25/06/2018 04:44
728 x 90

Lav­rov ATƏT-in baş ka­ti­bi ilə, üç öl­kə­nin XİN-i Qa­ra­bağ gö­rü­şü­nə ha­zır­la­şır... Nə baş ve­rir...

"Ru­si­ya Er­mə­nis­ta­nı da­nı­şıq­la­ra qay­tar­maq və­zi­fə­si­ni öh­də­si­nə gö­tü­rə­cək"

img

Aq­şin Əli­yev: "Və­ziy­yə­tin be­lə don­muş hal­da qal­ma­sı ATƏT-in də nü­fu­zu­na cid­di xə­ləl gə­ti­rir"

 

ATƏT-in baş ka­ti­bi Lam­ber­to Zan­yer ap­re­lin 26-da Mosk­va­ya sə­fər edə­cək. Bu ba­rə­də Ru­si­ya Xa­ri­ci İş­lər Na­zir­li­yi­nin rəs­mi nü­ma­yən­də­si Ma­ri­ya Za­xa­ro­va ke­çir­di­yi bri­finq­də bil­di­rib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, sə­fər çər­çi­və­sin­də ATƏT rəs­mi­si­nin Ru­si­ya xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri Ser­gey Lav­rov­la gö­rü­şü ola­caq.

Gö­rüş­də ATƏT re­gio­nun­da­kı mü­na­qi­şə­lə­rin ni­zam­lan­ma­sı mü­za­ki­rə olu­na­caq. Ru­si­ya XİN söz­çü­sü gö­rüş­də Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin mü­za­ki­rə olu­na­ca­ğı­nı da söy­lə­yib.

M.Za­xa­ro­va, həm­çi­nin, bil­di­rib ki, Mosk­va­da Ru­si­ya, Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan xa­ri­ci iş­lər na­zir­lə­ri­nin gö­rü­şü­nün ke­çi­ril­mə­si eh­ti­ma­lı da var. "Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı ilə bağ­lı Ru­si­ya, Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan XİN baş­çı­la­rı­nın gö­rü­şü­nün ke­çi­ril­mə­si nə­zər­də tu­tu­lur­mu" sua­lı­na ca­va­bın­da M.Za­xa­ro­va be­lə bir eh­ti­ma­lın ol­du­ğu­nu söy­lə­yib: "Bu ba­rə­də mə­lu­mat olan ki­mi bil­di­rə­cə­yik".

Ya­xın za­man­da Mosk­va­da Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ət­ra­fın­da  da­nı­şıq­la­rın plan­laş­dı­rıl­ma­sı mü­na­qi­şə­nin ni­za­ma sa­lın­ma­sı ilə bağ­lı ye­ni pro­se­sə start ve­ril­di­yi­nə də­la­lət edə bi­lər­mi?

Eks­pert Aq­şin Əli­yev qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, ha­zır­da ye­ni bir mər­hə­lə­yə qə­dəm qoy­ma­ğa cəhd edi­lir: "ATƏT rəs­mi­si­nin sə­fə­rin­də bu mə­sə­lə­nin mü­za­ki­rə olu­na­ca­ğı ilə bağ­lı ve­ri­lən rəs­mi açıq­la­ma­dan be­lə ba­şa dü­şü­lür ki, Ru­si­ya Er­mə­nis­ta­nı da­nı­şıq­la­ra qay­tar­maq və­zi­fə­si­ni öh­də­si­nə gö­tü­rə­cək. Fak­ti­ki ola­raq, sülh da­nı­şıq­la­rı ATƏT sə­viy­yə­sin­də apa­rıl­sa da, Ru­si­ya­nın mü­na­qi­şə­nin həl­li­nə tə­sir et­mək im­kan­la­rı da­ha çox­dur. Bu­nu tə­rəf­lər və di­gər həm­sədr­lər də an­la­yır. Ha­zır­da Er­mə­nis­tan bü­tün sülh da­nı­şıq­la­rı­nı boy­kot edir. Ye­ni mər­hə­lə on­dan iba­rət­dir ki, Ru­si­ya onu da­nı­şıq­la­ra qay­ta­rır. Tə­bii ki, Er­mə­nis­tan heç bir hal­da Ru­si­ya­nın sö­zün­dən çı­xa bil­məz. Yə­qin ki, bu mər­hə­lə ATƏT-lə də ra­zı­laş­dı­rı­lıb. Çün­ki və­ziy­yə­tin be­lə don­muş hal­da qal­ma­sı ATƏT-in də nü­fu­zu­na cid­di xə­ləl gə­ti­rir. Da­nı­şıq­lar­da cid­di sıç­ra­yı­şa sə­bəb ola­caq nə­sə göz­lə­mi­rəm. An­caq Er­mə­nis­ta­nı da­nı­şıq­la­ra gə­ti­rən­dən son­ra, növ­bə­ti mər­hə­lə­lər­də kon­kret tək­lif­lər üzə­rin­də mü­za­ki­rə­lər apa­rı­la bi­lər. Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si ət­ra­fın­da cə­rə­yan edən ye­ni pro­ses­lə­ri bu­nun­la izah edə bi­lə­rəm".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər