25/06/2018 08:25
728 x 90

Azər­bay­can de­pu­tat­la­rı ÜAK-a gö­rə Ru­si­ya­ya ar­qu­ment­li bas­qı­la­rı da­vam et­di­rir...

Əf­la­tun Ama­şov: "Ru­si­ya­da və­tən­daş­la­rın bir­ləş­mək azad­lı­ğı po­zu­lur..."

img

Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin (ÜAK ) qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi onu gös­tə­rir ki, Ru­si­ya­da ya­şa­yan, ona sı­ğı­nan in­san­la­rın hü­quq­la­rı qo­run­ma­ya da bi­lər. Bu­nu "Trend"-ə Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Əf­la­tun Ama­şov de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu ad­dım is­tər-is­tə­məz Azər­bay­can-Ru­si­ya mü­na­si­bət­lə­ri­nə mən­fi tə­sir gös­tə­rə­cək: "Heç za­man Azər­bay­can, azər­bay­can­lı­lar tə­rə­fin­dən Ru­si­ya döv­lət­çi­li­yi­nə ar­xa­dan zər­bə vu­rul­ma­yıb. Am­ma baş­qa xalq­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri üçün bu­nu de­yə bil­mə­rik. Bu, məhz hə­min ənə­nə­lə­rə söy­kə­nən Ru­si­ya-Azər­bay­can dost­lu­ğu­na xə­ləl gə­ti­rə, mü­na­si­bət­lər­də is­tər-is­tə­məz so­yuq­luq ya­ra­da bi­lər. Ru­si­ya bi­zim üçün tə­rəf­siz döv­lət ol­ma­lı­dır. Çün­ki Ru­si­ya ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­rin­dən bi­ri­dir. Ru­si­ya bu gün Ru­si­ya Er­mə­ni­lə­ri İt­ti­fa­qı­nın rəh­bə­ri Ara Ab­ram­ya­nın 60 il­lik yu­bi­le­yi ilə əla­qə­dar bö­yük bay­ram təd­bi­ri ke­çi­rir­sə və Ru­si­ya Pre­zi­den­ti Vla­di­mir Pu­tin ona təb­rik mək­tu­bu gön­də­rir­sə, Azər­bay­ca­na isə bu cür mü­na­si­bət gös­tə­rir­sə, bu, ar­tıq Ru­si­ya­nın tə­rəf­siz ol­ma­dı­ğı­nı gös­tə­rir. Bu da bu öl­kə­ni Cə­nu­bi Qaf­qaz­da nü­fuz­dan sa­la, Cə­nu­bi Qaf­qaz­la bağ­lı mü­əy­yən prob­lem­lər ya­ra­da bi­lər. Mən­cə, bu mə­sə­lə gün­də­mə gə­lə bi­lər".

De­pu­tat qeyd edib ki, Ru­si­ya çox­mil­lət­li bir döv­lət­dir və ora­da ya­şa­yan xalq­la­rın da bir­ləş­di­yi qu­rum­lar var: "Bu ad­dım­la Ru­si­ya və­tən­daş­la­rı­nın bir­ləş­mək azad­lı­ğı­nın qo­run­ma­sı prin­sip­lə­ri­ni po­zur. Ru­si­ya­da çox­say­lı di­as­por təş­ki­lat­la­rı var. ÜAK-ın ləğ­vi Ru­si­ya­da han­sı­sa bir xal­qın di­as­por təş­ki­la­tı­nın bağ­la­nıl­ma­sı ilə nə­ti­cə­lə­nən ilk ad­dım­dır. Əmi­nəm ki, Ru­si­ya tə­rə­fi bu mə­sə­lə­lə­ri cid­di araş­dı­ra­caq, hü­qu­qa söy­kə­nə­rək ÜAK-ın ləğ­vi ilə bağ­lı qə­ra­rı­nı də­yi­şə­cək".

Ru­si­ya­da ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın öl­kə­nin iq­ti­sa­di du­ru­mu­nun yax­şı­laş­ma­sın­da önəm­li rol oy­na­dıq­la­rı­nı və heç za­man se­pa­rat­cı möv­qe tut­ma­dıq­la­rı­nı vur­ğu­la­yan Ə.Ama­şov he­sab edir ki, hə­min in­san­lar bu­nun­la öz­lə­ri­nin hü­quq­la­rı­nın po­zul­du­ğu­nu hiss edə­cək­lər: "Bu mə­sə­lə­də biz er­mə­ni fak­to­ru­nu da müt­ləq diq­qət­də sax­la­ma­lı­yıq. Ap­rel dö­yüş­lə­rin­dən əv­vəl və son­ra da er­mə­ni eks­pert­lə­ri də­fə­lər­lə vur­ğu­la­yıb­lar ki, Ru­si­ya-Azər­bay­can mü­na­si­bət­lə­ri so­yuq, Ru­si­ya-Er­mə­nis­tan mü­na­si­bət­lə­ri da­ha is­ti ol­ma­lı­dır. On­lar həm öz əla­qə­lə­ri, həm də di­as­por təş­ki­lat­la­rı va­si­tə­si­lə mü­na­si­bət­lə­rin so­yu­ma­sı üçün iş­lər gör­dü­lər. Ey­ni za­man­da, Ru­si­ya­da ha­ki­miy­yət­də olan an­tia­zər­bay­can qüv­və­lə­ri ilə əmək­daş­lı­ğı möh­kəm­lət­di­lər. Biz də hə­min nə­ti­cə­nin şa­hi­di ol­duq".

Ə.Ama­şov he­sab edir ki, Ru­si­ya Əd­liy­yə Na­zir­li­yi ÜAK-ın ləğ­vi üçün əsas gö­tü­rü­lən tex­ni­ki sə­bəb­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na ça­lış­ma­lı idi: "ÜAK-ın pre­zi­den­ti Fa­zil Qur­ba­nov çı­xış edə­rək bil­di­rib ki, bu­ra­da sırf tex­ni­ki xə­ta­lar­dan söh­bət ge­də bi­lər. Bu xə­ta­lar on­dan iba­rət­dir ki, kon­qre­sin adı ni­yə Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­dir. Gu­ya ki, adı fəa­liy­yə­ti­nə uy­ğun gəl­mir, ic­las­lar gec ke­çi­ri­lir və s. Əd­liy­yə Na­zir­li­yi təş­ki­lat­la­rın be­lə səhv­lə­ri­ni dü­zəlt­mə­yə ça­lış­ma­lı­dır. Son 4 ay­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən araş­dır­ma­lar isə bir­mə­na­lı qay­da­da səhv­lə­rin dü­zəl­dil­mə­si­nə de­yil, əla­və səhv­lə­rin ax­ta­rıl­ma­sı­na yö­nəl­di. Nə­ti­cə­də Ru­si­ya Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nin mək­tu­bu məh­kə­mə­də əsas gö­tü­rül­dü və kon­qres ləğv olun­du".

Şi­ma­li Kipr te­le­vi­zi­ya­sın­da ÜAK-ın ləğ­vi ilə bağ­lı mü­za­ki­rə apa­rıl­dı

Şi­ma­li Kip­rin yüz­dən ar­tıq öl­kə­də ya­yım­la­nan "Gənc TV" ka­na­lın­da "Həf­tə­yə ba­xış" ana­li­tik proq­ra­mı­nın növ­bə­ti bu­ra­xı­lı­şı "Ba­kı-2017" IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı və Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can Kon­qre­si­nin (ÜAK) qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi­nə həsr olu­nub. "Trend"-in mə­lu­ma­tı­na gö­rə, proq­ram Azər­bay­can-Kipr Dost­luq Cə­miy­yə­ti­nin (AKDC) tə­şəb­bü­sü ilə ər­sə­yə gə­lib.

Dok­tor Gü­vən Arıq­lı­nın can­lı apar­dı­ğı ve­ri­liş­də AKDC-nin səd­ri Or­xan Hə­sə­noğ­lu öl­kə­miz­də ke­çi­ri­lən IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın əhə­miy­yə­tin­dən da­nı­şıb. O, Azər­bay­ca­nın son il­lər­də on­lar­la be­lə bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li ya­rış və təd­bi­rə uğur­la ev sa­hib­li­yi et­di­yi­ni ta­ma­şa­çı­la­rın diq­qə­ti­nə çat­dı­rıb. Qeyd edib ki, öl­kə baş­çı­sı İl­ham Əli­ye­vin uğur­lu xa­ri­ci si­ya­sə­ti Azər­bay­ca­na olan bey­nəl­xalq eti­ba­rı və ina­mı ar­tı­rıb. 54 öl­kə­dən üç mi­nə ya­xın id­man­çı­nın Azər­bay­ca­na gəl­mə­si­nin heç də tə­sa­düf ol­ma­dı­ğı­na diq­qət çə­kən O.Hə­sə­noğ­lu be­lə yük­sək sə­viy­yə­li təd­bir­lə­rin da­vam­lı ola­ca­ğı­nı bil­di­rib.

Proq­ram­da, həm­çi­nin, bir ne­çə gün­dür dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mı­zın cid­di na­ra­hat­lı­ğı­na sə­bəb ol­muş Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı Ali Məh­kə­mə­sin­də ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğv edil­mə­si də mü­za­ki­rə olu­nub. AKDC səd­ri bil­di­rib ki, bu gün Ru­si­ya­da ya­şa­yan mil­yon­lar­la azər­bay­can­lı­nın sə­si olan bir təş­ki­la­tın bağ­lan­ma­sı doğ­ru de­yil: "Ru­si­ya ilə stra­te­ji müt­tə­fiq sa­yı­lan öl­kə­yik. Di­gər tə­rəf­dən isə, hə­min öl­kə­də ya­şa­yan soy­daş­la­rı­mız Ru­si­ya və­tən­da­şı­dır. Ru­si­ya­nın əs­lin­də öz və­tən­daş­la­rı­nın təm­sil olun­du­ğu bir təş­ki­la­tı bağ­la­ma­sı hə­min öl­kə və­tən­daş­la­rı­nın hü­quq­la­rı­nın po­zul­ma­sı de­mək­dir".

Ve­ri­liş­də di­as­por rəh­bə­ri O.Hə­sə­noğ­lu apa­rı­cı­nın Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ilə bağ­lı su­al­la­rı­nı da ca­vab­lan­dı­rıb.

ÜAK-ın ləğ­vi­nə si­ya­si qə­rar de­yən­lər da­ha çox­dur...

Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin (ÜAK) qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi si­ya­si qə­rar­dır. Bu­nu "Trend"-ə Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Asim Mol­la­za­də de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi ilə bağ­lı qə­ra­rın ve­ril­mə­si­nin məq­sə­di Azər­bay­ca­na təz­yiq nü­ma­yiş et­dir­mək­dir: "Bu, həm də Ru­si­ya­da et­nik və di­ni az­lıq­lar­la ne­cə dav­ra­nıl­dı­ğı­nı və on­la­rın haq­la­rı­nın ko­bud su­rət­də po­zul­du­ğu­nu bü­tün dün­ya­ya gös­tə­rir. Ru­si­ya öz si­ya­sə­tin­də cid­di də­yi­şik­lik et­mə­li­dir".

ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi­ni çox sərt qə­rar sa­yan A.Mol­la­za­də əla­və edib ki, Ru­si­ya müt­ləq bu qu­ru­mun qey­diy­ya­tı­nı bər­pa et­mə­li­dir: "Bu, iki öl­kə ara­sın­da olan mü­na­si­bət­lə­rə xə­ləl gə­ti­rir. Azər­bay­can­da bu qə­rar çox tə­əs­süf­lə qə­bul olun­du. Əs­lin­də, bu gün Azər­bay­can­da Ru­si­ya­nın on­lar­la qey­ri-hö­ku­mət təş­ki­la­tı fəa­liy­yət gös­tə­rir. Bu da cə­miy­yət­də cid­di su­al­lar do­ğu­rur ki, bəs on­da on­la­rın fəa­liy­yə­ti han­sı hü­qu­qi əsas­lar­la müm­kün olub? Mə­nə elə gə­lir ki, Ru­si­ya öz qə­rar­la­rın­dan ge­ri çə­kil­mə­li­dir".

"Azər­Ros" oyun­caq, ÜAK isə ləğv edi­lir...

"Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can Kon­qre­si­nin qey­diy­ya­tı­nın ləğv edil­mə­si Ru­si­ya-Azər­bay­can mü­na­si­bət­lə­ri­nin ru­hu­na zidd qə­rar­dır və bu qə­ra­rın mü­na­si­bət­lə­rə mən­fi tə­si­ri ola­caq". Bu­nu APA-ya açıq­la­ma­sın­da ma­yın 15-də Ru­si­ya Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nin təq­di­ma­tı­na əsa­sən Ru­si­ya Ali Məh­kə­mə­si tə­rə­fin­dən Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can Kon­qre­si­nin (ÜAK) qey­diy­ya­tı­nı ləğv edil­mə­si­nə mü­na­si­bət bil­di­rən mil­lət və­ki­li, po­li­to­loq Ra­sim Mu­sa­bə­yov de­yib. O, ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi­nin sə­bə­bi­ni də açıq­la­yıb: "Ru­si­ya­nın öz oyun­caq təş­ki­la­tı - "Azər­Ros" var. Nü­fuz­lu zi­ya­lı­la­rın, in­san­la­rın isə ha­mı­sı ÜAK-a üz tu­tub, əsas ma­liy­yə im­kan­la­rı da məhz ÜAK-da cəm­lə­nir. "Azər­Ros" ha­va­da qa­lıb. Ru­si­ya­da di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nı da­ha çox Azər­bay­ca­na tə­sir et­mək üçün dü­şü­nür­lər, di­as­po­run ma­raq­la­rı­nın təm­sil olun­ma­sı o də­rə­cə­də də ma­raq­lan­dır­mır. ÜAK-dan is­tə­dik­lə­ri ki­mi ma­ni­pul­ya­si­ya edə, Azər­bay­ca­nın da­xi­li iş­lə­ri­nə qa­rış­maq üçün is­ti­fa­də edə bil­mir­di­lər. İn­di is­tə­yir­lər ÜAK-ı ara­dan gö­tür­sün­lər ki, nü­fuz­lu in­san­lar da, ma­liy­yə də öz oyun­caq təş­ki­lat­la­rı­na yö­nəl­sin. On­lar da la­zım gə­lən­də hə­min təş­ki­la­tın nü­ma­yən­də­lə­ri­ni te­le­vi­zi­ya­ya çı­xa­rıb Azər­bay­ca­nın da­xi­li iş­lə­ri­nə qa­rış­ma­ğa, is­tə­yən­də Tür­ki­yə­ni hə­dəf seç­mə­yə na­il ol­sun­lar. ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vin­də məq­səd bu­dur".

R.Mu­sa­bə­yov qeyd edib ki, ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın bər­pa­sı üçün bü­tün ad­dım­lar atıl­ma­lı­dır: "İlk növ­bə­də hü­qu­qi müs­tə­vi­də ad­dım­lar atıl­ma­lı­dır. Ru­si­ya Ali Məh­kə­mə­si­nin Kol­le­gi­ya­sı­na apel­lya­si­ya şi­ka­yə­ti ve­ril­mə­li­dir, Ru­si­ya Kons­ti­tu­si­ya Məh­kə­mə­si­nə də mü­ra­ci­ət olun­ma­lı­dır. Çün­ki Ru­si­ya Kons­ti­tu­si­ya Məh­kə­mə­si­nin vax­ti­lə bu­na bən­zər bir mə­sə­lə ilə bağ­lı qə­ra­rı olub ki, for­mal, bü­rok­ra­tik əsas­la­ra gö­rə ic­ti­mai təş­ki­lat­la­rı, par­ti­ya­la­rı bağ­la­maq ol­maz, on­la­rın qey­diy­ya­tı­nı ləğv et­mək düz­gün de­yil. Hü­qu­qi müs­tə­vi­də so­na qə­dər mü­ba­ri­zə apar­maq la­zım­dır".

Mil­lət və­ki­li ÜAK-ın bağ­lan­ma­sı­nın ilk növ­bə­də Ru­si­ya­da ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın ma­raq­la­rı­na to­xun­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb: "Ru­si­ya­da 2 mil­yo­na qə­dər azər­bay­can­lı ya­şa­yır. Ən azı 200 min azər­bay­can­lı Krem­lə, Ru­si­ya Ali Məh­kə­mə­si­nə, Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nə mək­tub­la mü­ra­ci­ət et­mə­li, eti­raz­la­rı­nı, şi­ka­yət­lə­ri­ni bil­dir­mə­li­dir. Ru­si­ya­da mə­mur­lar hiss et­mə­li­dir­lər ki, in­san­la­rın hiss­lə­ri ilə bu cür ko­bud for­ma­da oy­na­maq ol­maz. Ru­si­ya­da ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar sa­kit otu­ra­raq Azər­bay­can döv­lə­ti­nin bü­tün mə­sə­lə­lə­ri həll edə­cə­yi­ni göz­lə­yə­cək­lər­sə, bu düz­gün de­yil. Di­gər tə­rəf­dən, Azər­bay­ca­nın mü­va­fiq qu­rum­la­rı - par­la­ment, Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi, Pre­zi­dent Ad­mi­nis­tra­si­ya­sı və Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si öz xət­ti­lə bü­tün im­kan­la­rı sə­fər­bər et­mə­li, Ru­si­ya­da­kı tə­rəf­daş­la­ra çat­dır­ma­lı­dır ki, ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın ləğ­vi ba­rə­də qə­rar Azər­bay­can­da çox mən­fi qə­bul edi­lib, mə­sə­lə be­lə qal­dı­ğı hal­da iki­tə­rəf­li mü­na­si­bət­lə­rə xə­ləl gə­ti­rə­cək".

Mil­lət və­ki­li, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti Ya­nın­da Döv­lət İda­rə­çi­lik Aka­de­mi­ya­sı­nın Si­ya­si Araş­dır­ma­lar İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru El­man Nə­si­rov isə APA-ya açıq­la­ma­sın­da bil­di­rib ki, ÜAK tip­li təş­ki­lat­lar Azər­bay­can və Ru­si­ya ara­sın­da qon­şu­luq mü­na­si­bət­lə­ri­nin in­ki­şa­fı­na xid­mət edir: "Tə­əs­süf ki, Ru­si­ya­da mü­əy­yən an­tia­zər­bay­can dai­rə­lə­ri, xü­su­si­lə də er­mə­ni­pə­rəst qüv­və­lər hər za­man Azər­bay­can və Ru­si­ya ara­sın­da for­ma­laş­mış dost­luq və stra­te­ji tə­rəf­daş­lıq mü­na­si­bət­lə­ri­nə xə­ləl gə­tir­mə­yə ça­lı­şıb­lar. ÜAK Ru­si­ya­da azər­bay­can­lı­la­rın ən bö­yük di­as­po­ra təş­ki­la­tı­dır. ÜAK-ın rəh­bər­li­yin­də­ki şəxs­lə­rin Ru­si­ya cə­miy­yə­ti­nə çox cid­di tə­sir im­kan­la­rı möv­cud­dur. Ona gö­rə də ÜAK hə­dəf se­çi­lib. Ru­si­ya­da­kı an­ti-Azər­bay­can qüv­və­lə­ri­nin məq­sə­di odur ki, iki döv­lət ara­sın­da mü­na­si­bət­lə­ri poz­sun­lar. Bü­tün dip­lo­ma­tik və hü­qu­qi rı­çaq­lar­dan is­ti­fa­də edə­rək ÜAK-ın qey­diy­ya­tı­nın bər­pa­sı­na na­il ol­maq la­zım­dır".

Son xəbərlər