19/07/2018 05:34
728 x 90

Mülki azərbaycanlılara qarşı erməni qətliamı Azərbaycanı daha sərt addımlara vadar edir

img

Cəb­hə­də Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin at­dı­ğı ad­dım­lar üzün­dən get­dik­cə gər­gin­lə­şən və­ziy­yət bu­ra­da hər an ge­niş­miq­yas­lı toq­quş­ma­la­rın baş­la­na bi­lə­cə­yi­ni is­tis­na et­mir. Er­mə­ni­lər həm mül­ki əha­li­ni atəş al­tın­da sax­la­yır, həm də müx­tə­lif təx­ri­bat cəhd­lə­rin­dən əl çək­mir.

Ye­ri gəl­miş­kən qeyd edək ki, elə av­qus­tun 8-də gün­düz sa­at­la­rın­da cəb­hə­nin Xo­ca­vənd-Fü­zu­li is­ti­qa­mə­tin­də Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin kəş­fiy­yat-di­ver­si­ya qru­pu növ­bə­ti də­fə təx­ri­bat tö­rət­mək məq­sə­di­lə möv­qe­lə­ri­mi­zə bas­qın et­mə­yə cəhd gös­tə­rib. Azər­bay­can Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin yay­dı­ğı mə­lu­ma­ta gö­rə, dər­hal gö­rü­lən təd­bir­lər nə­ti­cə­sin­də ge­ri çə­kil­mə­yə məc­bur edi­lən təx­ri­bat qru­pu­nun bir üz­vü sər­rast atəş­lə məhv edi­lib. Qo­şun­la­rı­mız isə heç bir it­ki ver­mə­yib və əmə­liy­yat şə­rai­ti tam nə­za­rə­ti­miz­də­dir.

Düş­mə­nin bu təx­ri­ba­tı er­mə­ni­lə­rin To­vuz ra­yo­nu­nun Qa­ra­lar kən­di­ni atə­şə tut­ma­sı nə­ti­cə­sin­də 13 yaş­lı kənd sa­ki­ni Ra­mil Yu­si­fo­vun ağır qəl­pə ya­ra­la­rı al­ma­sın­dan dər­hal son­ra­ya tə­sa­düf edir. Bü­tün bun­lar Er­mə­nis­ta­nın bəd əməl­lə­rin­dən əl çək­mə­yə­rək cəb­hə zo­na­sın­da sa­kit və­ziy­yə­tin hökm sür­mə­sin­də ma­raq­lı ol­ma­dı­ğı­nı ay­dın nü­ma­yiş et­di­rir. Tə­bii ki, bu və­ziy­yət­də dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin düş­mə­nə qar­şı sərt ad­dım­lar at­ma­sı gü­nün zə­ru­ri tə­lə­bi­nə çev­ri­lir. Am­ma gö­rü­nən odur ki, Er­mə­nis­ta­na qar­şı əmə­li ola­raq bey­nəl­xalq miq­yas­da han­sı­sa ad­dım atıl­ma­sı göz­lə­nil­mir. Bu və­ziy­yət­də ar­tıq Azər­bay­can özü düş­mə­ni cə­za­lan­dır­maq, ilk növ­bə­də ona hər­bi müs­tə­vi­də ye­ni dərs ver­mək məc­bu­riy­yə­tin­də­dir. Çün­ki Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri mü­ha­ri­bə qa­nun­la­rın­dan kə­na­ra çı­xa­raq mül­ki əha­li­ni hə­də­fə al­maq­dan çə­kin­mir. Elə da­ha bir uşa­ğın er­mə­ni gül­lə­si­nə tuş gəl­mə­si də gös­tə­rir ki, Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri ci­na­yət­kar qrup­laş­ma­lar­dan iba­rət­dir və bu öl­kə­də­ki si­ya­si re­ji­min ma­hiy­yə­tin­dən irə­li gə­lə­rək on­lar hə­lə də uşaq­la­rı, qa­dın­la­rı, qo­ca­la­rı hə­də­fə alır. Ra­mil Yu­si­fo­vun hə­də­fə alın­ma­sı bir da­ha van­da­lizm ak­tı ola­raq Er­mə­nis­tan döv­lə­ti­nin ter­ror­çu ma­hiy­yə­ti­ni sü­but edir. Bu sə­bəb­dən be­lə bir ci­na­yət­kar döv­lə­tə qar­şı mü­va­fiq ad­dım­lar atıl­ma­sı ar­tıq cid­di zə­ru­rət­dir. Ən azı ona gö­rə ki, mül­ki in­san­la­rın, o cüm­lə­dən uşaq­la­rın hə­də­fə alın­ma­sı və qət­lə ye­ti­ril­mə­si ar­tıq Er­mə­nis­ta­nın si­ya­si-hər­bi rəh­bər­li­yi­nin döv­lət si­ya­sə­ti­nə çev­ri­lib. Di­gər tə­rəf­dən Azər­bay­can ar­tıq rəs­mən bil­di­rir ki, Er­mə­nis­ta­nın Azər­bay­can mül­ki əha­li­si­nə və mül­ki ob­yekt­lə­rə bir­ba­şa və qəs­dən hü­cum­la­rı, bey­nəl­xalq hu­ma­ni­tar hü­qu­qun və in­san haq­la­rı­nın cid­di şə­kil­də po­zul­ma­sı­dır. Müa­sir bey­nəl­xalq hü­qu­qa əsa­sən, bu əməl­lə­rə gö­rə bir döv­lət ola­raq Er­mə­nis­tan­la bə­ra­bər bu öl­kə­nin si­ya­si-hər­bi rəh­bər­li­yin­də olan şəxs­lər də bi­la­va­si­tə mə­su­liy­yət da­şı­yır. Bu fon­da on­la­rın cə­za­lan­dı­rıl­ma­sı da zə­ru­ri şərt ki­mi çı­xış edir. Özü də bir mə­qam xü­su­si qeyd olun­ma­lı­dır ki, Er­mə­nis­ta­nın tö­rət­di­yi təx­ri­bat və hü­cum­la­rın qar­şı­sı­nı al­maq üçün Azər­bay­ca­nın at­ma­lı ola­ca­ğı ad­dım­la­rın mə­su­liy­yə­ti tam şə­kil­də Er­mə­nis­ta­nın üzə­ri­nə dü­şür.

Təh­lil­çi­lər he­sab edir ki, ya­ran­mış şə­ra­it­də Azər­bay­ca­nın düş­mə­ni cə­za­lan­dır­maq üçün mü­va­fiq ad­dım­lar at­ma­sı düş­mən üçün ki­fa­yət qə­dər pis nə­ti­cə­lə­rə gə­ti­rib çı­xa­ra­caq. İlk növ­bə­də ona gö­rə ki, ötən dövr ər­zin­də Azər­bay­can ki­fa­yət qə­dər güc­lən­di­yi hal­da Er­mə­nis­tan­da bu­nun ta­mam ək­si baş ve­rib. Di­gər tə­rəf­dən, ha­zır­da dün­ya miq­ya­sın­da baş ve­rən pro­ses­lər də Er­mə­nis­ta­nın möv­qe­lə­ri­nin da­ha da zə­if­lə­mə­si ilə mü­şa­yi­ət edil­mək­də­dir. Xü­su­sən də Ru­si­ya və ABŞ ara­sın­da qar­şı­dur­ma­nın kəs­kin­ləş­mə­si fo­nun­da bu pro­ses da­ha açıq mü­şa­hi­də olu­nur. Elə er­mə­ni eks­pert­lər də əmin­dir ki, Ru­si­ya­ya qar­şı sank­si­ya­lar Er­mə­nis­ta­na son də­rə­cə­də ne­qa­tiv tə­sir edə­cək. Çün­ki bu öl­kə­nin iq­ti­sa­diy­ya­tı Ru­si­ya iq­ti­sa­diy­ya­tı ilə sıx bağ­lı­dır. Mi­sal üçün, Er­mə­nis­ta­nın ümum­da­xi­li məh­su­lu­nun 17 fai­zi tək­cə bu öl­kə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən rus şir­kət­lə­ri­nin pa­yı­na dü­şür. Bu­nun­la ya­na­şı, Ru­si­ya­da ya­şa­yan mil­yon­lar­la er­mə­ni­nin Er­mə­nis­ta­na gön­dər­di­yi pul­lar da iq­ti­sa­diy­ya­tın ayaq­da qal­ma­sı­na kö­mək edir. Bu­nun kə­sil­mə­si isə so­si­al prob­lem­lə­rin da­ha da ağır­laş­ma­sı­na və öl­kə­yə gə­lən pul küt­lə­si­nin kəs­kin azal­ma­sı­na gə­ti­rib çı­xa­ra bi­lər. Er­mə­ni po­li­to­loq Ge­vorq Me­lik­yan da Ru­si­ya­ya qar­şı sank­si­ya­la­rın Er­mə­nis­ta­nı müt­ləq şə­kil­də uçu­ru­ma sü­rük­lə­yə­cə­yi­ni dü­şü­nür. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Ru­si­ya iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın zə­if­lə­mə­si bu öl­kə­dən Er­mə­nis­ta­na id­xal edi­lən mal­la­rın qiy­mət­lə­ri­nin qalx­ma­sı ilə nə­ti­cə­lə­nə­cək. Er­mə­ni iq­ti­sad­çı Vi­len Xa­çat­ryan isə he­sab edir ki, Ru­si­ya­ya qar­şı ye­ni sank­si­ya­lar pa­ke­ti bu öl­kə­də­ki er­mə­ni miq­rant­lar üçün cid­di prob­lem­lər ya­ra­da­caq: "Sank­si­ya­lar nə vaxt tət­biq edi­lir­sə, bun­dan ilk zə­rər gö­rən miq­rant­lar olur. Bu, iq­ti­sa­di böh­ran­lar za­ma­nı mü­şa­hi­də olu­nan dün­ya təc­rü­bə­si­dir. Mə­sə­lə on­da­dır ki, Ru­si­ya­da iş­lə­yən er­mə­ni­lə­rin sa­yı ki­fa­yət qə­dər çox­dur. Bu ba­xım­dan, sank­si­ya­lar­dan on­lar cid­di zə­rər gö­rə­cək". Er­mə­ni iq­ti­sad­çı­ın fik­rin­cə, Er­mə­nis­ta­nı iki təh­lü­kə göz­lə­yir: "Bi­rin­ci­si, Ru­si­ya­da iş­lə­yən miq­rant­la­rın gön­dər­di­yi pul küt­lə­si aza­la­caq. İkin­ci­si, Ru­si­ya iq­ti­sa­di zə­if­lə­mə fo­nun­da iş­çi­lə­ri ix­ti­sar edə­cək ki, bu da er­mə­ni­lə­rin küt­lə­vi su­rət­də öl­kə­yə qa­yıt­ma­sı de­mək­dir. Bi­zim iq­ti­sa­diy­ya­tı­mız bu yü­kü qal­dı­ra bil­mə­yə­cək".

Da­ha əv­vəl er­mə­ni si­ya­si şərh­çi Sar­kis Art­sru­ni də bil­dir­miş­di ki, Ru­si­ya-Ame­ri­ka böh­ra­nı ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun fəa­liy­yə­ti­ni da­ha da ef­fekt­siz edə­cək: "Bu, möv­cud sta­tus-kvo­nun möh­kəm­lən­di­ril­mə­si ba­xı­mın­dan Er­mə­nis­ta­nın xey­ri­nə gö­rü­nə bi­lər. La­kin ən bö­yük təh­lü­kə mü­na­qi­şə­nin həl­li ilə bağ­lı ümid­lə­rin bo­şa çıx­ma­sın­dan son­ra Azər­bay­ca­nın güc va­ri­an­tı­na əl at­ma­sı­dır. Bu ba­xım­dan, Qa­ra­bağ­da ye­ni mü­ha­ri­bə risq­lə­ri ar­tır". Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Ru­si­ya dün­ya­da sı­xış­dı­rıl­dıq­ca, Qaf­qaz si­ya­sə­ti­ni sərt­ləş­di­rə bi­lər: "Ru­si­ya­nın Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də Er­mə­nis­ta­nı qur­ban ve­rə­rək Qaf­qaz­da möh­kəm­lə­nə bi­lə­cə­yi va­ri­an­tı bu gün ön pla­na çı­xıb". Bü­tün bun­lar Ru­si­ya-ABŞ qar­şı­dur­ma­sı­nın Er­mə­nis­ta­na mən­fi is­ti­qa­mət­də cid­di tə­sir et­di­yi­ni qa­ba­rıq su­rət­də əks et­di­rir. Er­mə­ni me­dia­sı ya­zır ki, bö­yük öl­kə­lər ara­sın­da zid­diy­yət­lər bir qə­dər də də­rin­ləş­sə, İrə­van da­ha bö­yük it­ki­lə­rə mə­ruz qal­ma­lı ola­caq. Mə­sə­lən, ilk mər­hə­lə­də Ru­si­ya­dan er­mə­ni miq­rant­la­rın ge­ri qa­yıt­ma­sı göz­lə­nir. La­kin az son­ra iq­ti­sa­di çə­tin­lik üzün­dən on­la­rın və di­gər­lə­ri­nin Er­mə­nis­ta­nı küt­lə­vi şə­kil­də tərk et­mə­si proq­noz­laş­dı­rı­lır. Ey­ni za­man­da xa­ric­dən, xü­su­sən də Ru­si­ya­dan öl­kə­yə pul kö­çür­mə­lə­ri  əhə­miy­yət­li də­rə­cə­də aza­la­caq və bu, Er­mə­nis­tan­da so­si­al və­ziy­yə­ti da­ha da pis­ləş­di­rə­cək. Elə ma­liy­yə na­zi­ri Var­dan Aram­yan da eti­raf edir ki, son üç il­də Er­mə­nis­ta­na pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­mi 830 mil­yon dol­lar və ya­xud 38,4% aza­lıb. Bu­nun sə­bəb­lə­rin­dən bi­ri də Er­mə­nis­tan­dan bir­də­fə­lik ai­lə­si ilə kö­çən­lə­rin sa­yı­nın art­ma­sı ilə bağ­lı­dır. Öl­kə­də­ki de­moq­ra­fik və­ziy­yət Er­mə­nis­tan ic­ti­mai-si­ya­si şəxs­lə­ri­nin də na­ra­hat­lı­ğı­na sə­bəb olub. Er­mə­nis­tan par­la­men­ti­nin üz­vü Miq­ran Akop­yan bil­di­rib ki, im­miq­ra­si­ya və təh­lü­kə­siz­lik döv­lə­tin və ha­ki­miy­yə­tin baş­lı­ca və­zi­fə­si­dir: "Qa­lan­la­rı boş söz-söh­bət­dir". Er­mə­nis­tan və­tən­daş­la­rı or­du­da xid­mət et­mək is­tə­mir. Çün­ki so­si­al cə­hət­dən az­tə­mi­nat­lı ai­lə­lə­rin öv­lad­la­rı iş­ğal al­tın­da olan Dağ­lıq Qa­ra­bağ tor­paq­la­rı­na gön­də­ri­lir və bu­ra­da da on­lar baş­qa ma­raq­la­rın qur­ba­nı olur. Bü­tün bun­la­rın nə­ti­cə­si­dir ki, ar­tıq Er­mə­nis­tan or­du­sun­da xid­mət­dən ya­yın­ma və dö­yüş möv­qe­lə­ri­ni öz­ba­şı­na tər­ket­mə hal­la­rı küt­lə­vi xa­rak­ter alıb. Elə so­si­al şə­bə­kə­lər­də yer alan və aşa­ğı­da diq­qə­tə çat­dı­rı­lan ha­di­sə­lər də de­yi­lən­lə­ri tam sü­but edir. Mə­sə­lən, so­si­al şə­bə­kə­lər­də ya­yı­lan mə­lu­mat­lar­dan bəl­li olur ki, av­qus­tun 4-də Xo­ca­vənd ra­yo­nu əra­zi­sin­də yer­lə­şən Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin hər­bi his­sə­sin­də Qa­ra­gen Pi­ri­pos­yan ad­lı hər­bi qul­luq­çu hər­bi his­sə­ni öz­ba­şı­na tərk edib. Av­qus­tun 6-da isə ey­ni vaxt­da Ma­da­giz əra­zi­sin­də yer­lə­şən hər­bi his­sə­lər­də Er­mə­nis­tan or­du­su­nun 4 hər­bi qul­luq­çu­su hər­bi his­sə­ni öz­ba­şı­na tərk edib. Ser­gey Mar­dan­yan, Sa­gir Avak­yan və İvan Va­nes­yan ba­rə­sin­də ni­zam­na­mə çər­çi­və­sin­də cə­za təd­bi­ri gö­rü­lüb. Hər­bi Pro­ku­ror­lu­ğa bu ba­rə­də mə­lu­mat ve­ril­mə­yib. Ko­man­dan­lıq tə­rə­fin­dən cidd-cəhd­lə adı hər­bi po­lis­dən giz­lə­di­lən 4-cü hər­bi qul­luq­çu isə ya­xa­la­nar­kən ac ol­du­ğu­nu və ye­mək üçün get­di­yi­ni bil­di­rib. Da­ha bir in­si­dent Fü­zu­li ra­yo­nu əra­zi­sin­də yer­lə­şən Er­mə­nis­tan or­du­su­nun böl­mə­lə­rin­dən bi­rin­də baş ve­rib. Be­lə ki, av­qus­tun 7-də ge­cə sa­at­la­rın­da bö­lük ko­man­di­ri Xa­lat­ya­nın dö­yüş möv­qe­yi­ni öz­ba­şı­na tərk edə­rək get­di­yi bil­di­ri­lir. Ha­di­sə giz­lə­dil­sə də, za­bit yol­daş­la­rı onun sər­xoş və­ziy­yət­də ya­xa­lan­dı­ğı­nı bil­di­rir. Ən ma­raq­lı ha­di­sə isə Had­rut ra­yo­nu əra­zi­sin­də yer­lə­şən iş­ğal­çı or­du­nun hər­bi his­sə­sin­də baş ve­rib. Bu­ra­da ar­til­le­ri­ya di­vi­zio­nun­da yu­xa­rı ko­man­dan­lıq tə­rə­fin­dən qə­fil yox­la­ma ke­çi­ri­lər­kən 3 hər­bi qul­luq­çu­nun ye­rin­də ol­ma­dı­ğı aş­kar­la­nıb. Rəh­bər­li­yi al­dat­ma­ğa cəhd gös­tə­rən er­mə­nis­tan­lı za­bit on­la­rın ye­ri­nə baş­qa əs­gər­lə­ri yox­la­ma ko­mis­si­ya­sı­na təq­dim edib. Bü­tün bun­lar er­mə­ni cə­miy­yə­tin­də və or­du­sun­da han­sı və­ziy­yə­tin bər­qə­rar ol­du­ğu­nu ay­dın şə­kil­də nü­ma­yiş et­di­rir. İn­di bu du­rum­da olan bir öl­kə cəb­hə­də təx­ri­bat­lar­dan əl çək­mək is­tə­mir, mül­ki əha­li­ni bi­lə­rək­dən hə­də­fə alır. Hal­bu­ki, Azər­bay­ca­nın adek­vat ca­vab təd­bir­lə­ri ha­lın­da düş­mən ki­fa­yət qə­dər bö­yük it­ki­lə­rə mə­ruz qa­la­ca­ğı­nı da yax­şı bi­lir. Elə bu sə­bəb­dən Er­mə­nis­tan rəh­bər­lyi­nin Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı möv­cud si­ya­sə­ti heç bir mən­ti­qi ad­dım­la izah olun­mur. Be­lə gö­rü­nür, düş­mən cəb­hə­də ye­ni cid­di dərs al­ma­yın­ca sa­kit­ləş­mə­yə­cək. Azər­bay­can isə hə­lə ötən ilin ap­re­lin­də Er­mə­nis­ta­na is­tə­ni­lən an la­zı­mi dərs ver­mə­yə qa­dir or­du­ya sa­hib ol­du­ğu­nu sü­but edib. Mül­ki əha­li­nin, o cüm­lə­dən uşaq­la­rın hə­də­fə alın­ma­sı fo­nun­da isə he­sab edi­lir ki, Er­mə­nis­ta­nı ye­ni­dən hərb cəb­hə­sin­də ağır məğ­lu­biy­yə­tə dü­çar et­mək gü­nün tə­lə­bi­dir.

Na­hid SA­LA­YEV

Ya­zı Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun ma­liy­yə dəs­tə­yi­lə çap olu­nur.

Son xəbərlər