25/06/2018 08:14
728 x 90

Ru­si­ya azər­bay­can­lı­la­rı təş­ki­la­tın­da ad də­yi­şik­li­yi baş ver­sə...

"Bi­zim üçün ma­raq­lı­dır ki, Ru­si­ya ni­yə məhz bu ad­da qu­ru­mun fəa­liy­yət gös­tər­mə­si­ni is­tə­mir?"

img

Əh­məd Şa­hi­dov: "Ay­dın mə­sə­lə­dir ki, Ru­si­ya Azər­bay­can di­as­po­ru­nun fəa­liy­yə­ti­nə qar­şı de­yil və bu­nu qa­da­ğan edə bil­məz"

 

Ru­si­ya Döv­lət Du­ma­sı­nın de­pu­ta­tı, Ru­si­ya-Azər­bay­can par­la­ment­lə­ra­ra­sı dost­luq qru­pu­nun rəh­bə­ri Dmit­ri Sa­vel­yev Ümum­ru­si­ya Azər­bay­can­lı­la­rı Kon­qre­si­nin bağ­lan­ma­sı ilə bağ­lı mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rib: "Ma­yın 15-də Ru­si­ya­da məh­kə­mə­nin qə­ra­rı ilə ÜAK ləğv olu­nub. Ol­duq­ca xo­şa­gəl­məz ha­di­sə­dir. Şüb­hə­siz, tə­sir­li apel­ya­si­ya şi­ka­yə­ti ha­zır­la­maq, hü­qu­qi çər­çi­və­də qə­ra­rın də­yiş­di­ril­mə­si­nə na­il ol­maq la­zım­dır".

Ru­si­ya de­pu­ta­tı öz bə­ya­na­tın­da, həm­çi­nin, ye­ni təş­ki­lat ya­rat­ma­ğı tək­lif edib: "Ma­dam ki, mə­sə­lə məh­kə­mə­yə ki­mi ge­dib, on­da bu prob­le­mi Ru­si­ya qa­nun­ve­ri­ci­li­yi­nə əsa­sən həll et­mək la­zım­dır. La­kin mən bir mə­qa­mı qeyd et­mək is­tə­yi­rəm. İki öl­kə və və­tən­daş­lar ara­sın­da çox yük­sək sə­viy­yə­də əla­qə­lər möv­cud­dur. İl­lər­lə, onil­lik­lər­lə, əsr­lər­lə qu­ru­lan, qo­ru­nan bu mü­na­si­bət­lə­rə lo­kal bir ha­di­sə xə­ləl gə­tir­mə­mə­li­dir. Mə­sə­lə­ni həll et­mək müm­kün ol­ma­ya­caq­sa, ye­ni təş­ki­lat ya­rat­maq, onun for­ma­laş­ma­sın­da qa­nu­nu bü­tün də­qiq­li­yi ilə əsas gö­tür­mək və tam həcm­də Ru­si­ya­da ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rın ic­ti­mai bir­li­yi­ni bər­pa et­mək la­zım­dır.

Əmi­nəm ki, ni­zam­lı və key­fiy­yət­li işi bü­tün Ru­si­ya və Azər­bay­can və­tən­daş­la­rı is­tə­yər. Çün­ki xalq­la­rı­mız ara­sın­da dost­luq ha­mı­mız üçün ba­za də­yə­ri ola­raq qa­lır".

Gö­rün­dü­yü ki­mi, ru­si­ya­lı de­pu­tat da, bir sı­ra di­gər şəxs­lər ki­mi, ÜAK-ın adı­nın də­yiş­di­ril­mə­si­ni, yə­ni onun ba­za­sın­da ye­ni təş­ki­la­tın qu­rul­ma­sı­nı tək­lif edir.

Bu va­ri­an­tın tət­bi­qi­nə get­mək la­zım­dır, ya yox?

Ru­si­ya Pre­zi­den­ti ya­nın­da Döv­lət İda­rə­çi­lik Aka­de­mi­ya­sı­nın mə­zu­nu, hü­quq mü­da­fiə­çi­si Əh­məd Şa­hi­dov qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, ÜAK-ın bağ­lan­ma­sı ilə bağ­lı qə­rar onun üçün də göz­lə­nil­məz olub: "Rəs­mi qu­rum­la­rın açıq­la­dı­ğı sə­bəb­lər inan­dı­rı­cı gö­rün­mür. Dü­şü­nü­rəm ki, re­al sə­bəb­lə­rin nə ol­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, bu is­ti­qa­mət­də in­ten­siv iş­lər gö­rül­mə­li­dir. Həm Mosk­va­da­kı sə­fir­li­yi­miz, həm di­as­por təş­ki­lat­la­rı­mız, həm də Ru­si­ya­da ya­şa­yan fə­al­la­rı­mız bu mə­sə­lə ilə ya­xın­dan ma­raq­lan­ma­lı­dır.

Mən 5 il Ru­si­ya Pre­zi­den­ti ya­nın­da Döv­lət İda­rə­çi­lik Aka­de­mi­ya­sın­da hü­quq təh­si­li al­mı­şam və qrup yol­daş­la­rı­mın ək­sə­riy­yə­ti bu gün də Ru­si­ya­da yük­sək və­zi­fə­lər­də ça­lı­şır. Ça­lı­şa­cam ki, on­lar­la da bu mə­sə­lə ət­ra­fın­da fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rım.

Dü­şün­mü­rəm ki, bu qə­rar iki öl­kə ara­sın­da­kı mü­na­si­bət­lə­rə mən­fi tə­sir gös­tər­sin. Da­ha doğ­ru­su, is­tə­məz­dim ki, bu mə­sə­lə Ru­si­ya-Azər­bay­can mü­na­si­bət­lə­ri­nə cid­di tə­sir gös­tər­sin. Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı bö­yük öl­kə­dir, ora­da çox­lu say­da mil­lət­lər ya­şa­yır. On­lar­dan 3 mil­yo­nu azər­bay­can­lı­lar­dır. Bu qə­rar­dan son­ra Ba­kı­nın ana­lo­ji ad­dım­lar at­ma­sı mü­na­si­bət­lə­ri gər­gin­ləş­di­rə bi­lər. Gə­rək mə­sə­lə­ni müs­bət məc­ra­da həll et­mə­yə yö­nə­lik ad­dım­lar ataq və iki öl­kə ara­sın­da meh­ri­ban qon­şu­luq və stra­te­ji tə­rəf­daş­lıq mü­na­si­bət­lə­ri­nə xə­ləl gə­ti­rə bi­lə­cək hər han­sı qə­rar­lar­dan çə­ki­nək.

ÜAK, sa­də­cə, bir QHT-dir, onun ləğ­vi ilə Azər­bay­ca­na cid­di zə­rər gə­lə­cə­yi­nə inan­mı­ram. Müx­tə­lif ad­lar­la ye­ni-ye­ni təş­ki­lat­lar ya­ra­na və da­ha güc­lü fəa­liy­yət gös­tə­rə bi­lər. Ye­nə de­yi­rəm ki, mə­sə­lə­nin məğ­zi­ni araş­dır­maq­da fay­da var.  Çün­ki bi­zim üçün ma­raq­lı­dır ki, Ru­si­ya ni­yə məhz bu ad­da qu­ru­mun fəa­liy­yət gös­tər­mə­si­ni is­tə­mir? Ay­dın mə­sə­lə­dir ki, Ru­si­ya Azər­bay­can di­as­po­ru­nun fəa­liy­yə­ti­nə qar­şı de­yil və bu­nu qa­da­ğan edə bil­məz.

Ye­ni ad­la fəa­liy­yə­tin on­lar tə­rə­fin­dən də tək­lif edil­mə­si ma­raq­lı­dır. Bu sə­bəb­dən də mə­sə­lə­nin kö­kü də­rin­dən araş­dı­rıl­ma­lı­dır.

Qə­tiy­yən yol ver­mək ol­maz ki, bu mə­sə­lə si­ya­si­ləş­sin və iki öl­kə ara­sın­da­kı mü­na­si­bət­lə­rə xə­ləl gəl­sin. Azər­bay­ca­nı is­tə­mə­yən qüv­və­lər, xü­su­sən də er­mə­ni di­as­po­ru elə məhz bu­na ça­lı­şır".

Bu qə­ra­rın qə­bu­lun­da Ru­si­ya­da­kı er­mə­ni lob­bi­si və an­ti-Azər­bay­can qüv­və­lə­rin nə də­rə­cə­də ro­lu­nun ol­ma­sı ilə bağ­lı sua­la hü­quq mü­da­fiə­çi­si be­lə ca­vab ver­di: "Müm­kün va­ri­ant­dır. Bi­lir­si­niz ki, er­mə­ni lob­bi­si dün­ya­da güc­lü­dür və hər vəch­lə Azər­bay­ca­na qar­şı təx­ri­bat xa­rak­ter­li ad­dım­lar at­ma­ğa ça­lı­şır. Biz bu­nu Av­ro­pa­da mü­tə­ma­di ola­raq mü­şa­hi­də edi­rik. Ru­si­ya­da da er­mə­ni di­as­po­ru xey­li gü­cə ma­lik­dir. ÜAK-ın ləğ­vi qə­ra­rı da aşa­ğı sə­viy­yə­də hə­ya­ta ke­çi­ril­miş təx­ri­bat ak­tı ola bi­lər. İs­tə­ni­lən hal­da, Azər­bay­can və azər­bay­can­lı­lar bu təx­ri­ba­ta get­mə­mə­li­dir. Ru­si­ya ilə mü­na­si­bət­lə­ri gər­gin­ləş­dir­mə­mə­li­yik".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər