25/06/2018 04:46
728 x 90

Ru­si­ya­nın Xə­zər do­nan­ma­sı­nın ar­til­le­ri­ya tə­lim­lə­ri­nin əsas hə­də­fi...

"Tə­lim­lə­rin məhz in­di­ki dövr­də ke­çi­ril­mə­si geo­si­ya­si mü­ba­ri­zə­nin tər­kib his­sə­si­dir"

img

Ra­mil Hü­sey­nov: "Bu­nun­la di­gər sa­hil­ya­nı döv­lət­lə­rə və ora­da neft-qaz ha­sil edən xa­ri­ci şir­kət­lə­rə güc nü­ma­yiş et­di­rir"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Da­ğıs­tan­da Ru­si­ya­nın Xə­zər do­nan­ma­sı­na aid ar­til­le­ri­ya böl­mə­lə­ri tə­lim­lə­rə baş­la­yıb. Be­lə ki, Cə­nub Hər­bi Dai­rə­si­nin Xə­zər do­nan­ma­sı­nın də­niz pi­ya­da­la­rı­nın ar­til­le­ri­ya böl­mə­lə­ri Da­ğıs­ta­nın Ada­nak po­li­qo­nu və Skor­pi­on tak­ti­ki mey­da­nın­da dö­yüş atə­şi­nin tət­bi­qi ilə ba­ta­re­ya tə­lim­lə­ri ke­çi­rir. Tə­lim­lə­rə 50-dən çox hər­bi və xü­su­si tex­ni­ka cəlb edi­lib.

Cə­nub Hər­bi Dai­rə­sin­dən bil­di­ri­lib ki, də­niz pi­ya­da­la­rı şər­ti düş­mə­nin də­niz de­san­tı­nın çı­xa­rıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı ala­caq mü­da­fiə yö­nüm­lü təd­bir­lər re­al­laş­dı­ra­caq. Tə­lim­lər za­ma­nı müx­tə­lif çə­tin­lik də­rə­cə­si olan 70-dən çox dö­yüş tap­şı­rı­ğı hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­li­dir.

Ru­si­ya­nın Xə­zər höv­zə­sin­də hər­bi tə­lim­lə­rə baş­la­ma­sı, üs­tə­lik, or­du­mu­zun hər­bi ma­nevr­lə­ri fo­nun­da bu­na start ver­mə­si diq­qət çək­mə­yə bil­mir. Bəl­kə də tə­sa­düf­dür, am­ma nə qə­dər ol­ma­sa da, bun­la­rın üst-üs­tə düş­mə­si diq­qə­ti cəlb edir. Bu da, is­tər-is­tə­məz, mü­əy­yən su­al­la­rın ya­ran­ma­sı­na sə­bəb olur. Bü­tün hal­lar­da, ha­zır­da Ru­si­ya­nan Xə­zər­də tə­lim­lər ke­çir­mə­si­nin məq­sə­di nə­dir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən Və­tən­daş və İn­ki­şaf Par­ti­ya­sı­nın sədr müa­vi­ni Ra­mil Hü­sey­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu tə­lim­lər da­ha çox güc nü­ma­yi­şi­nə he­sab­la­nıb: "Mə­sə­lə on­da­dır ki, sö­zü­ge­dən tə­lim­lər ye­ni de­yil. Xə­zər­də hər­bi tə­lim­lə­rin bi­rin­ci mər­hə­lə­si­nə ap­re­lin 7-də start ve­ri­lib. Bu­də­fə­ki tə­lim­lər də əv­vəl­ki­nin, bir növ, da­va­mı­dır. Tə­lim­lə­rin məhz in­di­ki dövr­də ke­çi­ril­mə­si geo­si­ya­si mü­ba­ri­zə­nin tər­kib his­sə­si­dir. Çün­ki son dövr­lər Qərb-Ru­si­ya mü­na­si­bət­lə­ri da­ha da gər­gin­ləş­mək­də­dir. Xə­zə­rin hü­qu­qi sta­tu­su ilə bağ­lı sa­hil­ya­nı döv­lət­lə­rin ra­zı­lı­ğa gə­lə bil­mə­mə­si san­ki Ru­si­ya­ya əla­və di­vi­dend­lər ve­rir. Ya­ra­nan və­ziy­yət­dən is­ti­fa­də et­mək­lə, bu­nun­la di­gər sa­hil­ya­nı döv­lət­lə­rə və ora­da neft-qaz ha­sil edən xa­ri­ci şir­kət­lə­rə güc nü­ma­yiş et­di­rir. Çün­ki Xə­zər­də Qər­bin iri neft-qaz kor­po­ra­si­ya­la­rı iş­lə­yir. Bu əzə­lə nü­ma­yi­şi­nin ki­mə qar­şı yö­nəl­di­yi açıq gös­tə­ril­mir. Ru­si­ya id­dia edir ki, zən­gin neft-qaz eh­ti­yat­la­rı­na ma­lik olan Xə­zər də­ni­zi­nə re­gi­on­dan kə­nar öl­kə­lə­rin hər­bi qüv­və­lə­ri­nin da­xil ol­ma­sı yol­ve­ril­məz­dir. Hal­bu­ki, or­ta­lıq­da be­lə bir niy­yət yox­dur. An­caq bu­na bax­ma­ya­raq, mü­şa­hi­də­lər gös­tə­rir ki, Ru­si­ya son il­lər Xə­zər do­nan­ma­sı­nı dur­ma­dan güc­lən­di­rir. Bu ki­çik qa­pa­lı də­niz­də güc nü­ma­yi­şi­nə əl atır. Mə­sə­lən, Ru­si­ya­nın Xə­zər­dən Su­ri­ya­da­kı hə­dəf­lə­rə "Ka­libr" qa­nad­lı ra­ket­lə­ri ilə zər­bə­lər en­dir­mə­si hər­bi nöq­te­yi-nə­zər­dən heç cür əsas­lan­dı­rı­la bil­məz­di. Ay­dın mə­sə­lə idi ki, Mosk­va bu­nun­la güc nü­ma­yiş et­di­rir­di. O ba­xım­dan ke­çi­ri­lən hər­bi tə­lim­lə­ri bu kon­teks­tdən də­yər­lən­di­ri­rəm".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər