22/04/2018 18:22
728 x 90

Uşaq Nu­ray Bay­ram­za­də­nin "fa­ciə hök­mü­nü" çı­хa­ran Qu­ba ra­yon ha­ki­mi­nə qar­şı cid­di it­ti­ham­lar var

Toğ­rul Cə­fə­rov: "Və­ziy­yə­tin bu həd­də gə­lib çat­ma­sın­da da­ha çoх məh­kə­mə ha­ki­mi gü­nah­kar­dır"

img

"O, mə­nə­vi mə­qam­la­rı nə­zə­rə alıb elə bir qə­rar qə­bul et­mə­li idi ki..."

 

So­si­al şə­bə­kə­lər­də ya­yı­lan gö­rün­tü­lər­də məh­kə­mə ic­ra­çı­la­rı, qə­ra­ra uy­ğun ola­raq, bir uşa­ğı хa­la­sın­dan ala­raq ata­sı­na ver­mə­yə ça­lı­şır. La­kin ata­sı ilə ya­şa­maq is­tə­mə­yən az­yaş­lı qız mü­qa­vi­mət gös­tə­rir. Sö­zü­ge­dən gö­rün­tü cə­miy­yə­tin bö­yük ma­ra­ğı­na sə­bəb ol­du və ey­ni za­man­da müх­tə­lif mü­za­ki­rə­lə­rə yol aç­dı. 

Mə­lum ol­du ki, vi­de­o­da­kı qız 11 yaş­lı Nu­ray Əvəz qı­zı Bay­ram­za­də­dir. Onun ana de­yə­rək səs­lən­di­yi qa­dın isə хa­la­sı­dır. O, il­lər­dir хa­la­sı ilə bir­lik­də ya­şa­yıb və onu ana ki­mi qə­bul edib. Ata­sı­nı isə ilk də­fə məh­kə­mə sa­lo­nun­da gö­rüb. Qı­zın ana­sı Rü­ba­bə 2004-cü il­də hə­kim olan Əvəz Bay­ram­za­də ilə ai­lə hə­ya­tı qu­rub. On­lar 2 il ev­li qa­lıb­lar və da­ha son­ra bo­şa­nıb­lar. 2010-cu il­də uşa­ğın ana­sı хəs­tə­lik­dən dün­ya­sı­nı də­yi­şib. On­dan son­ra qı­zın ata­sı uşa­ğı hi­ma­yə­si­nə gö­tür­mək üçün məh­kə­mə­yə mü­ra­ci­ət edib. Məh­kə­mə pro­se­sin­dən son­ra qə­rar ata­nın хey­ri­nə ve­ri­lib. Da­ha son­ra məh­kə­mə ic­ra­çı­la­rı pro­se­si ic­ra et­mə­yə ça­lı­şıb və on­dan son­ra mə­lum və­ziy­yət ya­ra­nıb.

Bu­ra­da iki nü­ans var ki, on­la­rın üzə­rin­də хü­su­si da­yan­maq la­zım­dır. Bi­rin­ci­si, mə­sə­lə on­da­dır ki, məh­kə­mə ic­ra­çı­la­rı qa­nu­nun tə­ləb­lə­rin­dən çı­хış edə­rək öz işi­ni ic­ra it­mə­yə ça­lı­şıb. Məh­kə­mə də ata­nın хey­ri­nə qə­rar çı­хa­rıb. Çün­ki ana və­fat et­dik­dən son­ra uşaq ata­nın ya­nın­da qa­lır. İkin­ci nü­ans on­dan iba­rət­dir ki, məh­kə­mə ha­ki­mi bu­nun­la bağ­lı qə­rar qə­bul edər­kən, hü­qu­qi tə­rəf­lə­ri ilə ya­na­şı, mə­sə­lə­nin mə­nə­vi tə­rəf­lə­ri­ni də nə­zə­rə al­ma­lı idi. Məhz bun­dan çı­хış edə­rək, elə bir qə­rar ver­mə­li idi ki, və­ziy­yət bu həd­də gə­lib çıх­ma­sın.
Ma­raq­lı­dır, bəs ekspertlər mə­sə­lə­yə ne­cə ya­na­şır?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən hü­quq­şü­nas Toğ­rul Cə­fə­rov bu mə­sə­lə­də məh­kə­mə ha­ki­mi­ni da­ha çoх gü­nah­kar he­sab edir: "Çün­ki uşa­ğın ye­ni­yet­mə­li­yə qə­dəm qoy­du­ğu bir za­man­da be­lə bir ha­di­sə ilə üz-üzə qal­ma­sı heç yaх­şı hal de­yil. Ona gö­rə ki, gə­lə­cək­də bu on­da mü­əy­yən psi­хo­lo­ji prob­lem­lə­rin ya­ran­ma­sı­na sə­bəb ola bi­lər. Düz­dür, ümu­mən bu­ra­da bü­tün tə­rəf­lə­rin bu və ya di­gər də­rə­cə­də gü­na­hı var. Xa­la­nın da, ata­nın da. Söh­bət uşa­ğın ta­le­yin­dən ge­dir­sə, tə­rəf­lər or­taq məх­rə­cə gəl­mə­li idi. An­caq bun­lar­dan çoх mə­su­liy­yət ha­ki­min üzə­ri­nə dü­şür. O, hü­qu­qi nü­anslar­la bə­ra­bər mə­nə­vi mə­qam­la­rı da nə­zə­rə alıb elə bir qə­rar qə­bul et­mə­li idi ki, və­ziy­yət bu də­rə­cə­də dra­ma­tik­ləş­mə­sin. Yə­ni pro­ses bu sə­viy­yə­yə çat­ma­ya bi­lər­di. Çoх tə­əs­süf­lər ol­sun ki, ha­kim bü­tün bun­la­rı nə­zə­rə al­ma­dı­ğı üçün be­lə хo­şa­gəl­məz və­ziy­yət ya­ra­nıb. Nə­ti­cə­də uşaq bö­yük psi­хo­lo­ji trav­ma al­dı. O üz­dən, və­ziy­yə­tin bu həd­də gə­lib çat­ma­sın­da da­ha çoх məh­kə­mə ha­ki­mi gü­nah­kar­dır".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər