26/04/2018 01:52
728 x 90

"Nar"dan "3-ü 1-də ay­lıq" ta­ri­fi...

img

"Nar" ye­ni "3-ü 1-də ay­lıq" ta­ri­fi­ni təq­dim edib. Be­lə ki, ta­ri­fə qo­şu­lan is­ti­fa­də­çi­lər elə hə­min an­dan eti­ba­rən öl­kə­da­xi­li bü­tün is­ti­qa­mət­lə­rə 300 də­qi­qə, 300 SMS və 900 MB in­ter­net tra­fi­ki əl­də edir. Ta­ri­fə qo­şul­muş abu­nə­çi­nin ba­lan­sın­dan 9 AZN çı­xı­lır və təq­dim olun­muş də­qi­qə, SMS və in­ter­net tra­fi­ki bit­dik­dən son­ra 1 öl­kə­da­xi­li zən­gin  də­qi­qə­si 5 qə­pik, 1 öl­kə­da­xi­li SMS 3 qə­pik, 1 MB in­ter­net tra­fi­ki isə 5 qə­pik təş­kil edir. 

Qeyd edək ki, "3-ü 1-də ay­lıq" ta­ri­fi çər­çi­və­sin­də təq­dim olu­nan də­qi­qə, SMS və in­ter­net tra­fi­ki­nin is­ti­fa­də müd­də­ti 30 gün­dür. Bu müd­dət bit­dik­dən son­ra ba­lansda ki­fa­yət qə­dər məb­ləğ ol­du­ğu hal­da, bo­nus­lar av­to­ma­tik ola­raq ye­ni­lə­nir. Ba­lansda ki­fa­yət qə­dər məb­ləğ ol­ma­dıq­da isə, ta­rif av­to­ma­tik ola­raq ye­ni­lən­mir və xid­mət­lər üçün 1 öl­kə­da­xi­li zən­gin  də­qi­qə­si 6 qə­pik, 1 öl­kə­da­xi­li SMS 3 qə­pik, 1 MB in­ter­net tra­fi­ki isə 29 qə­pik təş­kil edir.  

"3-ü 1-də ay­lıq" ta­ri­fi­nə qo­şul­maq üçün "3in1" ya­zıb 777 qı­sa nöm­rə­si­nə me­saj gön­dər­mək və ya *777#61#YES şif­rə­si­ni yığ­maq ki­fa­yət­dir.

"Nar" ta­rif və kam­pa­ni­ya­la­rı haq­qın­da ət­raf­lı mə­lu­ma­tı nar.az in­ter­net sə­hi­fə­sin­dən öy­rən­mək müm­kün­dür. 

Son xəbərlər