20/06/2018 11:22
728 x 90

Er­mə­ni təb­li­ğa­tı qar­daş Tür­ki­yə­nin re­gio­nal ro­lu ət­ra­fın­da qa­ra­la­yı­cı oyu­na baş­la­yıb...

"Er­mə­ni­lər be­lə rə­yi bi­lə­rək­dən ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır­lar"

img

Qa­bil Hü­seyn­li: "Tür­ki­yə Azər­bay­ca­nı bir­mə­na­lı şə­kil­də mü­da­fiə et­di­yi sə­bə­bin­dən, onun çox zə­if­lə­mə­si­ni is­tə­yir­lər"

 

Er­mə­nis­tan mət­bua­tın­da çı­xış edən şərh­çi­lər be­lə bir id­dia irə­li sü­rür ki, son pro­ses­lə­rin fo­nun­da Tür­ki­yə­nin re­gi­on­da­kı ro­lu çox zə­if­lə­yib. Bu və­ziy­yət Ru­si­ya ilə ABŞ ara­sın­da ya­şa­nan gər­gin­lik­lə izah edi­lir: "Bu gər­gin­li­yin Cə­nu­bi Qaf­qa­za zi­ya­nı var. Tür­ki­yə­nin be­lə və­ziy­yə­tə düş­mə­si in­di­ki ha­ki­miy­yə­tin yü­rüt­dü­yü si­ya­sət­lə bağ­lı­dır. Xü­su­si­lə də Al­ma­ni­ya ilə gər­gin­li­yin ya­şan­ma­sı bu pro­se­sə əla­və im­puls ve­rir".

İd­dia­la­ra gö­rə, Tür­ki­yə­nin möv­qe­yi­ni zə­if­lə­dən amil­lər­dən bi­ri də onun Su­ri­ya­da yü­rüt­dü­yü yan­lış si­ya­sət­dir. Çün­ki ar­tıq Bə­şər Əsəd ha­ki­miy­yə­ti tam le­gi­tim sta­tus al­maq­da­dır. Tür­ki­yə isə bu­na qar­şı çı­xır­dı.

Tür­ki­yə­nin re­gi­on­da zə­if­lə­mə­si ba­rə­də səs­lə­nən id­dia­la­rı nə də­rə­cə­də əsas­lı say­maq olar?

Po­li­to­loq Qa­bil Hü­seyn­li­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, bu­nu er­mə­ni­lə­rin is­tə­yi ki­mi qə­bul et­mək olar: "Düz­dür, son dövr­lər Tür­ki­yə müx­tə­lif is­ti­qa­mət­lər­də qal­ma­qal­la­ra qa­tı­lıb. Tür­ki­yə ilə Av­ro­pa Bir­li­yi öl­kə­lə­ri ara­sın­da ya­şa­nan böh­ran­lı və­ziy­yət­də hər iki tə­rəf öz re­ak­si­ya­sı­nı gös­tə­rir, Al­ma­ni­ya isə bu pro­ses­də da­ha qə­rar­lı dav­ra­nır. Mü­ba­hi­sə və təh­did­lər Tür­ki­yə ilə Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ara­sın­da 1996-cı ilin mar­tın­da im­za­lan­mış Göm­rük Bir­li­yi sa­zi­şi­nin ye­ni­lən­mə­si­ni yu­ba­dıb. Xü­su­si­lə Al­ma­ni­ya və Tür­ki­yə­nin qar­şı­lıq­lı "atış­ma­la­rı­nın" hər iki tə­rə­fin zə­rə­ri­nə ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­rəm. Pro­ses sank­si­ya­la­ra qə­dər da­vam edər­sə, bun­dan hər iki tə­rəf zə­rər gö­rə­cək. Ona gö­rə mü­əy­yən müd­dət­dən son­ra ara­nın sa­kit­lə­şə­cə­yi­ni və iq­ti­sa­di əla­qə­lə­rin da­ha so­yuq­qan­lı bir at­mos­fer­də in­ki­şaf edə­cə­yi­ni dü­şü­nü­rəm. Ha­zır­da Tür­ki­yə­nin bir sı­ra Av­ro­pa öl­kə­lə­ri, elə­cə də Kör­fəz döv­lət­lə­ri­lə ya­xın mü­na­si­bət­lə­ri möv­cud­dur.

Tür­ki­yə kör­fə­zin di­gər öl­kə­lə­ri ilə də ya­xın mü­na­si­bət­lər için­də­dir. Kör­fəz öl­kə­lə­ri Qə­tə­ri "ter­ro­riz­mə dəs­tək ver­mək­də" gü­nah­lan­dı­rar­kən, Tür­ki­yə Do­ha­dan müx­tə­lif səp­ki­li dəs­tə­yi­ni əsir­gə­mə­di. Bun­dan əla­və, Tür­ki­yə Su­ri­ya möv­zu­sun­da da fə­al­lıq nü­ma­yiş et­di­rir. Onun ro­lu zə­if­lə­səy­di, hər hal­da, Teh­ran­da­kı Su­ri­ya mü­za­ki­rə­lə­ri­nə qa­tıl­maz­dı. ABŞ və Qərb öl­kə­lə­rin­dən kə­nar ke­çi­ri­lən hə­min for­mat­da Tür­ki­yə­nin təm­sil olun­ma­sı onun hə­lə də söz sa­hi­bi ol­ma­sı­na də­la­lət edir. Er­mə­ni­lər be­lə rə­yi bi­lə­rək­dən ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır­lar. Çün­ki on­la­rın Tür­ki­yə ilə cid­di prob­lem­lə­ri var. Həm də Tür­ki­yə Azər­bay­ca­nı bir­mə­na­lı şə­kil­də mü­da­fiə et­di­yi sə­bə­bin­dən, onun çox zə­if­lə­mə­si­ni is­tə­yir­lər".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər