. İd­man mərc oyun­la­rı­nın, lo­te­re­ya­la­rın açıq mə­kan­da rek­la­mı uşaq və təh­sil mü­əs­si­sə­lə­rin­dən azı 100 metr kə­nar­da olan rek­lam da­şı­yı­cı­la­rın­da yer­ləş­di­ri­lir".

Dərslik­lər­də və dərs və­sa­it­lə­rin­də rek­lam ma­te­ri­al­la­rı­nın yı­ğış­dı­rıl­ma­sı öl­kə ic­ti­ma­iy­yə­ti tə­rə­fin­dən müs­bət qar­şı­la­nır.

Təh­sil eksper­ti Na­dir İs­ra­fi­lov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, dərs və­sa­it­lə­rin­dən rek­lam mətnlə­ri­nin yı­ğış­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin fər­man  im­za­la­ma­sı ye­rin­də ve­ril­miş bir qə­rar­dır: "Xa­tır­la­dım ki, So­vet dö­nə­min­də şa­girdlə­rin is­ti­fa­də et­di­yi dəf­tər­lə­rin ar­xa və ya ön his­sə­sin­də on­lar üçün la­zım­lı mə­lu­mat­lar olur­du. Mə­sə­lən, vur­ma cəd­və­li, tən­lik­lər, ədəb qay­da­la­rı, Men­de­le­ye­vin cəd­və­li ya­zı­lır­dı. Şa­gird han­sı­sa tap­şı­rı­ğı ya­zar­kən dəf­tə­rin ar­xa his­sə­si­nə bax­maq­la dər­si­ni həll edir­di. Son­ra­dan hə­min dəf­tər­lər şə­kil­li­lə­ri ilə əvəz olun­du".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, dərslik­lər­də rek­lam ma­te­ri­al­la­rı­nın ol­ma­sı şa­girdlə­rin diq­qə­ti­ni ya­yın­dı­rır. Dərs və­sa­it­lə­rin­də rek­la­mın ol­ma­sı pe­da­qo­ji prin­sip­lə­rə zid­dir. Dərslik­lər­dən rek­lam mətnlə­ri­nin yı­ğış­dı­rıl­ma­sı­nı  yal­nız al­qış­la­maq la­zım­dır: "Uşaq psi­xo­lo­gi­ya­sı elə­dir ki, rek­lam­da olan ma­raq­lı şə­kil­lər onun diq­qə­ti­ni cəlb edir. Dərs və­sa­it­lə­ri Təh­sil Na­zir­li­yi­nin sə­la­hiy­yə­tin­də olan mə­sə­lə de­yil. Xa­tır­la­yır­sı­nız­sa, də­fə­lər­lə iş dəf­tə­ri ilə bağ­lı şi­ka­yət­lər səs­lən­di­ri­lib. Na­zir­lik də eti­raf edir­di ki, adı­çə­ki­lən dəf­tər on­la­ra aid de­yil".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər