21/06/2018 19:57
728 x 90

Ba­kı Fo­ru­mu bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lə­rin bu gü­nü və gə­lə­cə­yi ba­rə­də dün­ya­ya han­sı me­saj­la­rı ver­di...

"Fo­ru­mun ma­hiy­yə­ti, mü­za­ki­rə edi­lən möv­zu­lar dün­ya­nı na­ra­hat edən ən cid­di prob­lem­lə­rin həl­li­nə töh­fə ver­miş ola­caq"

img

Vü­qar Qə­di­rov: "Bu da bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lə­rin nor­mal­laş­ma­sı­nın bu gü­nü və gə­lə­cə­yi üçün cid­di əhə­miy­yət da­şı­ya­caq"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Be­şin­ci Qlo­bal Ba­kı Fo­ru­mu­na 50-dən çox öl­kə­dən 300-ə ya­xın nü­ma­yən­də qa­tı­lıb. 40-dan çox in­di­ki və sa­biq pre­zi­dent, döv­lət və hö­ku­mət nü­ma­yən­də­lə­ri­nin də iş­ti­rak et­di­yi təd­bir­də qlo­bal gün­dəm­də olan mə­sə­lə­lər diq­qət mər­kə­zin­də­dir.

Ba­kı Fo­ru­mu­nun açı­lı­şın­da iş­ti­rak edən Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev dün­ya­da hə­lə də təh­lü­kə­siz­lik prob­lem­lə­ri­nin ak­tu­al ol­ma­sı­na diq­qət çə­kib: "Bə­zi hal­lar­da isə Azər­bay­ca­nın si­ya­sə­ti re­al­lıq­la­rı də­yiş­mə­yə yö­nə­lir. Qon­şu­lar ara­sın­da sa­bit­ləş­di­ri­ci rol oy­na­yır". Pre­zi­dent bir müd­dət əv­vəl Ame­ri­ka Bir­ləş­miş Ştat­la­rı və Ru­si­ya Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri Baş Qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin Ba­kı­da ke­çi­ri­lən gö­rü­şü­nü xa­tır­la­dıb. Qeyd edib ki, gö­rüş tə­rəf­lə­rin tə­şəb­bü­sü olub. Bu isə Azər­bay­ca­na olan hör­mət, Azər­bay­ca­nın müs­tə­qil si­ya­sə­ti­nin qiy­mət­lən­di­ril­mə­si de­mək­dir. Döv­lət baş­çı­sı Azər­bay­ca­nın ter­ror­çu­lu­ğa qar­şı mü­ba­ri­zə, sülhmə­ram­lı əmə­liy­yat­la­ra ver­di­yi töh­fə­dən da­nı­şıb. Öl­kə­mi­zin tə­şəb­büs­ka­rı və iş­ti­rak­çı­sı ol­du­ğu iri la­yi­hə­lə­rə diq­qət çə­kib.

"Azər­bay­can mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı di­a­lo­qa da töh­fə ve­rir. Öl­kə­nin sa­bit in­ki­şa­fı gös­tə­rir ki, yal­nız qar­şı­lıq­lı an­laş­ma, to­le­rantlıq, mul­ti­kul­tu­ra­lizmlə tə­rəq­qi­yə na­il ol­maq müm­kün­dür".

Ba­kı­da ke­çi­ri­lən bu fo­rum bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lə­rin bu gü­nü və gə­lə­cə­yi ba­rə­də dün­ya­ya han­sı me­saj­la­rı ve­rir?

Ekspert Vü­qar Qə­di­ro­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, Azər­bay­can elə öl­kə­dir ki, bu­ra­da müx­tə­lif mil­lət­lə­rin, müx­tə­lif din­lə­rin nü­ma­yən­də­lə­ri ya­şa­yır: "Ona gö­rə də Azər­bay­can bey­nəl­xalq fo­ru­mun ke­çi­ril­mə­si üçün ən yax­şı öl­kə­dir. Bu çox va­cib bir fo­rum­dur. Bu­ra­da dün­ya öl­kə­lə­ri­nin sa­biq və ha­zır­kı li­der­lə­ri top­la­şır ki, qlo­bal prob­lem­lə­ri mü­za­ki­rə et­sin­lər. Azər­bay­can bir sı­ra mö­tə­bər və bey­nəl­xaq əhə­miy­yət­li təd­bir­lə­rə ev sa­hib­li­yi et­mək­lə, öz üzə­ri­nə çox bö­yük və mə­su­liy­yət­li bir mis­si­ya gö­tü­rüb. Öl­kə­miz­də bir-bi­ri­nin ar­dın­ca ke­çi­ri­lən bey­nəl­xalq əhə­miy­yət­li təd­bir­lə­rin miq­ya­sı il­dən-ilə da­ha da ge­niş­lə­nir. Ar­tıq be­şin­ci də­fə­dir Azər­bay­can­da ke­çi­ri­lən Qlo­bal Ba­kı Fo­ru­mu­nun əha­tə et­di­yi coğ­ra­fi­ya və top­lan­tı­da iş­ti­rak edən nü­fuz­lu qo­naq­la­rın sa­yı­nın artma­sı bir da­ha onu gös­tə­rir ki, bu gün bə­şə­riy­yət üçün önəm­li olan bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin mər­kə­zi­nə çev­ri­lən Azər­bay­can dün­ya­da eti­bar­lı tə­rəf­daş, yük­sək sə­viy­yə­li təş­ki­lat­çı imi­ci qa­za­nıb. Bi­lir­si­niz ki, ən cid­di prob­lem­lə­rin həl­li məhz bu cür fo­rum­lar­da apa­rı­lan mü­za­ki­rə­lər­də ta­pı­lır. He­sab edi­rəm ki, fo­ru­mun ma­hiy­yə­ti, mü­za­ki­rə edi­lən möv­zu­lar dün­ya­nı na­ra­hat edən ən cid­di prob­lem­lə­rin həl­li­nə töh­fə ver­miş ola­caq. Bu da bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lə­rin nor­mal­laş­ma­sı­nın bu gü­nü və gə­lə­cə­yi üçün cid­di əhə­miy­yət da­şı­ya­caq".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər