20/06/2018 11:02
728 x 90

Ap­rel dö­yüş­lə­rin­dən bir il son­ra şərt­lər­dən ge­ri çə­kil­mək Er­mə­nis­ta­nın dip­lo­ma­tik məğ­lu­biy­yə­ti ki­mi...

"Er­mə­nis­ta­nın güd­dü­yü təh­lü­kə­li məq­səd iş­ğa­la əsas­la­nan möv­cud sta­tus-kvo­nu sax­la­ma­ğı hə­dəf­lə­yir­di"

img

El­şən Hə­sə­nov: "An­caq son nə­ti­cə­də onun qoy­du­ğu bu şərt alın­ma­dı və Er­mə­nis­tan ye­ni­dən da­nı­şıq­la­ra qa­yıt­dı"

 

2016-cı ilin iyun ayın­dan Er­mə­nis­tan bü­tün gö­rüş­lər­dən qa­çır­dı. Er­mə­nis­tan xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri açıq şə­kil­də Ham­burq və Mün­hen­də öz iş­ti­ra­kı­nı yal­nız ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­ri­nin iki öl­kə­nin xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri üçün təş­kil et­di­yi şam ye­mə­yi ilə məh­dud­laş­dı­rır­dı.

Pre­zi­dent­lə­rin Vya­na və Sankt-Pe­ter­burq gö­rüş­lə­rin­də mü­za­ki­rə olu­nan mə­sə­lə­lə­rin ma­hiy­yə­ti on­dan iba­rət ol­du ki, in­si­dent­lə­rin araş­dı­rıl­ma­sı me­xa­niz­mi, hu­ma­ni­tar mə­sə­lə­lər və mü­na­qi­şə­nin həl­li üz­rə subs­tan­tiv da­nı­şıq­lar pa­ra­lel və sin­xron şə­kil­də apa­rıl­ma­lı­dır. Subs­tan­tiv da­nı­şıq­la­rın əsas ele­men­ti ola­raq möv­cud sta­tus-kvo də­yiş­di­ril­mə­li və Er­mə­nis­tan qo­şun­la­rı­nın Azər­bay­ca­nın iş­ğal olun­muş əra­zi­lə­rin­dən mər­hə­lə­li şə­kil­də çı­xa­rıl­ma­sı tə­min edil­mə­li­dir. La­kin Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­yan İs­pa­ni­ya­nın EFE agent­li­yi­nə mü­sa­hi­bə­sin­də subs­tan­tiv da­nı­şıq­la­ra baş­la­maq üçün şərt qoy­du­ğu­nu bil­di­rib.

An­caq xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin Brüs­sel­də ke­çi­ri­lən son gö­rü­şün­dən son­ra bəl­li ol­du ki, Er­mə­nis­tan sülh da­nı­şıq­la­rı­na qa­yıt­ma­ğa məc­bur qa­lıb.

Er­mə­nis­tan sülh da­nı­şıq­la­rı­na qa­yıt­maq üçün han­sı şərt­lə­ri qo­yur­du və Azər­bay­can on­la­rı han­sı şərt­lər­dən im­ti­na et­mə­yə məc­bur et­di?

Eks­pert El­şən Hə­sə­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, Er­mə­nis­ta­nın şərt­lə­ri ke­çər­siz ol­du: "Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li üz­rə subs­tan­tiv da­nı­şıq­la­ra baş­la­ma­ğa Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən döv­lət baş­çı­sı sə­viy­yə­sin­də qeyd-şər­tin qo­yul­ma­sı qəs­dən da­nı­şıq­la­rın po­zul­ma­sı, boy­kot və şan­taj de­mək idi. Da­nı­şıq­la­ra baş­la­maq üçün hər han­sı şər­tin irə­li sü­rül­mə­si qə­bu­le­dil­məz­dir və ümu­miy­yət­lə, mü­na­qi­şə­nin həl­li üz­rə bü­tün ba­za sə­nəd­lə­ri­nin ma­hiy­yə­ti­nə və ru­hu­na zid­dir.

Er­mə­nis­tan subs­tan­tiv da­nı­şıq­la­ra get­mək­dən ya­yın­maq üçün da­vam­lı şə­kil­də si­ya­si-hər­bi təx­ri­bat­la­ra əl atır­dı. Bü­tün bun­lar açıq şə­kil­də onu gös­tə­rir­di ki, Er­mə­nis­tan Azər­bay­can əra­zi­lə­ri­nin il­ha­qı si­ya­sə­ti­ni yü­rü­dür və hər bir vəch­lə iş­ğa­lı sax­la­ma­ğa və möh­kəm­lən­dir­mə­yə ça­lı­şır. Bu­nun mü­qa­bi­lin­də in­si­dent­lə­rin araş­dı­rıl­ma­sı ki­mi tex­ni­ki mə­sə­lə­ni gün­də­mə gə­tir­mək və subs­tan­tiv da­nı­şıq­la­rı tex­ni­ki mə­sə­lə­nin gi­ro­vu­na çe­vir­mək­lə, Er­mə­nis­ta­nın güd­dü­yü təh­lü­kə­li məq­səd iş­ğa­la əsas­la­nan möv­cud sta­tus-kvo­nu sax­la­ma­ğı hə­dəf­lə­yir­di. An­caq son nə­ti­cə­də onun qoy­du­ğu bu şərt alın­ma­dı və Er­mə­nis­tan ye­ni­dən da­nı­şıq­la­ra qa­yıt­dı. An­caq bu da mə­sə­lə­ni tam həll et­mir. Da­nı­şıq­lar pro­se­sin­də kons­truk­tiv­lik ol­ma­sa, biz mü­ha­ri­bə va­ri­an­tı ilə üz­ləş­mə­li ola­ca­ğıq".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər