27/04/2018 08:20
728 x 90

Er­mə­ni kil­sə­si Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də tə­ca­vüz­kar si­ya­sə­tə dəs­tə­yi açıq-aş­kar güc­lən­di­rir...

"Bu­nun­la er­mə­ni din­dar­la­rı öz si­ya­si rəh­bər­lə­ri­nin Al­lah qar­şı­sın­da qa­zan­dı­ğı gü­nah­la­ra öz­lə­ri­ni də şə­rik edir­lər"

img

Se­yid Ca­mal Əzim­bəy­li: "Bu sa­rı­dan on­la­rın Azər­bay­can­dan ör­nək gö­tür­mə­si va­cib­dir"

 

Er­mə­ni Apos­tol Kil­sə­si ye­nə öz mis­si­ya­sın­dan kə­na­ra çı­xa­raq, qə­rəz­li si­ya­si bə­ya­nat­lar ver­mək­lə məş­ğul­dur. Er­mə­nis­tan KİV-inin yay­dı­ğı mə­lu­mat­da qeyd olu­nur ki, kil­sə Azər­bay­can Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin tə­mas xət­tin­də­ki hə­rə­kə­ti­ni pis­lə­yir, Azər­bay­ca­nı atəş­kə­si poz­maq­da gü­nah­lan­dı­rır, bu­nun­la da­nı­şıq­lar pro­se­si­ni poz­maq­da it­ti­ham edir və bil­di­rir ki, bu cür hal­la­ra son qo­yul­ma­lı­dır.

Gö­rün­dü­yü ki­mi, Er­mə­nis­tan­da fəa­liy­yət gös­tə­rən di­ni qu­rum üzə­ri­nə dü­şən sül­hün təb­li­ği ilə məş­ğul ol­maq, tə­rəf­lə­ri mü­na­qi­şə­nin ni­zam­lan­ma­sı­na ça­ğır­maq əvə­zi­nə, sırf si­ya­si məz­mun­lu bə­ya­nat­lar ver­mək­lə məş­ğul­dur və bir­mə­na­lı şə­kil­də öz öl­kə­si­ni mü­da­fiə edir.

Qeyd edək ki, Azər­bay­can­da di­ni qu­rum ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­rən Qaf­qaz Mü­səl­man­la­rı İda­rə­si heç vaxt ana­lo­ji möv­qe­dən çı­xış et­mə­yib.

Apos­tol Kil­sə­si­nin bu cür möv­qe­yi di­ni nor­ma­la­ra uy­ğun­dur­mu?

Biz bu mə­sə­lə ilə bağ­lı Qaf­qaz Mü­səl­man­la­rı İda­rə­si­nin  möv­qe­yi­ni öy­rən­mə­yə cəhd et­sək də, qu­rum rəs­mi­lə­ri­lə əla­qə ya­rat­ma­ğa na­il ola bil­mə­dik.

Şərq­şü­nas Se­yid Ca­mal Əzim­bəy­li qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, Er­mə­nis­tan­da­kı di­ni qu­rum və on­la­rın di­ni li­der­lə­rin­dən də­fə­lər­lə be­lə təf­ri­qət­çi bə­ya­nat­lar eşi­di­rik: "Tə­bii ki, din­dar­la­rın be­lə möv­qe bil­dir­mə­si yol­ve­ril­məz­dir. Din­də bil­di­ri­lir ki, bü­tün sə­ma­vi din­lər bir-bi­ri­lə qar­daş­dır. Bü­tün mü­qəd­dəs ki­tab­lar­da haqq və əda­lə­tin qo­run­ma­sı­nın va­cib­li­yin­dən da­nı­şı­lır. Biz isə er­mə­ni din­dar­la­rı­nın tim­sa­lın­da ta­ma­mi­lə bu­nun ək­si­ni gö­rü­rük. Er­mə­ni kil­sə­si gö­zəl bi­lir ki, on­lar bi­zim tor­paq­la­rı­mı­zı iş­ğal edib. Öz və­tən­daş­la­rı­nı doğ­ru yo­la də­vət et­mək əvə­zi­nə, on­la­rın qı­zış­dı­rı­cı möv­qe or­ta­ya qoy­ma­sı çox tə­əs­sü­fe­di­ci­dir. Mən bu­nu di­ni nor­ma­la­ra uy­ğun gəl­mə­yən bir bə­ya­nat sa­yı­ram. Bu­nun­la er­mə­ni din­dar­la­rı öz si­ya­si rəh­bər­lə­ri­nin Al­lah qar­şı­sın­da qa­zan­dı­ğı gü­nah­la­ra öz­lə­ri­ni də şə­rik edir­lər. Bu sa­rı­dan on­la­rın Azər­bay­can­dan ör­nək gö­tür­mə­si va­cib­dir. Bi­zim döv­lə­ti­miz be­lə mə­sə­lə­lər­də dö­züm­lü və to­ler­nat möv­qe or­ta­ya qo­yur. Bir da­ha təs­diq olu­nur ki, iş­ğal­çı­lıq xis­lə­ti­nə er­mə­ni­lə­rin din­dar­la­rı da xirt­də­yə ki­mi bu­la­şıb".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər