25/06/2018 04:40
728 x 90

Azər­bay­ca­nın Bey­nəl­xalq şəf­faf­lıq tə­şəb­büs­lə­ri­nin üzv­lü­yü­nə qa­yıt­ma­sı­nın ay­dın şər­ti...

"Bu mə­sə­lə­də biz­dən ası­lı nə­sə yox­dur"

img

Və­fa Hey­dər­li: "Nor­mal mü­na­si­bət­lə­ri ye­ni­dən bər­pa et­mək üçün ad­dı­mı on­lar at­ma­lı­dır"

 

Döv­lət Neft Fon­du­nun ic­ra­çı di­rek­to­ru Şah­mar Möv­sü­mov ke­çir­di­yi mət­bu­at kon­fran­sın­da bil­di­rib ki, bi­zim Mə­dən Sə­na­ye­sin­də Şəf­faf­lıq Tə­şəb­bü­sün­dən (MSŞT) çıx­ma­ğı­mız şans ya­ra­dır ki, on­lar öz si­ya­sə­ti­nə ye­ni­dən bax­sın: "Əgər si­ya­sət­lə­rin­də  po­zi­tiv də­yi­şik­lik olar­sa, iki­li stan­dart­lar de­yil, ha­mı üçün ey­ni ya­naş­ma stan­dar­tı tət­biq olu­nar­sa, Azər­bay­can gə­lə­cək­də MSŞT-yə üzv­lük mə­sə­lə­si­nə bir da­ha ba­xa bi­lər"

Ş.Möv­sü­mo­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, MSŞT son iki il ər­zin­də Azər­bay­ca­na qar­şı mü­əy­yən qə­rəz­li bir möv­qe­də idi:

"Azər­bay­ca­na qar­şı iki­li və qə­rəz­li ya­naş­ma­la­ra dö­zə bil­mir­dik. Nə­ti­cə eti­ba­ri­lə mar­tın 9-da Azər­bay­ca­nın sta­tu­su­nun da­yan­dı­rıl­ma­sı bi­zim üçün son nöq­tə idi. Ona gö­rə də mar­tın 10-da Tə­şəb­bü­sü tərk et­mə­yi­miz­lə bağ­lı bə­ya­nat ver­dik".

Fond rəh­bə­ri­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, ye­ni for­mat­da ko­mis­si­ya­nın ya­ra­dıl­ma­sı bü­tün dün­ya üçün ye­ni təc­rü­bə­dir: "Ça­lı­şı­rıq ki, bu ye­ni təc­rü­bə­ni di­gər öl­kə­lər­lə də bö­lü­şək. Ötən həf­tə Va­şinq­ton­da Dün­ya Ban­kı ilə gö­rüş­lər­də ye­ni for­ma­ya da­ir da­nı­şıq­lar ol­du. On­lar üçün ma­raq­lı idi ki, bu ko­mis­si­ya ne­cə ola­caq. Mən on­la­rı əmin et­mə­yə ça­lış­dım ki, Azər­bay­can şəf­faf­lıq prin­sip­lə­ri­nə sa­diq­dir və he­sa­bat­lı­lı­ğı­mı­zı da­vam et­di­rə­cə­yik".

O ki qal­dı in­di­yə­dək möv­cud olan QHT Koa­li­si­ya­sı ilə mü­na­si­bət­lə­rə, Ş.Möv­sü­mov be­lə açıq­la­ma ve­rib:

"Koa­li­si­ya­nın özü­nün də da­xi­lin­də bö­yük bir prob­lem var idi, par­ça­lan­ma ərə­fə­sin­də idi. Ümu­miy­yət­lə, biz ra­zı de­yi­lik ki, han­sı­sa koa­li­si­ya pro­se­si mo­no­po­li­ya­ya çe­vir­sin. İs­tər­dik ki, bu­ra­da ha­mı iş­ti­rak et­sin. Xü­su­si bir koa­li­si­ya­nın ya­ra­dıl­ma­sı­na eh­ti­yac yox­dur. Ko­mis­si­ya ma­raq­lı­dır ki, pro­ses­də bü­tün tə­rəf­lər bə­ra­bər şə­kil­də iş­ti­rak edə bil­sin. Hər han­sı bir koa­li­si­ya ya­ra­dıl­ma­sa da, bü­tün QHT-lə­rin pro­ses­də iş­ti­rak­çı­lı­ğı tə­min edil­sin".

Ş.Möv­sü­mo­vun de­di­yi şərt­lər­lə Azər­bay­ca­nın ye­ni­dən MSŞT ilə əmək­daş­lı­ğı müm­kün­dür­mü?

Eks­pert Və­fa Hey­dər­li­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, MSŞT Bey­nəl­xalq İda­rə He­yə­ti Azər­bay­can­la bağ­lı yan­lış və tə­lə­sik qə­rar qə­bul et­di: "Bu, si­ya­si təz­yiq­lər va­si­tə­si­lə qə­bul edi­lən bir qə­rar idi. O ba­xım­dan, on­lar fəa­liy­yə­ti­mi­zi da­yan­dır­maq haq­qın­da qə­rar ver­dik­dən son­ra Azər­bay­can Tə­şəb­büs Qru­pun­dan çıx­dı­ğı­nı bə­yan et­di. Bə­zi QHT-lər də Azər­bay­ca­nın bu tə­şəb­büs­də fəa­liy­yə­ti­ni da­yan­dır­ma­sı ilə bağ­lı mə­sə­lə­lər­də bir­ba­şa iş­ti­rak et­di­lər. Bun­dan son­ra Azər­bay­can Pre­zi­den­ti de­yi­lən sa­hə­də şəf­faf­lı­ğı ar­tır­maq üçün fər­man im­za­la­dı. Bu­nun­la öl­kə baş­çı­sı Azər­bay­ca­nın mə­dən sə­na­ye­sin­də şəf­faf­lıq pro­se­si­nə sa­diq­li­yi­ni nü­ma­yiş et­dir­di. Azər­bay­can, hər han­sı bir tə­şəb­büs­də ol­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, bü­töv­lük­də şəf­faf­lıq və he­sa­bat­lı­lı­ğın onun üçün prio­ri­tet ol­du­ğu­nu bir da­ha bə­yan et­di. Azər­bay­can öz mo­de­li­ni təq­dim et­di və gös­tər­di ki, öl­kə­mi­zin bu is­ti­qa­mət­də si­ya­si ira­də­si var. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, fər­man­da ko­mis­si­ya­nın ya­ra­dıl­ma­sı və tər­ki­bi­nin yük­sək və­zi­fə­li şəxs­lər­dən təş­kil olun­ma­sı da bu mə­sə­lə­də Azər­bay­ca­nın nə də­rə­cə­də ar­dı­cıl ol­du­ğu­nu nü­ma­yiş et­di­rib. Bu da MSŞT stan­dar­tı­nın tə­ləb­lə­rin­dən bi­ri­dir. Hö­ku­mət bu mə­na­da Azər­bay­can cə­miy­yə­ti qar­şı­sın­da he­sa­bat­lı ol­ma­lı­dır. Azər­bay­can bir da­ha sü­but et­di ki, şəf­faf­lıq­dan ya­yın­ma­ğa meyl­li de­yil. Ş.Möv­sü­mo­vun tək­li­fi­ni doğ­ru he­sab edi­rəm. Qu­rum iki­li stan­dart­la­ra son qo­ya­ca­ğı təq­dir­də, əmək­daş­lı­ğı­mız müm­kün ola bi­lər. Bu mə­sə­lə­də biz­dən ası­lı nə­sə yox­dur. Nor­mal mü­na­si­bət­lə­ri ye­ni­dən bər­pa et­mək üçün ad­dı­mı on­lar at­ma­lı­dır".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər