20/06/2018 11:08
728 x 90

İs­lam dün­ya­sın­da er­mə­ni­pə­rəst­lik tə­ma­yü­lü­nün da­ha bir tə­za­hü­rü Mi­sir­dən gəl­di

"Biz Səu­diy­yə Ərə­bis­ta­nı və Pa­kis­tan ki­mi öl­kə­lə­rin müs­bət fəa­liy­yə­ti­ni nə­zər­dən qa­çı­ra bil­mə­rik"

img

Ye­ga­nə Ha­cı­ye­va: "Bü­tün bun­la­rı nə­zə­rə al­dıq­da, is­lam öl­kə­lə­ri müt­ləq mü­səl­man tə­əs­süb­keş­li­yi­ni kə­na­ra qoy­ma­ma­lı­dır"

 

Er­mə­nis­tan mət­bua­tı Tür­ki­yə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən bir ma­liy­yə qu­ru­mu­nun qə­rar­ga­hı­nın An­ka­ra­dan İrə­va­na kö­çü­rül­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də bö­yük is­te­ri­ka qal­dı­rıb və bu­nu özü­nün uğu­ru ki­mi təq­dim edir. Hə­min öl­kə­nin KİV-in­də ve­ri­lən mə­lu­mat­da bil­di­ri­lir ki, Av­ra­si­ya Fond Bir­ja­la­rı Fe­de­ra­si­ya­sı ic­ra­iy­yə ko­mi­tə­si bu ba­rə­də qə­rar qə­bul edib. İş bu­ra­sın­da­dır ki, hə­min qu­ru­mun ba­şın­da du­ran şəxs mü­səl­man öl­kə­si­ni təm­sil edir.

Mi­sir bir­ja­sı­nın rəh­bə­ri olan Mə­həm­məd Ömər ey­ni za­man­da Er­mə­nis­ta­na kö­çü­rü­lən qu­ru­mun ba­şın­da du­rur. Mə­həm­məd Ömər bö­yük bir fə­xa­rət­lə bil­di­rir ki, bu qə­ra­rı onun öl­kə­si edi­lən mü­ra­ci­ət­dən son­ra ve­rib. Sə­bə­bi də be­lə izah edir ki, Er­mə­nis­ta­nın Ru­si­ya və Kipr­lə yax­şı mü­na­si­bət­lə­ri­nin ol­ma­sı və Tür­ki­yə­nin hə­min qu­rum­da öz fəa­liy­yə­ti­nə xi­tam ver­mə­si be­lə bir qə­ra­rın qə­bu­lu­nu ger­çək­ləş­di­rib. Bil­di­ri­lir ki, be­lə bir nə­ti­cə­yə 33 döv­lə­tin iş­ti­rak et­di­yi top­lan­tı­da gə­lib­lər. Gö­rün­dü­yü ki­mi, Er­mə­nis­tan da­ha bir mü­səl­man öl­kə­si­nin dəs­tə­yi ilə əha­tə­lən­miş olub. Bun­dan əv­vəl Qə­tər də Er­mə­nis­tan­la "qar­daş­laş­maq" is­ti­qa­mə­tin­də ad­dım at­dı. Di­gər nü­fuz­lu mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin Er­mə­nis­tan­la iş­ğal­çı ol­du­ğu sə­bə­bin­dən mü­na­si­bət­lə­ri­ni kəs­mə­si dö­nə­min­də Qə­tər ki­mi mü­səl­man öl­kə­si Sar­kis­yan ki­mi ter­ror­çu və əli mü­səl­man­la­rın qa­nı­na ba­ta­na rəs­mi sə­fər çər­çi­və­sin­də qu­caq aç­dı.

Qeyd edək ki, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev İs­lam alə­min­də həm­rəy­li­yin ol­ma­sı­nın zə­ru­ri­li­yi və prob­lem­lər­dən bir­gə çı­xış yo­lu­nun ax­ta­rıl­ma­sı­nın va­cib­li­yi­ni əsas tu­ta­raq mü­əl­li­fi ol­du­ğu mə­qa­lə­də bu prob­le­mə diq­qət ayı­rıb. Bu gün­lər­də dərc edi­lən hə­min mə­qa­lə­dən si­tat: "Müs­tə­qil­lik döv­rün­də İs­lam alə­mi ilə mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sı və in­ki­şaf et­di­ril­mə­si Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci si­ya­sə­ti­nin prio­ri­tet is­ti­qa­mət­lə­rin­dən bi­ri­ni təş­kil et­miş­dir. Azər­bay­ca­nın ilk dip­lo­ma­tik mis­si­ya­la­rı məhz mü­səl­man öl­kə­lə­rin­də fəa­liy­yə­tə baş­la­mış, döv­lə­ti­miz qı­sa za­man­da İs­lam Əmək­daş­lıq Təş­ki­la­tı (İƏT), ISES­CO ki­mi mü­səl­man dün­ya­sı­nı bir­ləş­di­rən qu­rum­la­rın fə­al üz­vü­nə çev­ril­miş­dir. Azər­bay­can is­lam həm­rəy­li­yi­nin möh­kəm­lən­mə­si­nə töh­fə ve­rən İƏT Gənc­lər Fo­ru­mu, İƏT Əmək Mər­kə­zi, İƏT-ə Üzv Döv­lət­lə­rin Jur­na­list­lə­ri As­so­sia­si­ya­sı ki­mi ye­ni qu­rum­la­rın ya­ra­dıl­ma­sı­nın tə­şəb­büs­ka­rı ol­muş­dur. Elə­cə də öl­kə­miz mü­səl­man dün­ya­sı ilə əla­qə­lə­rin ge­niş­lən­di­ril­mə­si­nə xid­mət edən iki­tə­rəf­li və çox­tə­rəf­li əmək­daş­lıq for­mat­la­rı qur­muş, bu çər­çi­və­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən bir çox la­yi­hə­lər qar­şı­lıq­lı mü­na­si­bət­lə­rin möh­kəm­lən­mə­si­nə yö­nəl­miş­dir.

Bu gün mü­səl­man dün­ya­sı­nın əv­vəl­ki dövr­lər­də heç za­man ol­ma­dı­ğı qə­dər da­ha çox bir­li­yə və həm­rəy­li­yə eh­ti­ya­cı var. Bu­na gö­rə də 2017-ci ilin öl­kə­miz­də "İs­lam Həm­rəy­li­yi İli" elan olun­ma­sı bü­tün mü­səl­man alə­mi­nə və dün­ya­ya xoş­mə­ram­lı me­saj­dır. "İs­lam Həm­rəy­li­yi İli"nin əsas məq­səd­lə­ri mü­səl­man alə­min­də bir­li­yi möh­kəm­lən­dir­mək, is­la­mın sülh və mə­də­niy­yət di­ni ol­du­ğu­nu bü­tün dün­ya­ya gös­tər­mək­dir. He­sab edi­rəm ki, bu ilin ma­yın­da Ba­kı­da ke­çi­ri­lə­cək İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı tək­cə id­man ya­rı­şı ol­ma­ya­caq, ey­ni za­man­da, bü­tün İs­lam dün­ya­sı­nın bir­lik, həm­rəy­lik gün­lə­ri ola­caq".

Tə­əs­süf­lər ol­sun ki, Qə­tər, Mi­sir ki­mi öl­kə­lə­rin tim­sa­lın­da biz bu həm­rəy­li­yi gör­mü­rük. On­la­rın at­dı­ğı bu ad­dım­la­rı ne­cə xa­rak­te­ri­zə et­mək olar?

Po­li­to­loq Ye­ga­nə Ha­cı­ye­va bə­zi mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin at­dı­ğı ad­dı­mı doğ­ru say­mır: "Tə­bii ki, biz bu mü­na­qi­şə­yə sırf di­ni kon­teks­tdən ya­na­şa bil­mə­rik. An­caq haq­qı-əda­lə­ti qo­ru­maq hər öl­kə­nin bor­cu­dur.

Er­mə­nis­tan döv­lə­ti mü­səl­man-Azər­bay­can tor­paq­la­rı üzə­rin­də ya­ra­dı­lıb. Bu döv­lə­tin və iş­ğal et­di­yi Azər­bay­can tor­paq­la­rı­nın sa­hə­si heç də az de­yil. Er­mə­ni­lə­rin bu­ra­da tök­dü­yü mü­səl­man qa­nı, mü­səl­man­la­ra ya­şat­dı­ğı fa­ciə­lər di­gər­lə­rin­dən ge­ri qal­mır.

Be­lə olan hal­da, mü­səl­man tə­əs­sü­bü çək­mə­li olan öl­kə­lər Er­mə­nis­ta­nı da bir döv­lət ki­mi ta­nı­ma­ma­lı­dır. Am­ma re­al­lıq bu­nun ək­si­nə­dir. İran, Qə­tər, Mi­sir ki­mi is­lam öl­kə­lə­ri bu ami­lə ria­yət et­mir­sə, bu sa­rı­dan və­ziy­yət acı­na­caq­lı­dır. Am­ma biz Səu­diy­yə Ərə­bis­ta­nı və Pa­kis­tan ki­mi öl­kə­lə­rin də müs­bət fəa­liy­yə­ti­ni nə­zər­dən qa­çı­ra bil­mə­rik. On­lar iş­ğal fak­to­ru­na gö­rə Er­mə­nis­tan­la heç bir əla­qə qur­mur.

Tə­əs­süf ki, Qərb öl­kə­lə­ri­nin bir qis­min­də hə­lə də Er­mə­nis­ta­nı iş­ğal­çı ki­mi qə­bul et­mək is­tə­mir­lər. Gö­rü­nür, bə­zi­lə­ri hə­lə də di­ni tə­əs­süb­keş­lik şi­ne­lin­dən çı­xa bil­mə­yib. An­caq tər­si olay­dı, yə­ni Azər­bay­can Er­mə­nis­tan tor­paq­la­rı­na id­dia et­səy­di, ələ ke­çir­səy­di, şüb­hə et­mi­rəm ki, Azər­bay­ca­na qar­şı ən sərt sank­si­ya­lar tət­biq olu­na­caq­dı və bi­zə qar­şı təz­yi­qin həd­di-hü­du­du ol­ma­ya­caq­dı.

Ey­ni­lə di­ni tə­əs­süb­keş­lik Tür­ki­yə­nin Av­ro­pa İt­ti­fa­qı­na yo­lu­nu qa­pa­dıb, bə­zi­lə­ri mü­səl­man Tür­ki­yə­nin Av­ro­pa İt­ti­fa­qın­da söz sa­hi­bi ol­ma­sı­nı is­tə­mir və bu­na gö­rə də "xris­ti­an klu­bu­nu" Tür­ki­yə­dən "qo­ru­yur". Bü­tün bun­la­rı nə­zə­rə al­dıq­da, is­lam öl­kə­lə­ri mü­səl­man tə­əs­süb­keş­li­yi­ni kə­na­ra qoy­ma­ma­lı­dır".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər