20/06/2018 11:18
728 x 90

Həm­sədr­lər bu il Əli­yev-Sar­kis­yan gö­rü­şü­nün təş­ki­li­ni əsas və­zi­fə­yə çe­vir­di­lər

"Be­lə tə­mas­lar Er­mə­nis­ta­nı sülh da­nı­şıq­la­rı­na qay­tar­maq ba­xı­mın­dan fay­da­lı sa­yı­la bi­lər"

img

Qa­bil Hü­seyn­li: "An­caq cid­di nə­ti­cə­nin əl­də olun­ma­sı üçün, müt­ləq mə­na­da, Er­mə­nis­tan kons­truk­tiv möv­qe­yə gə­ti­ril­mə­li­dir"

 

ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­ri Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin Brüs­sel gö­rü­şü ilə bağ­lı bə­ya­nat ya­yıb. Bə­ya­nat­da Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­ri İqor Po­pov (Ru­si­ya), Ste­fan Vis­kon­ti (Fran­sa) və Ri­çard Hoq­lan­dın (ABŞ) iyu­lun 11-də Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan XİN rəh­bər­lə­ri ilə gö­rüş­dü­yü və Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li ilə bağ­lı gə­lə­cək ad­dım­la­rı mü­za­ki­rə et­di­yi qeyd olu­nur.

Gö­rüş­də, həm­çi­nin, ATƏT səd­ri­nin şəx­si nü­ma­yən­də­si Kasp­şik iş­ti­rak edib.

Bə­ya­nat­da bil­di­ri­lir ki, na­zir­lər öz pre­zi­dent­lə­ri­nə həm­sədr­lə­rin bu ilin so­nu­na­dək yük­sək sə­viy­yə­li gö­rü­şün ke­çi­ril­mə­si ilə bağ­lı tək­li­fi­ni çat­dır­ma­ğa ra­zı­lıq ve­rib. Həm­sədr­lər pre­zi­dent­lə­rin gö­rü­şü­nün təş­kil edil­mə­sin­də yar­dım tək­lif edib. Gö­rüş za­ma­nı tə­mas xət­tin­də­ki son du­rum da mü­za­ki­rə edi­lib.

"Na­zir­lər və həm­sədr­lər sen­tyabr ayın­da Nyu-York­da baş tu­ta­caq BMT Baş As­samb­le­ya­sı­nın 72-ci ses­si­ya­sı­nın ku­lu­ar­la­rın­da ye­ni­dən gö­rüş­mək ba­rə­də ra­zı­la­şıb", - de­yə bə­ya­nat­da vur­ğu­la­nır. 

Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin iyu­lun 11-də Brüs­sel­də ke­çi­ril­miş gö­rü­şü ilə əla­qə­dar Azər­bay­can XİN-in Mət­bu­at xid­mə­ti­nin rəh­bə­ri Hik­mət Ha­cı­yev açıq­la­ma ve­rib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, gö­rüş­də ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­ri tə­rə­fin­dən xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin bu il BMT Baş As­samb­le­ya­sı­nın ses­si­ya­sı çər­çi­və­sin­də gö­rü­şü­nün ke­çi­ril­mə­si tək­lif edi­lib və Azər­bay­can tə­rə­fi bu tək­li­fə ra­zı­lı­ğı­nı bil­di­rib: "Həm­sədr­lər tə­rə­fin­dən Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan pre­zi­dent­lə­ri­nin gö­rü­şü ba­rə­sin­də tək­lif hər iki öl­kə­nin xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri tə­rə­fin­dən döv­lət baş­çı­la­rı­na mə­ru­zə edi­lə­cək. Pre­zi­dent­lə­rin gö­rü­şün­dən son­ra 2017-ci ilin pa­yı­zın­da həm­sədr­lə­rin re­gio­na tək­rar sə­fə­ri plan­laş­dı­rı­lıb.

Gö­rüş əs­na­sın­da xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri El­mar Məm­məd­ya­rov bir da­ha bil­di­rib ki, mü­na­qi­şə ilə əla­qə­dar gər­gin­li­yin azal­dıl­ma­sı və re­gi­on­da təh­lü­kə­siz­li­yin tə­min olun­ma­sı üçün, həm­sədr­lə­rin təq­dim et­dik­lə­ri möv­cud plan­la­ra uy­ğun ola­raq, Er­mə­nis­tan qo­şun­la­rı Azər­bay­ca­nın iş­ğal edil­miş əra­zi­lə­rin­dən çı­xa­rıl­ma­lı­dır.

Gö­rüş­də hər han­sı me­xa­nizm­lə­rin ya­ra­dıl­ma­sı mü­za­ki­rə möv­zu­su ol­ma­yıb".

Pre­zi­dent­lə­rin nə­zər­də tu­tu­lan gö­rü­şü Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi ilə bağ­lı və­ziy­yə­ti də­yi­şə bi­lər­mi?

Po­li­to­loq Qa­bil Hü­seyn­li qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, baş tu­tan gö­rüş­də hər han­sı bir nə­ti­cə əl­də olun­ma­yıb: "Bu­nun həm­sədr­lə­rin öz man­da­tı­na ya­ran­mış eti­mad­sız­lı­ğı ara­dan gö­tür­mək­lə bağ­lı təş­kil edil­di­yi­nə şüb­hə yox­dur. Çün­ki Er­mə­nis­tan ap­rel dö­yüş­lə­rin­dən son­ra kon­kret ola­raq sülh da­nı­şıq­la­rı­nı boy­kot edir­di. Həm­sədr­lik ins­ti­tu­tu isə in­di­yə qə­dər yal­nız gö­rüş­lər ke­çir­mək­lə məş­ğul olub. Həm də mü­na­qi­şə tə­rəf­lə­ri­nin gö­rü­şü­nü təş­kil edib, ara­da va­si­tə­çi­lik mis­si­ya­sı­nı hə­ya­ta ke­çi­rib. An­caq son vaxt­lar Er­mə­nis­tan sülh da­nı­şıq­la­rı­na da mə­həl qoy­mur­du. Həm­sədr­lər bu­nun­la tam funk­si­ya­sız bir tə­si­sa­ta çev­ril­miş olur­du. Bu sə­bəb­dən də böl­gə­yə et­dik­lə­ri son sə­fər­də xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri ara­sın­da gö­rü­şün ke­çi­ril­mə­si­nə na­il ol­du­lar. Öl­kə baş­çı­la­rı­nın gö­rü­şü isə mə­nə elə gə­lir ki, for­mal xa­rak­ter da­şı­ya­caq. Çün­ki kon­kret nə­ti­cə­nin göz­lə­nil­di­yi gö­rüş­dən qa­baq xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri sə­viy­yə­sin­də han­sı­sa ra­zı­laş­ma­lar əl­də edi­lir. Biz son gö­rüş­də bu­nu gör­mə­dik. Bu ba­xım­dan da pre­zi­dent­lə­rin nə­zər­də tu­tu­lan gö­rü­şü­nün mü­na­qi­şə ilə bağ­lı kar­di­nal də­yi­şik­lik ya­ra­da­ca­ğı inan­dı­rı­cı gö­rün­mür. Be­lə tə­mas­lar Er­mə­nis­ta­nı sülh da­nı­şıq­la­rı­na qay­tar­maq ba­xı­mın­dan fay­da­lı sa­yı­la bi­lər. An­caq cid­di nə­ti­cə­nin əl­də olun­ma­sı üçün, müt­ləq mə­na­da, Er­mə­nis­tan kons­truk­tiv möv­qe­yə gə­ti­ril­mə­li­dir. Bu­nun da yo­lu hə­min öl­kə­yə edi­lə­cək təz­yiq­lər­dən ke­çir. Hə­lə­lik isə biz həm­sədr­lə­rin tim­sa­lın­da bu niy­yə­ti gör­mü­rük".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər