25/06/2018 08:12
728 x 90

Azər­bay­can­da cə­mi 300 ma­na­ta bü­tün mə­zar prob­lem­lə­ri həll olu­na­caq

"Mə­zar­lıq­lar­la bağ­lı qa­nun­ve­ri­ci­li­yin Azər­bay­can­da da ol­ma­sı müs­bət hal­dır"

img

İl­qar Hü­seynli: "Bü­tün bun­lar rəh­mə­tə ge­dən şəx­sin ya­xın­la­rı­nın işi­ni asan­laş­dı­rır"

 

"Mə­zar­lıq­lar haq­qın­da" qa­nun la­yi­hə­si ilə bağ­lı mü­va­fiq struk­tur­lar­dan ra­zı­lıq alı­nıb və bü­tün mə­sə­lə­lər, de­mək olar ki, həl­li­ni ta­pıb. Bu­nu Mil­li Məc­li­sin İc­ti­mai bir­lik­lər və di­ni qu­rum­lar ko­mi­tə­si­nin səd­ri Si­ya­vuş Nov­ru­zov de­yib.

S.Nov­ru­zov bil­di­rib ki, ha­zır­da qa­nun la­yi­hə­si Pre­zi­dent Ad­mi­nistra­si­ya­sı­na təq­dim olu­nub: "Pre­zi­dent Ad­mi­nistra­si­ya­sı tək­lif­lə­ri­ni ver­dik­dən son­ra qa­nun la­yi­hə­si Mil­li Məc­li­sə təq­dim olu­na­caq. He­sab edi­rəm ki, 2017-ci il­də qa­nun la­yi­hə­si mü­za­ki­rə­yə çı­xa­rı­la­caq".

Ko­mi­tə səd­ri bil­di­rib ki, ye­ni qa­nun la­yi­hə­si­nə əsa­sən, bü­tün mə­zar­lar bə­ra­bər for­ma­da ola­caq, heç bir mə­zar di­gər­lə­rin­dən fərqlən­mə­yə­cək, bü­tün mə­zar­lar­da baş­da­şı, qə­bi­rüs­tü daş­lar ey­ni öl­çü­də ola­caq: "Ye­ni mə­zar­lıq­lar ya­şa­yış mas­siv­lə­rin­dən uzaq­da yer­ləş­di­ri­lə­cək, o cüm­lə­dən, su höv­zə­lə­rin­dən 300 metr mə­sa­fə­də ola­caq. Çün­ki elə xəs­tə­lik­lər var ki, in­san və­fat et­dik­dən son­ra da qa­lır".

Mə­zar­la­rın qiy­mə­ti mə­sə­lə­si­nə gə­lin­cə isə, mə­lum olub ki, qiy­mət­lər də ha­mı üçün ey­ni və ucuz ola­caq: "Bir mə­za­rın qiy­mə­ti­nin mi­ni­mum əmək­haq­qı­nın 2 mis­li də­yə­rin­də ol­ma­sı nə­zər­də tu­tu­lur, yə­ni təx­mi­nən 300 ma­na­ta ya­xın. Bu qiy­mə­tə həm mə­zar ye­ri­nin ay­rıl­ma­sı, mə­za­rın qa­zıl­ma­sı, qəb­rin üs­tü­nün gö­tü­rül­mə­si da­xil ola­caq. Gö­rür­sən ki, bə­zi­lə­ri ya­xı­nı­nı dəfn et­mək üçün kre­dit gö­tü­rür. Be­lə hal­lar var və bu­nun­la bağ­lı bi­zə mü­ra­ci­ət­lər edi­lir. Ça­lı­şı­rıq ki, və­tən­daş­la­rı­mız bu cür prob­lem­lər­lə rastlaş­ma­sın".

Ümu­mi­lik­də, mə­zar­lar­la bağ­lı mə­sə­lə za­man-za­man mü­za­ki­rə ob­yek­ti olub. Xü­su­sən də ba­ha­lı baş­da­şı­nın qo­yul­ma­sı cə­miy­yət­də bir­mə­na­lı qar­şı­lan­ma­yıb. Bu və di­gər mə­sə­lə­lə­rin həl­li ba­xı­mın­dan ye­ni qa­nun­da nə­zər­də tu­tu­lan qay­da­la­rı ekspertlər ne­cə də­yər­lən­di­rir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən ekspert İl­qar Hü­seynli bu­na müs­bət priz­ma­dan ya­naş­dı. Onun fik­rin­cə, əv­vəl-axır, bu mə­sə­lə qa­nun­la tən­zim­lən­mə­li­dir: "Mə­zar­lıq­lar­la, dəfn xid­mət­lə­ri ilə bağ­lı hər bir öl­kə­də mü­va­fiq qay­da­lar var. Qon­şu Tür­ki­yə­də bu­nun­la bağ­lı çox mü­kəm­məl təc­rü­bə var. Mə­sə­lə on­da­dır ki, ora­da bu mə­sə­lə bir­ba­şa bə­lə­diy­yə­lə­rin sə­la­hiy­yə­ti­nə aid­dir. Bə­lə­diy­yə­lər ya­nın­da xü­su­si qu­rum­lar ya­ra­dı­lıb ki, sırf bu mə­sə­lə ilə məş­ğul olur. Dəfn xərclə­ri və baş­da­şı­nın qo­yul­ma­sı da­xil, xü­su­si ko­mis­si­ya fə­a­liy­yət gös­tə­rir. Hər han­sı bir böl­gə­də rəh­mə­tə ge­dən ol­duq­da ko­mis­si­ya bə­lə­diy­yə mə­zar­lı­ğın­da dəfn pro­se­sin­dən tut­muş, mol­la­nın xid­mə­ti­nə qə­dər, ha­mı­sı­nı bir­ba­şa kompleks şə­kil­də təş­kil edir. Söz­süz ki, bü­tün bun­lar rəh­mə­tə ge­dən şəx­sin ya­xın­la­rı­nın işi­ni asan­laş­dı­rır. On­la­rı əla­və prob­lem­lər­dən azad edir. De­mə­yim odur ki, mə­zar­lıq­lar­la bağ­lı sö­zü­ge­dən xid­mət­lər bir­ba­şa bə­lə­diy­yə iş­çi­lə­ri tə­rə­fin­dən hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. O üz­dən be­lə bir qa­nun­ve­ri­ci­li­yin Azər­bay­can­da da ol­ma­sı müs­bət hal­dır. Bu, mü­əy­yən mə­na­da in­san­la­rın prob­lem­lə­ri­nin həl­li­nə və sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı pro­se­sin asan­laş­ma­sı­na gə­ti­rib çı­xa­ra bi­lər".
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər