25/06/2018 23:19
728 x 90

İran XİN-dən ye­ni Qa­ra­bağ xə­bər­dar­lı­ğı...

"İran da sta­tus-kvo­nun qo­run­ma­sın­da ma­raq­lı­dır"

img

Mə­həm­məd Əsə­dul­la­za­də: "Bu­nun kö­kün­də Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı iş­ğal­çı si­ya­sə­ti du­rur"

 

"Dağ­lıq Qa­ra­bağ­la bağ­lı mə­sə­lə­də bi­zim məs­lə­hə­ti­miz da­nı­şıq­la­rın da­vam et­di­ril­mə­si­dir". Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, bu­nu İran Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi­nin söz­çü­sü Bəh­ram Qa­si­mi ke­çir­di­yi mət­bu­at kon­fran­sın­da de­yib.

O bil­di­rib ki, İra­nın hər iki şi­mal qon­şu­su ilə çox yax­şı mü­na­si­bət­lə­ri var: "Hər iki öl­kə bi­zim üçün önəm­li­dir. Bu iki öl­kə­nin ara­sın­da möv­cud olan mü­na­qi­şə və ix­ti­laf bö­yük prob­lem­dir. Bu ix­ti­laf uzun müd­dət­dir var və bi­zim məs­lə­hə­ti­miz da­nı­şıq­la­rın da­vam et­di­ril­mə­si yo­lu ilə prob­le­min həl­li və Cə­nu­bi Qaf­qaz­da sa­bit­li­yin ya­ran­ma­sı­dır".

B.Qa­si­mi re­gi­on­da­kı pro­ses­lə­ri diq­qət­lə iz­lə­dik­lə­ri­ni və sər­həd­lə­ri nə­za­rət­də sax­la­dıq­la­rı­nı söy­lə­yib: "Bu mü­na­qi­şə­lə­rə gö­rə sər­həd­lə­ri­mi­zi poz­ma­ğa ica­zə ver­mə­rik. La­kin di­gər öl­kə­lə­rin mü­da­xi­lə­si ilə mü­na­qi­şə alo­vu­nun ge­niş­lən­mə­si təh­lü­kə­si möv­cud­dur".

Gö­rün­dü­yü ki­mi, İran rəs­mi­lə­ri tə­rə­fin­dən ve­ri­lən heç bir bə­ya­nat­da iş­ğal­çı döv­lə­tə qar­şı ki­çik də ol­sa irad və it­ti­ham yox­dur. Ye­nə də mü­na­qi­şə tə­rəf­lə­ri ara­sın­da bə­ra­bər­lik işa­rə­si qo­yu­lur, Er­mə­nis­ta­nın tə­ca­vüz­kar döv­lət ol­ma­sı vur­ğu­lan­mır.

Bü­töv­lük­də, di­gər öl­kə­lə­rin mü­da­xi­lə­si ilə mü­na­qi­şə alo­vu­nun ge­niş­lən­mə­si təh­lü­kə­si­nin möv­cud ol­ma­sı ba­rə­də B.Qa­si­mi­nin fi­kir­lə­ri nə də­rə­cə­də re­al­dır?

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə­ni "Ba­kı-Xə­bər"ə şərh edən po­li­to­loq Mə­həm­məd Əsə­dul­la­za­də­nin fik­rin­cə, səs­lə­nən fi­kir­lər re­al­lı­ğı əks et­dir­mir: "İran Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı pro­se­sin­də da­im re­gio­nal əmək­daş­lı­ğı irə­li sü­rür və di­gər öl­kə­lə­rin iş­ti­ra­kı­nı məq­bul bil­mir. İran he­sab edir ki, Qərb, xü­su­sən də ABŞ onun sər­həd­lə­ri ya­xın­lı­ğın­da­kı konf­lik­tin həl­lin­də ma­raq­lı de­yil. Qeyd edim ki, İran iş­ğal­çı Er­mə­nis­ta­na si­ya­si-iq­ti­sa­di dəs­tək ve­rir. Ey­ni za­man­da, nə­fəs­lik ro­lun­da çı­xış edir. Ümu­miy­yət­lə, rəs­mi Teh­ra­nın ya­naş­ma­sı Ru­si­ya­nın möv­qe­yi ilə, de­mək olar, ey­ni­dir. İran da sta­tus-kvo­nun qo­run­ma­sın­da ma­raq­lı­dır. Fi­kir ver­sək gö­rə­rik ki, İran Er­mə­nis­tan­la çox is­ti si­ya­si mü­na­si­bət­lə­rə ma­lik­dir. Bu­nun kö­kün­də, tə­bii ki, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­ca­na qar­şı iş­ğal­çı si­ya­sə­ti du­rur. Teh­ran rəs­mi­lə­ri bu­gün­kü konf­likt­dən məm­nun­dur və ça­lı­şır­lar ki, Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü tə­min edil­mə­sin. Yox­sa, qon­şu və mü­səl­man öl­kə­si olan İran tor­paq­la­rı­mı­zın iş­ğa­lın­da bir­ba­şa iş­ti­rak et­miş Serj Sar­kis­ya­nı bö­yük tən­tə­nə ilə qə­bul et­məz­di. He­sab edi­rəm ki, rəs­mi Teh­ra­nın si­ya­sə­ti sə­mi­mi de­yil və Azər­bay­can Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin həl­lin­də İra­nın bü­tün tə­şəb­büs­lə­ri­ni cid­di qə­bul et­mə­mə­li­dir".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər