19/07/2018 05:27
728 x 90

Minsk Qru­pu qon­dar­ma "DQR"in Qa­ra­bağ pro­se­si­ni aş­kar po­zan təx­ri­bat­çı lek­si­ko­nu­nu sü­kut­la qar­şı­la­dı...

"ATƏT-in adın­dan da­nı­şı­lır­sa, o za­man adı­çə­ki­lən qu­rum borc­lu­dur ki, bu­na öz eti­ra­zı­nı bil­dir­sin"

img

Ra­mil Hü­sey­nov: "Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun 25 il­lik sə­riş­tə­siz­li­yi, bey­nəl­xalq qa­nun­la­rın iş­lə­mə­mə­si göz qa­ba­ğın­da­dır"

 

Av­qus­tun 8-də Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin mət­bu­at xid­mə­ti mə­lu­mat ver­miş­di ki, ATƏT-in fəa­liy­yət­də olan səd­ri­nin şəx­si nü­ma­yən­də­si­nin man­da­tı­na uy­ğun ola­raq, av­qus­tun 9-da Ağ­dam ra­yo­nu Sa­rı­ca­lı kən­di­nin ya­xın­lı­ğın­da yer­lə­şən Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan qo­şun­la­rı­nın tə­mas xət­tin­də növ­bə­ti mo­ni­to­rin­qin ke­çi­ril­mə­si plan­laş­dı­rı­lır.

Sö­zü­ge­dən mo­ni­to­rin­qi Azər­bay­can Or­du­su­nun nə­za­rə­tin­də olan əra­zi­də ATƏT-in fəa­liy­yət­də olan səd­ri­nin şəx­si nü­ma­yən­də­si An­ji Kasp­şik və onun səh­ra kö­mək­çi­si Mi­xa­il Ola­ru, Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri tə­rə­fin­dən iş­ğal edil­miş Azər­bay­can əra­zi­sin­də isə şəx­si nü­ma­yən­də­nin səh­ra kö­mək­çi­lə­ri Gen­na­di Pet­ri­ka, Oq­nyen Yo­viç və Mar­tin Şus­te­rin apa­ra­caq­la­rı bil­di­ri­lir­di.

Bu ara­da qon­dar­ma "DQR" gu­ya "Art­sax" və Azər­bay­can Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin tə­mas xət­tin­də ATƏT-in mo­ni­to­rinq apar­ma­sı ba­rə­də mə­lu­mat ya­yıb. Ma­raq­lı­sı odur ki, ATƏT se­pa­rat­çı qu­ru­mun bu açıq­la­ma­sı­na öz eti­ra­zı­nı bil­dir­mə­yib. Nə­zə­rə al­saq ki, se­pa­rat­çı qu­rum ta­nın­ma­yıb, o za­man on­la­rın ATƏT adın­dan bu cür da­nış­ma­ğa əsas­la­rı yox­dur. Bü­tün hal­lar­da, ATƏT ni­yə bu təq­di­ma­ta eti­raz et­mir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən VİP-in sədr müa­vi­ni Ra­mil Hü­sey­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu, ATƏT-in Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nə ya­naş­ma­da sər­gi­lə­di­yi ri­ya­kar­lı­ğın gös­tə­ri­ci­si­dir: "Ay­dın mə­sə­lə­dir ki, qon­dar­ma "DQR"in hu­qu­qi ba­xım­dan bu ba­rə­də açıq­la­ma ver­mək sə­la­hiy­yə­ti yox­dur. Ona gö­rə ki, se­pa­rat­çı qu­rum ta­nın­ma­yıb. Açıq­la­ma ve­rir­sə, bu həm bey­nəl­xalq, həm də yer­li qa­nun­la­ra zid­dir. ATƏT-in adın­dan da­nı­şı­lır­sa, o za­man adı­çə­ki­lən qu­rum borc­lu­dur ki, bu­na öz eti­ra­zı­nı bil­dir­sin. An­caq biz nə­yi mü­şa­hi­də edi­rik? ATƏT bu­na öz eti­ra­zı­nı bil­dir­mək əvə­zi­nə, bu­nu gör­məz­dən gə­lir. Be­lə ol­du­ğu təq­dir­də, əl­bət­tə ki, se­pa­rat­çı qu­rum bu ki­mi qa­nu­na­zidd əməl­lə­ri­ni bun­dan son­ra də da­vam et­di­rə­cək. Çün­ki Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də ATƏT-in 25 il­lik sə­riş­tə­siz­li­yi, bey­nəl­xalq qa­nun­la­rın iş­lə­mə­mə­si göz qa­ba­ğın­da­dır. Fak­ti­ki ola­raq bey­nəl­xalq qa­nun­la­ra əməl olun­mur. Bun­la­rı gö­rə-gö­rə, ATƏT-in mə­lum mə­sə­lə­yə adek­vat re­ak­si­ya ve­rə­cə­yi­ni göz­lə­mək sa­də­lövh­lük olar. Mü­na­qi­şə­nin in­di­yə qə­dər həll olun­ma­ma­sı­nın gü­nah­kar­la­rın­dan bi­ri də ATƏT-in Minsk Qru­pu­dur".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər