25/06/2018 08:29
728 x 90

Pos­tre­fe­ren­dum gün­lə­rin­də Tür­ki­yə­yə ABŞ və Av­ro­pa­nın mü­na­si­bə­tin­də aş­kar gö­rü­nən fərq­lər...

"Re­fe­ren­dum­la bağ­lı Tram­pın müs­bət möv­qe sər­gi­lə­mə­si məhz ABŞ-ın si­ya­sə­ti­ni or­ta­ya qoy­muş ol­du"

img

Fik­rət Sa­dı­qov: "Əs­lin­də, ATƏT-in qə­rəz­li möv­qe­yi hə­lə o dövr­dən bəl­li idi"

 

Tür­ki­yə­də Kons­ti­tu­si­ya­ya də­yi­şik­lik­lər­lə bağ­lı ke­çi­ri­lən re­fe­ren­du­ma fərq­li bey­nəl­xalq re­ak­si­ya­lar ve­ril­mək­də­dir. Av­ro­pa ins­ti­tut­la­rı re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri­ni sərt tən­qid et­dik­lə­ri hal­da, ABŞ pre­zi­den­ti Do­nald Tramp re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri­nə əsa­sən tür­ki­yə­li həm­ka­rı Rə­cəb Tay­yib Ər­do­ğa­nı təb­rik edib.

Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ilk gün­dən əks möv­qe­dən çı­xış edə­rək re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri­ni tən­qid edib.

Tür­ki­yə­də­ki re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri­nə mü­na­si­bət­də ABŞ-la Av­ro­pa öl­kə­lə­ri ara­sın­da ya­ra­nan fi­kir ay­rı­lı­ğı­nı ne­cə xa­rak­te­ri­zə et­mək olar?

Po­li­to­loq Fik­rət Sa­dı­qov he­sab edir ki, Tür­ki­yə­də­ki re­fe­ren­dum­la bağ­lı ABŞ pre­zi­den­ti D.Tram­pın müs­bət mü­na­si­bət bil­dir­mə­si göz­lə­ni­lən idi: "Tür­ki­yə NA­TO-nun üz­vü­dür və təş­ki­la­tın ikin­ci ən bö­yük or­du­su­na sa­hib­dir. Ey­ni za­man­da, Su­ri­ya mə­sə­lə­sin­də ABŞ-ın at­dı­ğı son ad­dım­lar Tür­ki­yə­nin ma­ra­ğı­na ca­vab ve­rir­di və dəs­tə­yi­ni də al­dı. Re­fe­ren­dum­la bağ­lı Tram­pın müs­bət möv­qe sər­gi­lə­mə­si məhz ABŞ-ın si­ya­sə­ti­ni or­ta­ya qoy­muş ol­du. ATƏT-in möv­qe­yi­nə gə­lin­cə, bu qu­rum öz ənə­nə­si­nə sa­diq qa­la­raq, ye­nə də qə­rəz­li bə­ya­nat­la çı­xış et­di. Çün­ki ATƏT bir­mə­na­lı şə­kil­də bə­zi qüv­və­lə­rin ma­raq­la­rın­dan çı­xış edir. Ümu­miy­yət­lə, Av­ro­pa­nın Tür­ki­yə­yə mü­na­si­bə­ti bəl­li­dir. Hə­lə re­fe­ren­dum­la bağ­lı təb­li­ğat kam­pa­ni­ya­sı çər­çi­və­sin­də Ni­der­lan­dın Tür­ki­yə­yə qar­şı at­dı­ğı ad­dım­lar göz önün­də­dir. Bu öl­kə­nin iki na­zi­ri­nin Tür­ki­yə və­tən­daş­la­rı ilə gö­rüş­mə­si­nə im­kan ver­mə­di­lər. Əs­lin­də, ATƏT-in qə­rəz­li möv­qe­yi hə­lə o dövr­dən bəl­li idi.

Ru­si­ya­nın re­fe­ren­du­mun nə­ti­cə­lə­ri­nə mü­na­si­bət bil­dir­mə­si­nin bir qə­dər ge­cik­mə­si heç də cid­di mə­sə­lə­dən xə­bər ver­mir. Çün­ki Tür­ki­yə və Ru­si­ya ara­sın­da cid­di fi­kir ay­rı­lı­ğı, na­ra­zı­lıq yox­dur. Sa­də­cə, Su­ri­ya mə­sə­lə­sin­də mü­əy­yən an­la­şıl­maz­lıq var. Ümu­mi­lik­də, Tür­ki­yə­də­ki re­fe­ren­dum xal­qın ira­də­si­nin nə­ti­cə­si­dir və hər bir öl­kə bu­na hör­mət­lə ya­naş­ma­lı­dır. Onu da qeyd edim ki, Tür­ki­yə ye­ni ida­rə­çi­lik sis­te­mi­nə ke­çid­dən son­ra ona əks olan döv­lət­lə­rə qar­şı hər han­sı ra­di­kal ad­dım at­ma­ya­caq. Rəs­mi An­ka­ra əv­vəl­ki si­ya­sə­ti­ni hə­ya­ta ke­çi­rə­cək"

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər