18/07/2018 14:14
728 x 90

Er­mə­ni­lə­rin Xan­kən­di­də "qul əmə­yi" sər­gi­si...

"Er­mə­ni­lə­rin Xan­kən­di­də sər­gi ke­çir­mə­si­nin məq­sə­di tu­rist qə­bu­lu de­yil"

img

Za­ur Əli­yev: "Tək xal­ça­la­rın yox, əl əmə­yi­nə uy­ğun ha­zır­la­nan is­tə­ni­lən növ məh­su­lun üzü­nü çı­xa­rıb öz ad­la­rı­na çı­xır­lar"

 

Er­mə­ni­lər iş­ğal et­dik­lə­ri Azər­bay­can tor­paq­la­rın­dan öz məq­səd­lə­ri üçün is­ti­fa­də et­mək­də da­vam edir­lər. On­la­rın tu­rizm­lə bağ­lı fəa­liy­yə­ti son vaxt­lar özü­nü da­ha qa­ba­rıq bü­ru­zə ver­mə­yə baş­la­yıb. Məq­səd də ay­dın­dır - Qa­ra­bağ­da­kı tu­riz­mə diq­qə­ti ar­tır­maq, tu­rist­lə­ri cəlb et­mək.

Er­mə­ni­lər bu də­fə Xan­kən­di­də əl əmə­yi sər­gi­si ke­çi­rib. Sər­gi­də müx­tə­lif növ xal­ça­lar, mə­də­niy­yət nü­mu­nə­lə­ri nü­ma­yiş olu­nub. Onu da qeyd edək ki, hə­min sər­gi­də nü­ma­yiş olu­nan mə­də­niy­yət nü­mu­nə­lə­ri Azər­bay­can mə­də­ni in­ci­lə­ri­nin ox­şa­rı­dır.

Er­mə­ni­lə­rin Xan­kən­di­də sər­gi təş­kil et­mə­si ba­rə­də fi­kir bil­di­rən si­ya­si elm­lər üz­rə fəl­sə­fə dok­to­ru Za­ur Əli­yev "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, iş­ğal­dan son­ra­kı dövr­də er­mə­ni­lər müx­tə­lif növ əl iş­lə­ri­nin üzü­nü çı­xa­rır: "Er­mə­ni­lər is­tə­ni­lən növ mil­li də­yə­ri təb­liğ edən məh­su­lun üzü­nü çı­xa­ran za­vod açıb. Han­sı­sa öl­kə­nin hər­ra­cın­da qə­dim Azər­bay­can xal­ça­sı çı­xa­rı­lır­sa, on­lar onu alır. Tək xal­ça­la­rı yox, əl əmə­yi­nə uy­ğun ha­zır­la­nan is­tə­ni­lən növ məh­su­lun üzü­nü hə­min za­vod­da çı­xa­rır­lar. Be­lə­lik­lə, ox­şa­rı­nı ha­zır­la­dıq­la­rı is­tə­ni­lən növ əl əmə­yi məh­su­lu­nu öz ad­la­rı­na çı­xa­rır­lar. Mə­sə­lən, XVII əs­rə aid Təb­riz və ya Qa­ra­bağ xal­ça­sı­nın il­mə­lə­rin­dən is­ti­fa­də edir­lər. Bu­nun­la on­lar er­mə­ni mə­də­niy­yə­ti­nin Qa­ra­bağ­da qə­dim ol­ma­sı­nı dün­ya­ya çat­dır­maq is­tə­yir­lər.

Onu da de­yim ki, iş­ğal za­ma­nı xal­ça­la­rı­mız fab­rik­də qa­lıb. Er­mə­ni­lər hə­min xal­ça­la­rın su­rə­ti­ni çı­xa­rıb dün­ya­ya öz xal­ça­la­rı ki­mi təq­dim et­mək­lə məş­ğul­dur. Bir söz­lə, er­mə­ni­lər pla­gi­at­lıq­la məş­ğul­dur".

Z.Əli­yev onu da qeyd et­di ki, ta­ri­xə nə­zər sa­lan­da açıq-ay­dın gö­rü­nür ki, er­mə­ni­lər xal­ça to­xun­ma­sı və ya əl əmə­yi iş­lə­ri ilə məş­ğul ol­ma­yıb: "Er­mə­ni­lər yal­nız spirt­li iç­ki is­teh­sa­lı və tur­şu qoy­maq­la məş­ğul olub. Er­mə­ni­lə­rin dün­ya­ya ta­nıt­dı­ğı xal­ça­la­rın nor­mal sə­viy­yə­də eks­per­ti­za­sı apa­rıl­sa, xal­ça­lar­da olan il­mə­lə­rin Azər­bay­ca­na aid ol­du­ğu üzə çı­xar. XVII əs­rə aid Azər­bay­can xal­ça­la­rı Çe­xi­ya, Pol­şa, Ru­si­ya, İran və di­gər xa­ri­ci öl­kə­lə­rin mu­zey­lə­rin­də var. Və hə­min mu­zey­lər­də olan xal­ça­la­rın il­mə­lə­ri açıq-aş­kar sü­but edir ki, on­lar qə­dim Azər­bay­can mə­də­niy­yə­ti nü­mu­nə­lə­ri­dir".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, er­mə­ni­lə­rin Xan­kən­di­də sər­gi ke­çir­mə­si­nin məq­sə­di, əs­lin­də, tu­rist qə­bu­lu de­yil, tor­pa­ğın gu­ya on­la­ra aid ol­ma­sı­nı əc­nə­bi­lə­rə nü­ma­yiş et­dir­mək­dir: "Dün­ya xalq­la­rı­nın Qa­ra­ba­ğın ta­nın­ma­sı­na diq­qə­ti­ni çək­mək is­tə­yən er­mə­ni­lər Qa­ra­ba­ğın ta­ri­xi­ni və mə­də­niy­yət abi­də­lə­ri­ni nü­ma­yiş et­dir­mək üçün, dün­ya er­mə­ni­lə­ri­ni və di­gər xalq­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri­ni bu əra­zi­lə­rə tu­rist gə­zin­ti­lə­ri­nə də­vət edir".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər