19/07/2018 05:31
728 x 90

Ru­si­ya er­mə­ni­lə­ri­nin İrə­va­na bö­yük məc­bu­ri kö­çü baş­la­yır...

"Ru­si­ya­da ya­şa­yan er­mə­ni­lər Er­mə­nis­ta­na de­yil, baş­qa öl­kə­lə­rə üz tut­ma­lı ola­caq"

img

Akif Na­ğı: "Ru­si­ya­nın Er­mə­nis­ta­na yar­dı­mı aza­la­caq"

 

ABŞ-ın Ru­si­ya­ya qar­şı tət­biq et­di­yi ye­ni sank­si­ya­lar Er­mə­nis­tan tə­rə­fi­ni cid­di şə­kil­də na­ra­hat edir. İrə­van­da ABŞ-ın Ru­si­ya­ya qar­şı ye­ni sank­si­ya­la­rı və bu­nun Er­mə­nis­ta­na nə ki­mi tə­sir edə­cə­yi mü­za­ki­rə olu­nur. Hət­ta bu ba­rə­də müx­tə­lif for­ma­da fi­kir irə­li sü­rən­lər də var. 

Er­mə­ni iq­ti­sad­çı­sı Vi­len Xa­çat­rya­nın fik­rin­cə, Er­mə­nis­ta­nı iki təh­lü­kə göz­lə­yir: "Bi­rin­ci­si, Ru­si­ya­da iş­lə­yən miq­rant­la­rın gön­dər­di­yi pul küt­lə­si aza­la­caq. İkin­ci­si, Ru­si­ya iq­ti­sa­di zə­if­lə­mə fo­nun­da iş­çi­lə­ri ix­ti­sar edə­cək ki, bu da er­mə­ni­lə­rin küt­lə­vi sü­rət­də öl­kə­yə qa­yıt­ma­sı de­mək­dir. Bi­zim iq­ti­sa­diy­ya­tı­mız bu yü­kü qal­dı­ra bil­mə­yə­cək".

Ru­si­ya­da ya­şa­yan er­mə­ni­lər Er­mə­nis­ta­na qa­yıt­sa, bu­nun nə ki­mi tə­si­ri ola bi­lər?

Qa­ra­bağ Azad­lıq Təş­ki­la­tı­nın səd­ri Akif Na­ğı "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, ABŞ-ın Ru­si­ya­ya qar­şı sank­si­ya­lar tət­biq et­mə­si hə­min öl­kə­nin özün­də də cid­di na­ra­hat­lı­ğa sə­bəb olub: "Bəl­li­dir ki, Ru­si­ya bir­ba­şa Er­mə­nis­ta­na yar­dım edən bir döv­lət­dir. Er­mə­nis­tan Ru­si­ya­nın hi­ma­yə­sin­də­dir. Həm iq­ti­sa­di, həm də so­si­al ba­xım­dan Ru­si­ya­nın hi­ma­yə­sin­də­dir. Bu ba­xım­dan Ru­si­ya­nın Er­mə­nis­ta­na  yar­dı­mı aza­la­caq. Bu hal Er­mə­nis­ta­na bir­ba­şa mən­fi tə­sir gös­tə­rə­cək".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, Ru­si­ya­da xey­li er­mə­ni ya­şa­yır: "Ru­si­ya­da ya­şa­yan er­mə­ni­lər mü­əy­yən sa­hə­lər­də ça­lı­şır­lar. Bu pro­ses on­la­rın iş pro­se­si­nə də tə­sir edə­cək".

A.Na­ğı­nın fik­rin­cə, Ame­ri­ka­nın Ru­si­ya­ya tət­biq et­di­yi sank­si­ya­lar o öl­kə­də ya­şa­yan er­mə­ni­lə­rin küt­lə­vi qa­yı­dı­şı­na sə­bəb ola­caq. An­caq QAT səd­ri he­sab edir ki, er­mə­ni­lər Er­mə­nis­ta­na de­yil, baş­qa öl­kə­lə­rə üz tut­ma­lı ola­caq: "Çün­ki Er­mə­nis­tan sə­fa­lət için­də olan bir öl­kə­dir. Ru­si­ya­da ya­şa­yan er­mə­ni­lər baş­qa öl­kə­lə­rə get­mə­yə cəhd gös­tə­rə­cək".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər