26/05/2018 02:33
728 x 90

Azər­bay­can­da xris­ti­an­lar ra­hat­ca kil­sə­yə ge­dir, yə­hu­di­lər kip­pa­lı, kip­pa­sız gə­zir­lər...

img

Fi­lip Kar­sen­ti Fran­sa­nın Nöy­yi şə­hər me­ri­nin müa­vi­ni və ey­ni za­man­da Me­dia Ra­tings İn­ter­net por­ta­lı­nın baş re­dak­to­ru­dur. Bu ilin iyun ayın­da Fran­sa Res­pub­li­ka­sı Mil­li As­samb­le­ya­sı­na ke­çi­ri­lə­cək seç­ki­lər­də de­pu­tat­lı­ğa na­mi­zəd­dir.

Öl­kə­mi­zə sə­ya­hət edən çox­say­lı əc­nə­bi­lər ki­mi, Fi­lip Kar­sen­ti də Azər­bay­ca­nın bir çox özəl­lik­lə­ri haq­qın­da öz tə­əs­sü­rat­la­rı­nı Fran­sa oxu­cu­la­rı ilə bö­lü­şür. Azər­bay­ca­na sə­ya­hət­dən qa­yıt­dıq­dan son­ra Fi­lip Kar­sen­ti­nin Dre­uz.İn­fo say­tın­da öl­kə­miz haq­qın­da yaz­dı­ğı mə­qa­lə­nin tər­cü­mə­si­ni oxu­cu­la­rı­mı­zın diq­qə­ti­nə təq­dim edi­rik.

Azər­bay­can - ca­zi­bə­dar öl­kə

Azər­bay­ca­nın ca­zi­bə­dar bir öl­kə ol­du­ğu­nu söy­lə­mək üçün sə­bəb çox­dur: onun mə­də­niy­yə­ti, coğ­ra­fi möv­qe­yi, xa­ri­ci aləm­lə sax­la­dı­ğı əla­qə­lər, çi­çək­lə­nən iq­ti­sa­diy­ya­tı, elə­cə də bi­zim Qərb öl­kə­lə­ri­nin hə­səd apa­ra­ca­ğı qə­dər çox­mil­lət­li və çox­din­li bir­gə­ya­şa­yış tər­zi, İs­lam di­ni­nin bu öl­kə­də­ki möv­qe­yi diq­qə­tə­la­yiq özəl­lik­lər­dir.

Xə­zər də­ni­zi ilə həm­sər­həd olan Azər­bay­can Gür­cüs­tan, Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı, Er­mə­nis­tan və İran­la əha­tə olun­muş bir mü­səl­man öl­kə­si ola­raq xü­su­si bir ba­ca­rıq­la ABŞ və Ru­si­ya ki­mi bir-bi­ri­nə rə­qib olan döv­lət­lər­lə, İs­ra­il və İran ki­mi bir-bi­ri­nə əsl düş­mən mü­na­si­bət­lər­də bu­lu­nan öl­kə­lər­lə yax­şı mü­na­si­bət­lər qur­ma­ğa na­il olub. Cə­mi 25 il­lik müs­tə­qil­lik ər­zin­də Azər­bay­can öz tə­bii və in­san res­surs­la­rı ilə dün­ya xə­ri­tə­sin­də özü­nə la­yiq­li yer tu­ta bi­lib. Pul əs­ki­nas­la­rı­nın üs­tün­də be­lə bi­zim qi­tə­nin xə­ri­tə­si­ni əks et­di­rə­cək də­rə­cə­də üzü­nü Av­ro­pa­ya tə­rəf çe­vir­miş Azər­bay­can elə bir stra­te­ji tə­rəf­daş­dır ki, sa­bit və müa­sir­ləş­miş öl­kə­lə­rin çox az ol­du­ğu bu böl­gə­də onu gör­məz­li­yə vur­maq ol­maz.  

Azər­bay­can şiə­lə­rin çox­luq təş­kil et­di­yi mü­səl­man öl­kə­si ol­sa da, dün­yə­vi bir öl­kə­dir və bu­ra­da hər kəs sər­bəst şə­kil­də öz di­ni­nə qul­luq edə bi­lir. Mi­sir­də kil­sə­lə­rin part­la­dıl­dı­ğı­nı, Qər­bin bö­yük şə­hər­lə­rin­də yük ma­şın­la­rı­nın küt­lə­lə­rin üzə­ri­nə ye­ri­di­yi­ni gö­rən­də tə­zad çox ay­dın gö­zə çar­pır. Azər­bay­can­da xris­ti­an­lar kil­sə­yə ra­hat­ca ge­dir. Yə­hu­di­lər isə is­tər kip­pa ilə, is­tər­sə də kip­pa­sız kü­çə­lər­də gə­zir və heç bir xo­şa­gəl­məz mü­na­si­bət hiss et­mir­lər. 2017-ci il­də mü­səl­man öl­kə­lə­rin­də və hət­ta bir sı­ra fran­sız mə­həl­lə­lə­rin­də gö­rün­mə­si müm­kün ol­ma­yan bir şey: gü­nün is­tə­ni­lən saa­tın­da qa­dın­lar şə­hər­də is­tə­dik­lə­ri ge­yim­də ra­hat gə­zir. Ba­kı­da gə­zər­kən tə­miz, ta­ri­xi his­sə­lə­ri qo­ru­nub sax­la­nan və ey­ni za­man­da ta­nın­mış dün­ya ar­xi­tek­tor­la­rı­nın tə­xəy­yü­lü­nün məh­su­lu olan və par-par ya­nan tə­zə bi­na­la­rın ol­du­ğu bir şə­hər­lə üz­lə­şir­sən. Tab­lo­da tək qa­ra köl­gə Azər­bay­ca­nın Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğı­nın iş­ğa­lı­dır. Öl­kə­nin apa­rı­cı mət­bua­tın­da "iş­ğal olun­muş əra­zi­lər" an­la­yı­şı­na tez-tez rast gə­li­nir. Bu­nun­la be­lə, BMT-nin çox­say­lı qət­na­mə­lə­ri ilə və elə­cə də bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yət tə­rə­fin­dən ta­nın­mış bu iş­ğa­la mə­ruz qal­mış Azər­bay­can qə­tiy­yən mü­ha­ri­bə an­la­yı­şı ilə as­so­si­ya­si­ya olun­mur. Azər­bay­ca­nın or­du­su zən­gin təc­hi­za­tı olan güc­lü bir or­du ol­sa da, bu öl­kə­də mü­ha­ri­bə va­ri­an­tı­na üs­tün­lük ve­ril­mir: Azər­bay­can ha­ki­miy­yə­ti gü­cün hü­qu­qu­na de­yil, hü­qu­qun gü­cü­nə önəm ve­rir. Ber­lin di­var­la­rı­nın uçu­rul­ma­sın­dan və SSRİ-nin da­ğıl­ma­sın­dan son­ra ya­şı hə­lə 30-a çat­ma­sa da, Azır­bay­can bir in­ki­şaf mo­de­li, mə­də­niy­yət­lə­rin və din­lə­rin dinc bir­gə­ya­şa­yı­şı mo­de­li ol­maq is­ti­qa­mə­ti­ni gö­tü­rüb. Bü­tün bu özəl­lik­lə­ri ilə Azər­bay­can hey­rə­ta­miz, nə­zə­rə­çar­pan və ca­zi­bə­dar­dır.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər