25/06/2018 08:30
728 x 90

Ru­si­ya­nın Su­ri­ya təc­rü­bə­si­nin Qaf­qaz­da tət­bi­qi və Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin pers­pek­ti­vi...

"Dö­yüş ha­zır­lı­ğı­nı da­ha da tək­mil­ləş­dir­mək üçün təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si apar­maq çox fay­da­lı­dır"

img

Meh­di Meh­di­yev: "Ora­da bə­zi tak­ti­ka­la­rın öy­rə­nil­mə­si və dö­yüş­də tət­biq olun­ma­sı müm­kün­dür"

 

"Azər­bay­can Ru­si­ya­nın Su­ri­ya­da­kı hər­bi əmə­liy­yat­lar­da təc­rü­bə­si­ni öy­rə­nir". Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, bu­nu "RİA No­vos­ti" agent­li­yi­nə mü­sa­hi­bə­sin­də Azər­bay­can mü­da­fiə na­zi­ri Za­kir Hə­sə­nov de­yib.

O, ru­si­ya­lı həm­ka­rı Ser­gey Şoy­qu ilə də­fə­lər­lə fi­kir mü­ba­di­lə­si apar­dı­ğı­nı bil­di­rib: "Dün­ya­da hərb­çi­lə­rin bü­tün son hər­bi mü­na­qi­şə­lə­rin öy­rə­nil­mə­si təc­rü­bə­si var. Şüb­hə­siz ki, biz Ru­si­ya­nın Su­ri­ya­da hər­bi əmə­liy­yat­lar­da­kı təc­rü­bə­si­ni öy­rə­ni­rik. Mü­tə­xəs­sis­lər­lə təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si apa­rı­rıq. Biz də­fə­lər­lə Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı­nın mü­da­fiə na­zi­ri Ser­gey Şoy­qu ilə fi­kir mü­ba­di­lə­si apar­mı­şıq. Və bi­zim mü­va­fiq ko­man­dan­lar da söh­bət­lə­şib­lər. Sağ ol­sun Ru­si­ya tə­rə­fi ki, bi­zə ma­te­ri­al təq­dim edib. Biz bu­nu öz böl­gə­mi­zə uy­ğun­laş­dı­rı­rıq. İn­di hər şey çox tez in­ki­şaf edir. De­yək ki, 4 il əv­vəl pi­lot­suz uçuş apa­rat­la­rı­na na­dir hal­lar­da rast gəl­mək olur­du, in­di isə ən aşa­ğı rüt­bə­li ko­man­dir də on­suz ke­çin­mir".

Na­zi­rin açıq­la­ma­sın­dan o da mə­lum olub ki, hərb­çi­lə­ri­miz hər za­man və­ziy­yə­ti təh­lil edir və si­lah-tex­ni­ka­nın ən yax­şı­sı­nı se­çir­lər: "Bi­zim Ru­si­ya ilə hər­bi-tex­ni­ki sa­hə­də çox yax­şı əmək­daş­lı­ğı­mız var. Biz Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sın­dan ən son si­lah növ­lə­ri alı­rıq. Əsas diq­qə­ti si­lah­la­rın ma­nevr­li­lik, güc­lü zər­bə en­dir­mək və da­ha də­qiq vur­maq ki­mi xü­su­siy­yət­lə­ri­nə yö­nəl­di­rik".

Ümu­mi­lik­də, Ru­si­ya­nın Su­ri­ya­da­kı təc­rü­bə­si­ni Azər­bay­can da öy­rə­nib tət­biq et­sə, Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin həl­lin­də nə­yə na­il ola bi­lə­cə­yik?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən hər­bi eks­pert Meh­di Meh­di­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, müx­tə­lif dö­yüş əmə­liy­yat­la­rı­nın öy­rə­ni­lib təh­lil olun­ma­sı müs­bət ya­naş­ma­dır: "Dö­yüş ha­zır­lı­ğı­nı da­ha da tək­mil­ləş­dir­mək üçün təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si apar­maq çox fay­da­lı­dır. Nə­zə­rə al­maq la­zım­dır ki, bir çox döv­lət­lər bu­nu mü­tə­ma­di ola­raq sı­naq­dan ke­çi­rir. Tə­bii ki, biz bir­ba­şa Su­ri­ya­da­kı tak­ti­ka­nı bu­ra­da tət­biq edə bil­mə­rik. Çün­ki or­ta­da bir sı­ra fərq­lər var. Mə­sə­lə on­da­dır ki, əra­zi ba­xı­mın­dan və dö­yü­şün ge­di­şat qay­da­la­rı­na gö­rə or­ta­da fərq­lər var. Çün­ki Su­ri­ya­dan fərq­li ola­raq Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın əra­zi­si dağ­lıq­dır. Ey­ni za­man­da, Su­ri­ya­ya ba­xan­da biz­də dö­yüş mey­da­nı ki­çik­dir. An­caq bu­na rəğ­mən, ora­da bə­zi tak­ti­ka­la­rın öy­rə­nil­mə­si və dö­yüş­də tət­biq olun­ma­sı müm­kün­dür. Bu, or­du­nun dö­yüş qa­bi­liy­yə­ti­ni da­ha da ar­tır­maq iq­ti­da­rı­na ma­lik­dir. He­sab edi­rəm ki, biz bu im­kan­lar­dan is­ti­fa­də et­mə­li­yik. Onu da qeyd edim ki, xa­ri­ci güc­lər ma­ne ol­ma­sa, Azər­bay­can çox qı­sa bir za­man­da iş­ğal olu­nan tor­paq­la­rı azad et­mək gü­cü­nə ma­lik­dir".
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər